Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

63. Budget 2014-2017 - det nære sundhedsvæsen

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - det nære sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udestående i budget 2014-2017 vedrørende det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 22. maj 2013 budgetforslaget for 2014-2017.
 
I det foreliggende budgetforslag udestod håndtering af udgiftspresset på det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet, idet emnet forventedes at indgå i forhandlingerne mellem KL og regeringen om økonomiaftalen for 2014.

 

De seneste udmeldinger omkring økonomiaftalen for 2014 går i retning af, at forhandlingerne først forventes afsluttet ultimo uge 24, og der vil derfor først på mødet kunne gives en orientering om indholdet i økonomiaftalen omkring det nære sundhedsvæsen og det øgede pres på genoptræningsområdet.

 

Vurdering af udgiftspresset i Herning Kommune fra 2013 og frem på de to områder indgår i drøftelserne i 2 øvrige punkter på nærværende dagsorden.

 

Med afsæt i orienteringen om økonomiaftalen og de forudgående punkter ønskes drøftelse af, hvorledes de stigende udgifter vedrørende det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet håndteres i budget 2014-2017, herunder eventuelle indstillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anne Marie Muff Grønkjær og Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om dels økonomiaftalen og dels de konkrete vurderinger på udgiftspresset i Herning Kommune for så vidt angår det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet tages til efterretning.

 

at håndtering af udgiftspresset på de to områder i budget 2014-2014, herunder finansiering drøftes.

 

at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
 
Sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om udvidelse af budgetrammen for 2014-2017 med i alt 4,8 mio. kr. årligt.
 
Rammeudvidelsen skal dække de merudgifter på 2,4 mio. kr., der i 2013 kan konstateres på hjemmesygeplejeområdet og som vil have gennemslag til 2014 og frem.
 
Herudover de merudgifter på 1,2 mio. kr., der i 2013 kan konstateres på genoptræningsområdet med gennemslag fremadrettet, samt den yderligere stigning på 1,2 mio. kr., der forventes fra 2013-2014, ud fra en forudsætning om fortsat stigningstakt på området med gennemsnitligt 13,7 % årligt.
 
Merudgifterne skal ses i relation til den finansiering, der er tilført kommunerne til stigende udgifter til det nære sundhedsvæsen som en del af Økonomiaftalerne for henholdsvis 2013 og 2014 med 300 mio. kr. i 2013 og frem og yderligere 300 mio. kr. fra 2014 og frem.
De konstaterede merudgifter i 2013 på henholdsvis 2,4 mio. kr. vedrørende hjemmesygeplejeområdet og på 1,2 mio. kr. vedrørende genoptræningsområdet håndteres så vidt muligt inden for budgetrammen for 2013.
 
Nærmere vurdering heraf sker i forbindelse med halvårsregnskabet, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013.