Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

62. Status på genoptræningsområdet og udfordringer fremadrettet

Sagsnr.: 29.21.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på genoptræningsområdet og udfordringer fremadrettet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Gennem de seneste år er efterspørgslen efter træningsydelser steget markant. Dette giver et stort pres på ressourcerne på træningsområdet. Sammenholdt med udvikling af det nære sundhedsvæsen kan det forventes, at der bliver et yderligere pres grundet eksempelvis krav om hurtigere genoptræning af borgerne.
 
Områdeleder Elin Mogensen giver et oplæg omkring udfordringerne på træningsområdet.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der sket en stigning i antallet af genoptræningsplaner på ca. 66 % i perioden 2008 – 2012 og stigningen ser ud til at fortsætte. Samme tendens ses på nationalt plan. Der er gjort flere effektiviseringstiltag for at håndtere stigningen og der er ligeledes løbende ansat flere medarbejdere.
 
Der er ikke på nationalt plan fastlagt ventetid på træningsområdet. Som udgangspunkt er det således kommunalbestyrelsen, der fastlægger serviceniveauet og dermed indirekte den ventetid, der er acceptabel. I udspillet til det nære Sundhedsvæsen er anbefalingen, at ”alle skal have en afklaring om deres genoptræningsforløb indenfor en uge”. Der er således ikke tale om en anbefaling i forhold til, hvor lang der maksimalt må gå, før genoptræningen skal påbegyndes. Der er dog evidens for, at genoptræningen generelt bliver dyrere for hver dag, patienten venter på at begynde med den fysiske træning.
 
Udfordringerne med at håndtere de mange træningsydelser vil blive forelagt udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på træningsområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.