Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

67. Præsentation af sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Præsentation af sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Gitte Nørgaard

Sagsresume

Sundhed og Ældre har pr. 1. maj 2013 udskilt sygeplejen som et selvstændigt ledelsesområde blandt andet med baggrund i anbefalingerne i MUUSMANN-rapporten samt de ændrede opgaver i forhold til det nære sundhedsvæsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om status på opbygningen af sygeplejeområdet og om de foreløbige udviklingsplaner for området.

 

Områdeleder Gitte Nørgaard deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Status

Sygeplejeområdet består pr. 1. maj 2013 af funktioner indenfor sygeplejen (dag-, aften og nat), hjemmehjælp (aften og nat), demensområdet, opfølgende hjemmebesøg og andre sygeplejefaglige konsulentopgaver. Endelig er Rehabiliteringscenteret tilknyttet sygeplejeområdet.

 

Status på den overordnede organisering er, at der arbejdes på samling af funktionerne rent administrativt.

 

Udfordringer i forhold til det nære sundhedsvæsen
Sygeplejen varetager en meget central rolle i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal stille med et akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp. Beredskabet skal sikre, at borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.

 

Endvidere skal kommunens beredskab håndtere de borgere, der kommer hjem efter en indlæggelse. Liggetiderne bliver kortere, hvilket medvirker til en kortere responstid for kommunen i forhold til at tilbyde de rette kommunale ydelser.

 

Endelig forventes en fortløbende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne i takt med at kommunerne får opbygget et beredskab, således at mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.

Ovenstående udfordringer kræver eksempelvis kommunale indsatser indenfor forebyggelse, kompetenceudvikling og opgavedelegeret sygepleje.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på sygeplejeområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.