Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

71. Håndtering af mulig lægekonflikt 2013

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Håndtering af mulig lægekonflikt 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Nina Andersen

Sagsresume

På baggrund af en forhandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er overenskomsten med de praktiserende læger opsagt pr. 31. august 2013. RLTN består af de offentlige parter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL).  


Efterfølgende har Regeringen forlænget den gældende overenskomst med 1 år frem til d. 1. september 2014 for at skabe tid til at få udarbejdet en ny overenskomst.

Endvidere har Regeringen fremsat et lovforslag om fastsættelse af rammer for de praktiserende lægers arbejde. Lovforslaget er i høring til d. 24. maj og forventes at træde i kraft pr. 1. september 2013.

På den baggrund har PLO opfordret sine medlemmer til at aflevere ydernumre.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om, hvordan Herning Kommune vil håndtere en eventuel konflikt på området.

Sagsfremstilling

Regeringens forlængelse af overenskomsten frem til d. 1. september 2014 betyder,

  • at de praktiserende læger er sikret samme honorering som hidtil frem til 1. september 2014.

  • at de praktiserende læger som hidtil kan vælge at opsige deres ydernummer med 6 måneders varsel.

  • at patienterne selv skal betale for de ydelser, som de vælger at få hos de læger, der har opsagt deres ydernummer

  • at regionerne vil stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed for de borgere, hvis læge vælger ikke at arbejde efter overenskomsten.

 

Udmeldingen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er, at patienterne ikke vil blive berørt af opsigelsen af overenskomsten, ud over at de eventuelt vil blive tilbudt at skifte til en ny læge (der arbejder under offentligt tilskud), hvis deres nuværende læge afleverer sit ydernummer. Såfremt patienten ønsker at bibeholde den nuværende praktiserende læge vil der blive tale om brugerbetaling - ligesom det sker i dag på en række områder. Det forventes, at det offentlige indfører en refusionsordning, da regionerne stadig er forpligtede til at stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed.

Overordnet set vil de kommunale opgaver ikke blive ændret, selvom de praktiserende læger afleverer deres ydernummer. De kommunale opgaver vil blive udført med andre samarbejdspartnere. Den lægefaglige ordinationsret er stadigvæk gældende og de kommunale medarbejdere påtager sig i tilfælde af konflikt heller ikke konflliktramt arbejde.

I tilfælde af konflikt forventes et større pres på den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Der pågår derfor et planlægningsarbejde mellem region og kommuner af et eventuelt beredskab i tilfælde af, at et stort antal praktiserende læger skulle aflevere deres ydernumre.

 

Regionerne har nedsat koordinationsgrupper, der har til opgave at planlægge en kommende visitation af akut syge samt etablering af modtagelse af patienter på sygehuse og regionsklinikker i hver region. Kommunerne inddrages i planlægningen af dette beredskab, især i forhold til de borgere kommunerne har ansvar for, og som er i regelmæssig kontakt med almen praksis.

 

Inddragelsen af kommunerne har til formål at sikre, at alle kommuner har entydig adgang til regionale læger via telefon og e-mail i forhold til at varetage ansvaret for især ældre. Derudover er formålet at kunne inddrage kommunale faciliteter og sygeplejefaglige ressourcer i det overordnede beredskab såsom sygeplejeklinikker eller sundhedscentre i fx de situationer, hvor borgere ellers vil få meget langt til et regionalt akuttilbud.

 

Til at indgå i planlægningen af beredskabet i den enkelte region udpeges kommunale repræsentanter i form af to ældrechefer, en borgercenterchef og en sundhedsdirektør. I Region Midtjylland har KOSU (den kommunale styregruppe på sundhedsområdet) blandt andet udpeget Sundheds- og Ældrechef Lis Bukholt som en af de kommunale ældrechefer.  

 

Det anbefales endvidere, at kommunerne medvirker til en løbende information til borgere/patienter om udviklingen i lægedækning - eksempelvis via hjemmesider.

Social- og Sundhedsudvalget vil i relevant omfang blive orienteret om udviklingen på området.

Økonomi

Det er ikke afklaret, hvordan en eventuel regional lægefaglig indsats i de situationer/områder, hvor der ikke vil være tilstrækkelig med praksislægedækning, skal finansieres. Det forventes dog ikke at blive en del af den kommunale medfinansiering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Orientering fra KL om beredskab