Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

70. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgård Henriksen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.


Nøgletallene forelægges hermed til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Status for udvalgte nøgletal er:

 

  • Hjemmehjælp: 3 ud af 4 hjemmehjælpsmodtagere benytter det kommunale tilbud til praktisk bistand, mens det er ca. 9 ud af 10 hjemmehjælpsmodtagere, der benytter sig af det kommunale tilbud til pleje.

 

  • Plejeboliger: Pr. 31. maj 2013 var der 22 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien.

 

  • Madservice: Fra at have en andel på ca. 11,3 procent i februar 2012, er andelen for den private leverandør steget til ca. 29,3 procent i februar 2013.

 

  • Daghjem: I 2012 havde Herning Kommune 75 daghjemspladser og der var 222 borgere henvist til tilbud i daghjemsregi.

 

  • Genoptræning efter sundhedsloven: I perioden 2008-2012 er antallet af almene genoptræningsplaner steget med ca. 66 % (stigning fra 1.352 almene genoptræningsplaner i 2008 til 2.239 genoptræningsplaner i 2012).

 

  • Kronikerindsats: I 2012 er der 148 borgere, der har modtaget forløbskoordination. I 2011 var tallet 78 borgere.

 

  • Brug af hospitalsydelser: I 2012 var borgerne i Herning Kommune i gennemsnit i kontakt med hospitalet ca. 2,1 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,15 gange med en psykiatrisk lidelse. Tallene for 2011 var henholdsvis 1,7 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,1 gange årligt med en psykiatrisk lidelse.

 

  • Forebyggelige akutte indlæggelser: Der har i 2012 været en mindre stigning i antallet af akutte indlæggelser med en forebyggelig diagnose for borgere over 65 år. I 2012 var der 892 akutte forebyggelige indlæggelser. Det tilsvarende tal for 2011 var 842.

 

  • Forebyggelige indlæggelser: I 2012 stod borgere i plejeboliger eller borgere, der modtog hjemmepleje for 57 % af indlæggelserne med en forebyggelig diagnose.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning, idet det bemærkes, at udvalget på det kommende møde får en orientering om handlingsplan for Madservice Herning.

Bilag

  • Nøgletalskatalog juni 2013 endelig