Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

68. Orientering om evaluering af kronikerindsats

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om evaluering af kronikerindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med økonomiaftalen i 2008 blev der afsat 590 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom, heraf 190 mio. kr. til kommunerne med det formål, at implementere sammenhængende patientforløb gennem implementering af forløbsprogrammer på tværs af sektorerne. Herning Kommune fik 2,687 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for perioden 2010 – 2012.
 
Evaluering af den forstærkede indsats for patienter med kronisk sygdom fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Bevillingen til Herning Kommune er på 2,687 mio. kr. og udgjorde 919.874 kr. i 2010, 919.874 kr. i 2011 og 847.212 kr. i 2012.
 
Herning Kommunes ansvar var at implementere en forløbskoordinatorfunktion i kommunen, kompetenceudvikle personalet og etablere konkrete kommunale patientuddannelser/sundhedstilbud. Desuden indeholdt projektet delmål om en forbedret IT-kommunikation indenfor og mellem sektorerne samt dokumentation og monitorering af indsatsen.
 
Der blev i de tildelte puljemidler ikke afsat ressourcer til den konkrete patientundervisning i kommunen. Herning Kommune skulle derfor integrere patientuddannelser/sundhedstilbud i eksisterende økonomi og målrette servicetilbud til målgruppen inden for forløbsprogrammerne. Følgende er gennemført:
 

Indsats
Målopfølgning
Evidensbaseret Patientuddannelser/sundhedstilbud indenfor KOL, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og senest kræft området.
 
Tilbud etableret
Puljemidler til forløbskoordinator og implementeringsagent
 
En projektleder samt tre forløbskoordinatorer ansat
Kompetenceudvikling af medarbejdere
 
50 medarbejdere kompetenceudviklet
Evaluering og dokumentation
Samarbejde med Region Midtjylland om effektevaluering af patientuddannelsen. Kvalitativ evaluering udført i forhold til brugertilfredshed af forløbskoordinatoren

 
 Hovedessensen i den kvantiative og kvalitative evaluering: 

  • Etablering af forløbskoordinatorfunktion/"Funktion der koordinerer rehabiliteringsforløb for borgere med sygdom både internt og på tværs af sektorer"

Etableringen af forløbskoordinatorfunktionen har bevirket, at der er skabt én indgang til relevante tilbud og muligheder for borgere med kroniske sygdomme. I forbindelse med den fortsatte udvikling af forløbskoordinatorfunktionen anses det for en fordel at bibeholde en tværkommunal netværksgruppe, fordi fortsat fokus på ensartethed i funktionen, ny evidens til fagindhold og patienttilbud er vigtigt for kvalitetssikringen på tværs af kommuner. Internt i kommunen viser analysen, at man med fordel kan opprioritere indsatsen overfor borgere med komplekse behov i forløbskoordinationsydelsen. Funktionen varetager både borgere med komplekse og ikke komplekse behov. Funktionen giver sammenhængende og naturlige forløb for borgeren i overgangen fra sygehus til kommune. Forløbskoordinatorfunktionen kan motivere til livsstilsændring med forbedret livskvalitet som resultat, hvilket ellers ikke ville have fundet sted.
 

  • Etablering af patientuddannelser/"sundhedstilbud"

Udviklingen og etableringen af patientuddannelser/sundhedstilbud baseret på bedst mulig viden og evidens på sygdoms- og borgerniveau har bevirket, at kommunen har et relevant forebyggende tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Patientuddannelsens elementer opleves som sammenhængende med det forløb, patienten oplever at have været igennem på sygehuset. Der er stor borgeroplevet tilfredshed med patientuddannelsen og forløbskoordinatorfunktionen. Fra frontmedarbejdere efterspørges dog større mulighed for inddragelse af patientressurser i uddannelsen. Resultaterne fra den kvantitative analyse viser, at der er en generelt positiv livskvalitetsudvikling efter deltagelse på patientuddannelse. Dog skal nævnes at datamaterialet er sparsomt, og at analysen udelukkende er udført på interventionsgruppen/deltagere og  derfor ikke er sammenlignet med et alternativt tilbud.
Dokumentationsindsatsen, skal opprioriteres, så effektmåling er en kontinuert mulighed.
 

  • Kompetenceudviklingen af personale 

Kompetenceudviklingen af den kommunale organisation har understøttet det effektive behandlingsforløb ved, at sygeplejen og træningsmedarbejdere har særligt fokus på borgere med specifikke kroniske lidelser. Medarbejderne oplever at have en særlig god viden på området. Medarbejderne oplever dog, at rammerne for arbejdet med særlige funktioner kan forbedres.

  • Andre belyste tendenser

Evalueringen viser generelt, at samarbejdet på tværs opleves som nyt og spændende, men også udfordrende. Fra frontmedarbejdere efterspørges konkret mere tid og bedre mulighed for inddragelse af patientressurser i uddannelsen.

Anbefalingerne til den fortsatte indsats varetages i de respektiver fagområder.

 

Evalueringsrapporten beror på sagen.

Økonomi

Der er i forbindelse med projektstarten på SOS mødet den 20. april 2010, punkt 123, vedtaget en finansieringsplan for indsatsen. Der er således på SO 18 afsat midler til forsat drift af kronikerindsatsen efter projektets ophør.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.