Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

73. Psykiatri, Misbrug og udsatte (PMU) afslutter projekt hjemløseteam pr. 31.12 2012

Sagsnr.: 27.57.00-G01-135-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Psykiatri, Misbrug og udsatte (PMU) afslutter projekt hjemløseteam pr. 31.12 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter to år på projektbasis afslutter Handicap & Psykiatri, med udgangen af 2012, Projekt Hjemløse Team.

 

Flere i egen bolig. Flere i behandling. Færre på kontanthjælp. Det er de positive resultater af projektet. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget, på udvalgsmødet den 20. juni 2012 besluttet, at Projekt Hjemløse Team permanentgøres i Herning Kommune pr 1. januar 2013.

Sagsfremstilling

Herning kommune blev i 2010 tildelt 4,7 millioner i flerårigt tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet til et bostøtteprojekt. Projektet, der fik navnet Hjemløse team, er en del af regeringens hjemløsestrategi, hvor formålet har været at nedbringe antallet af hjemløse.

 

Ved den landsdækkende optælling i 2009 havde Herning kommune 149 hjemløse. Formålet med Hjemløse Team har således været at nedbringe antallet af hjemløse i Herning Kommune.

 

Hjemløse team har ydet intensive bostøtteforløb til hjemløse borgere, med det formål at hjælpe den hjemløse til at få egen bolig og fastholde den. Målet har været at reducere antallet af hjemløse gennem en individuel og målrettet indsats. Personalets faglige udgangspunkt har været Housing First tilgangen, hvor boligen kombineres med social støtte, behandlingsmæssig indsats og en koordinering.

 

Metoder

Projektet har afprøvet to metoder, som man har haft gode erfaringer med i andre lande. CTI (Critical Time Intervention) og CM (Case Manager Metoden). Kort fortalt er CTI en efterforsorgsmetode, som skal lette overgangen fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CM bliver den hjemløses indgang til systemet, som hjælper den hjemløse med at få overblik og sammenhæng i den samlede støtte og behandlingsmæssige indsats.
Målgruppen for Hjemløse teamet har været unge hjemløse (18-24 år) samt borgere, der har haft ophold på forsorgshjem (udover 3-4 måneder). Det har været et krav, at den hjemløse kunne karakteriseres som "Herning-borger".


Hjemløse teamet, bestående af 4 medarbejdere, har haft sit daglige udgangspunkt, sammen med Udsatte team Herning, i lokaler på Smedegade 9 i Herning.

 

Overordnede mål og resultater for projekt Hjemløse Team i Herning Kommune:

Indsatsområde
Mål
Resultat
Antal borgere i tilbud
60
55
Borgere i egen bolig
50
44
 
 
 
 
 
 
Borgere i CM forløb
25
34
Borgere i CTI forløb
25
21

 

 

 

Udvalgte resultater fra Herning Kommune 

  • Flere borgere har modtaget misbrugs- og psykiatrisk behandling. For de borgere, som har modtaget støtte fra hjemløseteam, er antallet i alkoholbehandling steget fra 18-27 %. Antallet af borgere, som har modtaget psykiatrisk behandling, er steget fra 27-55 %. Behandlingen vurderes at have været mere kontinuerlig da bostøtten kan minde om aftaler og følge. Derudover har flere fået hjælp til medicinaftaler, således at der har været opretholdt økonomisk råderum til indkøb af vigtig medicin.

  • 8 borgere er kommet i arbejde eller uddannelse.

  • Handleplan §141.
    Ingen borgere havde handleplan inden indsatsen. Ca. 80 % har, i forbindelse med projektet, fået etableret en handleplan. Handleplanen ses som et centralt element i bostøttearbejdet.

  • Antallet af hjemløse var i 2009 149. Det tal steg til 167 i 2011, hvorefter det ved seneste optælling i uge 6 2013, var tilbage på 149.

 

 

Fagligt har projektet vist en række positive tendenser. Housing First tilgangen har vist sig effektiv. Det, at arbejde for en hurtig permanent boligløsning kombineret med individuel støtte og den rette behandlingsmæssige indsats, har givet fine resultater. Det virker at arbejde målrettet og koordinerende.

 

Flere i egen bolig. Flere i behandling. Færre på kontanthjælp. Det er de positive resultater af projektet. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at Projekt Hjemløse Team gøres permanent pr 1. januar 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager slutevaluering af projekt hjemløse team til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Evaluering af projekt Hjemløse Team_2012