Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Årsrapport Kommunalt tilsyn 2017 og magtanvendelser

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport Kommunalt tilsyn 2017 og magtanvendelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsberetningen indeholder tilsyn ført af Herning Kommunes Tilsynsenhed på vegne af Kommunalbestyrelsen. Tilsynene omfatter plejecentre og daghjem, samt beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud i Herning Kommune. Årsberetningen indeholder desuden rapport vedrørende anvendelsen af magtanvendelser for voksne borgere i Herning Kommune, og for kommunens voksne borgere på tilbud uden for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri 

Da der i 2017 er indført gradueret tilsyn, efter aftale med SSB og Social- og Sundhedsudvalget, er der ført tilsyn med 2 tilbud under Handicap og Psykiatri. De 2 tilbud i 2016, havde en score på 2 – mindre tilfredsstillende. Tilsyn 2017 er en opfølgning på de anmærkninger, der blev givet ved tilsyn 2016. Temaet for 2016 var en undersøgelse af, om borgerne får en sammenhængende og faglig dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Der er derfor ved dette års tilsyn, gennemgået dokumentation for de 5 samme borgere, på de to tilbud, som var omfattet af det opfølgende tilsyn med henblik på, at se om tilbuddene har rettet op på de anmærkninger, der blev givet i 2016.

 

Ved tilsynet i foråret 2017 kunne det konstateres, at et tilbud havde et tilfredsstillende resultat. Det andet tilbud, havde fortsat et mindre tilfredsstillende resultat, og ved opfølgende tilsyn i efteråret, var resultatet fortsat mindre tilfredsstillende på dette tilbud, og der vil blive foretaget opfølgning i 2. kvartal 2018. Det handler i særlig grad om, at der er enkelte områder i dokumentationen på enkelte borgere, hvor der er opnået forbedringer, men der var fortsat mangel på løbende dokumentation, på de udvalgte borgere.

 

Konsekvensen af den manglende dokumentation er, at væsentlig viden om hvordan, borgeren bedst kan hjælpes, går tabt og det vil ikke i fremtiden og ved skift af personale, være muligt at genskabe den tabte viden. Dette kan have konsekvenser for den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og drage fordel af det tilbud der gives. Ved revurdering af en borgers sag, vil viden skulle genskabes, ud fra det tilstedeværende personales hukommelse, hvilket ikke er tilfredsstillende for den enkelte borger. Manglende dokumentation, fratager borgeren muligheden for, at få indsigt i egen sag og evt. klage over ydelsen.

 

Sundhed og Ældre

Der er i 2017 ført tilsyn, med 12 kommunale plejecentre, 3 diakonhjem, der har driftsoverenskomst med Herning Kommune, og 2 friplejehjem i kommunen, i alt 17 plejecentre. Alle plejecentre, skal have årligt tilsyn jf. Serviceloven § 151. Der er ikke ført tilsyn med daghjemmene i 2017, da de er omfattet af graduerede tilsyn, hvilket betyder, at de fritages for tilsyn, året efter et tilfredsstillende resultat, hvilket har gjort sig gældende for dem alle i 2016. 

 

Fokusområdet for 2017 var opfølgning på tilsyn 2016, hvor der er givet anmærkninger. Temaerne for 2016 var magtanvendelser og værdighedspolitikken, som var i fokus ud fra nedenstående mål. Da der ikke er anmærkninger i forhold til værdighedspolitikken, mad og ernæring i 2016, er dette emne ikke gennemgået i 2017.

Bruges hjælpemidlerne i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne, (hjælpemidler kan være seler til stol og seng, alarm og pejlesystemer, samt særlige døråbnere).

Lever tilbuddet op til Herning Kommunes værdighedspolitik, i henhold til mad og ernæring, herunder forebyggelse og selvbestemmelse. For friplejeboliger, er der særlige krav til tilsyn, derfor indgår nedenstående mål kun der. Levere friplejeboligerne den service, der fremgår af certificeringen.

 

Tilsynet har gennemgået dokumentation omkring magtanvendelser for de samme borgere, som blev gennemgået i tilsyn 2016. For de tilbud, hvor der ikke er anvendt hjælpemidler omfattet af magtanvendelses reglerne, er dokumentation ikke gennemgået. Tilsynet har besøgt alle tilbud, og der er lavet interview med alle ledere, samt 1-2 plejepersonaler på stedet.

 

Alle 17 plejecentre har nu en meget tilfredsstillende opmærksomhed på at dokumentere brugen af hjælpemidler, som kan være omfattet af magtanvendelsesreglerne i 2017. 15 ud af 17 dokumenterer det mod 4 ud af 17 i 2016. Det ses ved tilsyn 2017, at der er blevet større fokus på at dokumentere, hvorvidt det har været muligt at indhente et habilt samtykke. Kun et plejecenter har i 2017 fået en henstilling på emnet, mod 5 i 2016. Når en borger ikke kan give samtykke, vil der i forhold til brug af seler skulle ansøges om tilladelse. Tallene fra de sidste 3 år er følgende: I 2015 blev der ansøgt om 4 tilladelser til brug af seler, i 2016 var det 25 og i 2017 har der været 18 ansøgninger. Ved at der bliver ansøgt, er der samtidig også blevet en langt større opmærksomhed på at prøve andre mindre indgribende metoder af, før der monteres fx en sele i en kørestol. Der er desuden blevet en langt større opmærksomhed på, at sikre borgerne bevægelsesfrihed. Det vil sige, der er blevet større fokus på, hvordan man kan indrette plejecentrene. Ved at ændre på indretning, placering af møbler og planter, opsætning af hegn og buske, gives borgere, der fx ikke er trafiksikre, større mulighed for at bevæge sig sikkert omkring uden at ende på gade og vej. Borgerne behøver derfor ikke udstyres med alarmer og sensorer, da personalet kan være trygge ved at de går omkring.

 

Det kunne ved tilsyn 2016 konstateres, at mange borgere havde fået en alarm, alene for at personalet kunne vide, om de var oppe, eller inde/ude af lejligheden. Det betød også at personalet fik rigtig mange alarmopkald, som de skulle forholde sig til. Dette har stor betydning for oplevelsen af arbejdspres og stress, da der skal handles på alle alarmopkald. På flere af plejecentrene har man siden tilsyn 2016, reduceret antallet af alarmer kraftigt, og der gives her udtryk for, at det har en positiv betydning for arbejdsmiljøet. Alene det, at man ikke bliver forstyrret i det man har gang i, og derfor kan være mere nærværende hos den enkelte borger, må anses for at være et absolut positivt tegn. Der er ikke meldinger om, at der er borgere, som er blevet væk på baggrund af de færre alarmer. 

 

Magtanvendelser inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre

Magtanvendelser er et indgreb i den personlige frihed, og derfor er det helt afgørende, at personalet kender til kravene i forhold til at kunne anvende magt i omsorgen for den enkelte borger, således magt kun anvendes der, hvor det er absolut nødvendigt.

 

Der har samlet set været 169 indberetninger med akutte magtanvendelser, i Herning Kommune i 2017, mod 153 i 2016.  Dette er en stigning på 10 %. Af de indberettede hændelser er 91 % lovlige. I 2016 var 88% lovlige.

 

Der har i 2017 været i alt 47 ansøgninger, om at måtte anvende en foranstaltning efter magtanvendelsesreglerne. I 2016 var der i alt 71 ansøgninger. Det vil sige et fald på ca. 33 % på antallet af ansøgninger. Der er givet tilladelser til de 35 af ansøgningerne, svarende til 74 %. De resterende er afvist, idet de ikke er fundet omfattet af betingelserne.

 

Magtanvendelserne fordeler sig over 59 borgere i Sundhed og Ældre, og 42 borgere i Handicap og Psykiatri.

 

Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har i 2017 ingen klager været. Pårørende har mulighed for at klage på borgerens vegne, det er der ingen pårørende, der har fundet anledning til.

  

Der ses fortsat fejl og mangler i mange ansøgninger og indberetninger af akut brug af magtanvendelse. Lovgivningen og Socialstyrelsen har beskrevet, hvilke oplysninger, der som minimum skal registreres og hvilke tidsfrister der skal overholdes.

 

Kravene til indholdet i indberetninger og ansøgninger er lovfæstet, da magtanvendelser er et stort indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, og derfor kan kravene til indholdet og formen, ikke lempes fra Tilsynsenhedens side.

 

Tilsynsenheden kan konstatere, at der har været en del udskiftninger, blandt ledere og ressourcepersoner. Dette giver anledning til, at Tilsynsenheden ser på, hvordan det er muligt at lave et kompetenceløft af ledere og ressourcepersoner, således at der fremadrettet sikres en kontinuerlig høj faglig kompetence omkring magtanvendelserne.

 

Afdelingsleder i Tilsynsenheden Pia Strandbygaard deltager under punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Årsrapport 2017 §§103-104
 • Årsrapport 2017 - SUA
 • Årsrapport 2017 - Magtanvendelser, Voksenområdet
 

35. Politiske årsmål 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2019 skal fagudvalgene aflevere budgetforslag 2019 senest den 1. juni 2018. Materialet skal indeholde måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter relevante temaer for målene for 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets politiske årsmål 2019 er en del af det samlede budgetforslag 2019. Budgetforslaget vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. maj 2018.

 

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke politiske temaer der ses som de største udfordringer. Administrationen vil på mødet komme med et oplæg, som tager udgangspunkt i målene for 2018 og perspektivnotaterne for 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål 2019 drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anmodede administrationen om at arbejde videre med målbeskrivelser for følgende områder:

 

SO 18 – Sundhed og Ældre:

·       Rekruttering og fastholdelse

·       Folkesundhedshus

·       Demensområdet - demensvenlige pladser – demensvenlig kommune

·       Forebyggende initiativer mod ensomhed – inddragelse af frivillige / frivilligcentre.

 

SO 13 – Handicap og Psykiatri

·       Det sociale arbejdsmarked

·       Den nære psykiatri

·       Masterplan udsatteområdet

 

36. Workforce planning i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 81.00.00-P05-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Workforce planning i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har på samme måde som andre kommuner udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor ældreplejen. Ledelsen i Sundhed og Ældre har derfor siden november 2016 i samarbejde med HR - arbejdet med ”workforce planning”.

 

Workforce planning er betegnelsen for en proces, der har til formål at sikre, at en organisation både nu og i fremtiden har adgang til de nødvendige arbejdskraftressourcer for at kunne løse sin opgave.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 20. marts 2018 om en redegørelse omkring fastholdelse og rekrutering af medarbejdere indenfor Sundhed og Ældre. Redegørelsen fremlægges hermed til orientering.

 

Arbejdet med workforce planning i Sundhed og Ældre blev indledt i november 2016 med et ”fremtidsværksted” faciliteret af en fremtidsforsker fra Center for Fremtidsforskning

 

På et ledelsesseminar i oktober 2017, besluttede ledelsen i Sundhed og Ældre at igangsætte en række initiativer, der har det til fælles, at de skal understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

 

Initiativerne er opdelt i en række ”spor”:

Rekruttering – branding: I samarbejde med SOSU-skolen arbejdes der med at udvikle informationsmateriale rettet mod unge. Der er ligeledes blevet eksperimenteret med rekruttering gennem alternative kommunikationskanaler – eksempelvis Facebook. Målet er at tydeliggøre fagligheden og karrieremuligheder indenfor ældreplejen.

 

”Onboarding”: I dette spor er der fokus på at udvikle tiltag, som kan understøtte velkomst og introduktion til nye medarbejdere i ældreplejen. Det er blandt andet blevet til et fælles introforløb på 1-2 dage og en fælles intro-video.

 

Fleksibilitet og seniorer: Sporet omhandler synliggørelse og mere tydelighed for medarbejderne omkring de muligheder, der er for fleksibilitet for ældre medarbejdere, som har et ønske om at fortsætte arbejdslivet i det omfang, alderen og helbredet tillader det.

 

Fleksibel arbejdstid: Formålet med dette spor er at afdække fremtidige medarbejderes ønsker til fleksibilitet i arbejdslivet. På den baggrund undersøges det, hvilke muligheder Sundhed og Ældre har for at kunne imødekomme disse ønsker.

 

Medarbejderindflydelse: Dette spor har til formål at undersøge, hvordan man kan skabe en attraktiv arbejdsplads ved at give medarbejderne mere indflydelse og ansvar i forhold til vagtplanlægningen.

 

Faggrænser: Det sidste spor har til formål at undersøge, hvordan Sundhed og Ældre i højere grad end i dag kan medvirke til, at bringe medarbejdernes uddannelsesmæssige kompetencer i spil i opgaveløsningen. Det handler om at sikre, at opgaverne løses mest omkostningseffektivt med størst mulig kvalitet.

 

Der er i øjeblikket igangværende prøvehandlinger indenfor de forskellige spor. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

 

37. Fast tilknyttede læger på plejecentre

Sagsnr.: 27.42.20-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Fast tilknyttede læger på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel af de afsatte midler udgør 1,5 mio. kr.

 

PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland indgik i november 2016 en delaftale om en ordning med faste læger tilknyttet plejecentre. Ordningen igangsættes nu på plejecentrene i Herning Kommune.

 

Målet med ansættelse af plejehjemslæger er at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne på plejecentrene – herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt forbedre medicinhåndteringen.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i marts 2018 aftalt med PLO-Herning, hvordan ordningen med faste læger på plejecentrene i Herning Kommune skal gennemføres. Det omfatter blandt andet, hvilke læger der skal tilknyttes det enkelte plejecenter. Social og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene på udvalgets møde den 16. november 2016, punkt nr. 120.

 

Ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene indebærer, at der til hvert plejecenter tilknyttes en fast læge. Større plejecentre kan have flere læger tilknyttet.

 

Ordningen betyder at de fasttilknyttede læger yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning til eksempelvis medicinhåndtering og ikke akutte problemstillinger.

 

Beboerne på plejecentret kan fortsat frit vælge at beholde den læge, de har ved indflytningen på plejecentret. De kan dog også vælge den fast tilknyttede læge til at varetage behandlingen. I aftalen med PLO forpligter Herning Kommune sig til at understøtte beboerne i at vælge den fasttilknyttede læge. Ordningen er ens på hhv. kommunale og private plejecentre i Herning Kommune og omfatter således 11 kommunale plejecentre, tre plejehjem, der drives efter driftsaftale med Danske Diakonhjem, og to friplejehjem. Ordningen med fasttilknyttede læger omfatter ikke borgere på midlertidige ophold.

  

I aftalen med de privatpraktiserende læger forpligter Herning Kommune sig til at sikre, at lægen har en fast kontaktperson på plejecentret, og at lægen får mulighed for at præge den sundhedsfaglige behandling på plejecentret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

 

38. Initiativer på ældreområdet - tidligere og nye initiativer

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Initiativer på ældreområdet - tidligere og nye initiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det fremgår af budgetforliget til budget 2018, at der på budgetkonferencen i foråret 2018 ønskes en status på initiativer på ældreområdet i byrådsperioden 2014-2017 og bud på nye kommende initiativer.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget til budget 2018 fremgår:

 

På budgetkonferencen i foråret 2018 ønsker budgetforligspartierne en samlet status på de forskellige initiativer, der i indeværende byrådsperiode er taget på ældreområdet. På baggrund af denne status ønsker forligspartierne mulig bud på hvilke nye initiativer på området, der kunne gøre størst gavn for de ældre i årene, der kommer. Fokus skal være på frivillighed og aktivitetscentre. Budgetforligspartierne afsætter en halv million kroner om året i budgetperioden, så der er råderum til straks at følge op på resultaterne af afrapporteringen.  

 

Der er på denne baggrund udarbejdet en status på initiativer, som er iværksat i byrådsperioden 2014-2017 og forslag til nye initiativer i den kommende byrådsperiode 2018-2021.

 

Det fremgår af statusnotatet, at forslagene til kommende initiativer omhandler:

 • Bonusven til personer med demens i eget hjem.
 • Frivillige skaber bro for at øge deltagelse i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Frivilligt chauffør-korps til borgere med mobilitetstab eller mobilitetsbesvær.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at statusnotat tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

 • NOTAT initiativer i nuværende og kommende byrådsperiode (003)
 

39. Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Louise Schjønning  

Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Vedtægterne for Center for Kommunikations bestyrelse blev senest revideret i forbindelse med Strukturreformen, hvor Herning Kommune hjemtog Center for Kommunikation, som var en amtsinstitution under Ringkjøbing Amt. Dette er nu mere end 10 år siden, hvorfor Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om en revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om revidering af vedtægterne for bestyrelsen primært begrundet i, at vedtægterne ikke er blevet revideret siden Herning Kommunes hjemtagelse af Center for Kommunikation i forbindelse med strukturreformen.

 

Lov om specialundervisning for voksne samt Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne indeholder præcise og konkrete paragraffer omkring bestyrelsen. Disse er indarbejdet i vedtægterne, der således opfylder kravene i loven og bekendtgørelsen.

Ændringerne er få, men det er bl.a. specificeret ud, at et undervisningsår på Center for Kommunikation er et kalenderår. Endvidere er beskrivelse af mødevirksomhed uddybet en smule.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med de reviderede vedtægter for Center for Kommunikation.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler ændringer af vedtægterne,
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Vedtægter for Center for Kommunikation
 

40. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

Sagsnr.: 27.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 forelægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, som bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen kan derudover indeholde aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

 

KKR Midtjylland, som er sammensat af borgmestre og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, inviterer til lokale politiske drøftelser af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

 

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

 

KKR Midtjylland foreslår følgende politiske pejlemærker for Rammeaftale 2019-20:

 

"Den nære psykiatri:

 • Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
 • KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
 • Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.

 

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme:

 • Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse - ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser
 • Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor forestås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt metoder til at forebygge og afhjælpe "skolevægring" og angst blandt børn og unge med autisme
 • Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

 

Effekt, progression og gennemsigtighed:

 • Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring
 • Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde
 • Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og vidensdeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv som muligt
 • Samtidig skal der skabes øges gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager
 • Ved en sådan øget gennemsigtighed i samhandlen skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelser, borgeren modtager".

 

Forslaget til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet.

Høringssvar vedlagt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til pejlemærker med henblik på bemærkninger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

 • Høringssvar fra Handicaprådet 120418
 

41. Status på frikommuneforsøg

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Status på frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige frikommuneforsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget har af flere omgange fået en orientering om Herning Kommunes deltagelse i netværket. Senest d. 20. september 2017, hvor udvalget godkendte en endelig deltagelse i de to forsøg med tilkøbsydelser, forsøget med teknologiske hjælpemidler og i forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud.

 

Udvalget får her en status på de forsøg, som Herning Kommune allerede deltager i og en orientering om kommende forsøg, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.  

 

Sagsfremstilling

Efter en længere proces med udarbejdelse af forskellige beskrivelser og uddybende ansøgninger til Børne- og Socialministeriet, har ministeriet nu godkendt alle forsøg fra 1. ansøgningsrunde.

 

Forsøget med teknologiske hjælpemidler og forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud startede op i henholdsvis ultimo 2017 og primo 2018. Forsøgene med tilkøbsydelser starter op, så snart, at der i netværket er en endelig afklaring om tilkøbsprisen i forhold til momspålæggelse.

 

Indledningsvis er der blevet brugt en del tid på udformning af et evalueringsdesign sammen med evaluator VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og på udarbejdelse af lokale procedurer, sagsgange og infomateriale.

 

Forsøget med flytning/optagelse i et bedre egnet botilbud er det eneste af de tre forsøg, som er gået i drift. Eksempler på flyttesager er en borger, der er er flyttet fra et bofællesskab til et døgndækket botilbud, en borger der er flyttet fra et større botilbud til et mindre og en borger, som er flyttet fra et botilbud til et plejecenter. Alle flytninger er sket med sigte på, at borgeren modtager den støtte, som vedkommende har behov for, og at vedkommende opnår mere frihed og selvbestemmelse i hverdagen.

 

I forsøget med teknologiske hjælpemidler er driften, et botilbud og et plejecenter, klar til at gå i gang med testning af to forskellige kameraløsninger. Det sker med henblik på at finde den rigtige løsning til bestemte borgere. Der er tale om borgere, som enten har behov for et tilsyn om natten, af hensyn til deres sikkerhed og tryghed, eller som i dagtimerne har brug for alene tid i deres lejlighed med en lukket dør. Forsøget skal medvirke til, at borgerne opnår øget frihed og privatliv.

 

 

 

Forsøg

Indhold

Status

1. rundes

forsøg

Udfordre anvendelse af § 129 (optagelse i særlige botilbud uden samtykke) om optagelse i botilbud

Optagelse i et bedre egnet botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i december 2017

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Afprøvning af teknologier, som alarmer og videokamera, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i januar 2018.

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje)

Borgere, der er i forvejen er visiteret til hjemmehjælp, kan tilkøbe ekstra hjemmehjælp, f.eks. til rengøring.

Igangsættes i april/maj 2018

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte)

Borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte, kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter i hjemmet eller udenfor hjemmet. F.eks. ledsagelse til en biograftur.

Igangsættes i april/maj 2018

 

 

Folketinget godkendte i 2. ansøgningsrunde et boligforsøg vedr. muligheden for etablering af udslusningsboligheder i flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Med den nuværende lovgivning er det kun muligt at etablere disse boliger i almene familieboliger og i ungdomsboliger under særlige forhold. Målgruppen er også begrænset til hjemløse borgere eller borgere, der kommer fra et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer). Herning Kommune er interesseret i at deltage i dette forsøg. Netværket er dog aktuelt i gang med at afklare mulighederne og de praktiske forhold for en deltagelse i forsøget. Forsøget afprøves også i et andet frikommunenetværk.

 

 

Forsøg

Indhold

Status

2. rundes

forsøg

Etablering af udslusningsboliger

Forskellige boligtyper, undtaget private, kan indgå i forsøget som udslusningsboliger. Målgruppen er borgere med sociale problemer og/eller handicap

Netværket er i gang med at afklare mulighederne for en deltagelse i forsøget

 

 

Folketinget har givet helt eller delvist tilsagn til 6 nye forsøg. Lovgivningen til disse forsøg træder i kraft til juli 2018. For en række af forsøgene vil ministeriet stille krav om indsendelse af en særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf, inden kommunerne må igangsætte forsøgene. Når lovgivningen er vedtaget, får udvalget en ny orientering om de forsøg, som Herning Kommune ønsker at deltage i.

 

 

Forsøg

Indhold

3. rundes

Forsøg

Bedre overgang fra ung til voksen

Udvidelse af aldersgrænsen i specialiserede efterværns-tilbud op til det 25 år samt til at unge med omfattende funktionsnedsættelser allerede kan visiteres ind i tilbuddet fra det 15 år. Forskellige faktorer kan være afgørende for at, det er relevant og meningsfuldt at tilbyde/fortsætte et tilbud efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5-6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge). Det kan være af hensyn til den unges udvikling/familiens trivsel.

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 (tilskud til hjælp til en nærtstående person, som helt eller delvis passer borgeren). som efterværn

Bevilling af midlertidige BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) som efterværn til 18-23 årige unge med massive støttebehov, hvor forældre passer den unge i hjemmet.

Brug af særlig døråbnere på yderdøre, der hører til, og afgrænser boenheder i større tilbud

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der naturligt hører til den boenhed, afdeling eller afsnit, som borgeren er en del af, i stedet for det samlede centerets yderdør

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved borgere i eget hjem, der er berettiget til en plejebolig eller et botilbud, men som ikke kan flyttes dertil, da de er inhabile og ikke vil flyttes. Ligeledes borgere, som afventer en ledig bolig, og hvor der i en meget begrænset periode er behov for anvendelse af et teknologisk hjælpemiddel i eget hjem

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66 stk. 1 nr. 5 og 6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge)

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt/i aflastning på et godkendt opholdssted eller døgninstitution

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager status til efterretning
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

42. Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tidsrum og rejsemål for Social- og Sundhedsudvalgets studietur fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 20. marts 2018 at afsøge nye datomuligheder for studieturen i efteråret 2018 eller foråret 2019.

På baggrund af doodle-afstemning om en række datoer anbefaler administrationen, at studieturen gennemføres fra den 20. - 23. marts 2019.

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er København/Malmö/Lund. Temaerne er plejehjemsdrift i Sverige, folkesundhedshus samt den nære psykiatri.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalgets studietur afvikles i perioden 20. - 23. marts 2019
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med København/Malmö/Lund som rejsemål.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

43. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om valg af ny formand for bestyrelsen på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

Administrationen orienterede om status på projekt ”25 familier”.

 

44. Aftalesag

Sagsnr.: 27.00.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Aftalesag