Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Status på frikommuneforsøg

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Status på frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige frikommuneforsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget har af flere omgange fået en orientering om Herning Kommunes deltagelse i netværket. Senest d. 20. september 2017, hvor udvalget godkendte en endelig deltagelse i de to forsøg med tilkøbsydelser, forsøget med teknologiske hjælpemidler og i forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud.

 

Udvalget får her en status på de forsøg, som Herning Kommune allerede deltager i og en orientering om kommende forsøg, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.  

 

Sagsfremstilling

Efter en længere proces med udarbejdelse af forskellige beskrivelser og uddybende ansøgninger til Børne- og Socialministeriet, har ministeriet nu godkendt alle forsøg fra 1. ansøgningsrunde.

 

Forsøget med teknologiske hjælpemidler og forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud startede op i henholdsvis ultimo 2017 og primo 2018. Forsøgene med tilkøbsydelser starter op, så snart, at der i netværket er en endelig afklaring om tilkøbsprisen i forhold til momspålæggelse.

 

Indledningsvis er der blevet brugt en del tid på udformning af et evalueringsdesign sammen med evaluator VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og på udarbejdelse af lokale procedurer, sagsgange og infomateriale.

 

Forsøget med flytning/optagelse i et bedre egnet botilbud er det eneste af de tre forsøg, som er gået i drift. Eksempler på flyttesager er en borger, der er er flyttet fra et bofællesskab til et døgndækket botilbud, en borger der er flyttet fra et større botilbud til et mindre og en borger, som er flyttet fra et botilbud til et plejecenter. Alle flytninger er sket med sigte på, at borgeren modtager den støtte, som vedkommende har behov for, og at vedkommende opnår mere frihed og selvbestemmelse i hverdagen.

 

I forsøget med teknologiske hjælpemidler er driften, et botilbud og et plejecenter, klar til at gå i gang med testning af to forskellige kameraløsninger. Det sker med henblik på at finde den rigtige løsning til bestemte borgere. Der er tale om borgere, som enten har behov for et tilsyn om natten, af hensyn til deres sikkerhed og tryghed, eller som i dagtimerne har brug for alene tid i deres lejlighed med en lukket dør. Forsøget skal medvirke til, at borgerne opnår øget frihed og privatliv.

 

 

 

Forsøg

Indhold

Status

1. rundes

forsøg

Udfordre anvendelse af § 129 (optagelse i særlige botilbud uden samtykke) om optagelse i botilbud

Optagelse i et bedre egnet botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i december 2017

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Afprøvning af teknologier, som alarmer og videokamera, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i januar 2018.

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje)

Borgere, der er i forvejen er visiteret til hjemmehjælp, kan tilkøbe ekstra hjemmehjælp, f.eks. til rengøring.

Igangsættes i april/maj 2018

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte)

Borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte, kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter i hjemmet eller udenfor hjemmet. F.eks. ledsagelse til en biograftur.

Igangsættes i april/maj 2018

 

 

Folketinget godkendte i 2. ansøgningsrunde et boligforsøg vedr. muligheden for etablering af udslusningsboligheder i flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Med den nuværende lovgivning er det kun muligt at etablere disse boliger i almene familieboliger og i ungdomsboliger under særlige forhold. Målgruppen er også begrænset til hjemløse borgere eller borgere, der kommer fra et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer). Herning Kommune er interesseret i at deltage i dette forsøg. Netværket er dog aktuelt i gang med at afklare mulighederne og de praktiske forhold for en deltagelse i forsøget. Forsøget afprøves også i et andet frikommunenetværk.

 

 

Forsøg

Indhold

Status

2. rundes

forsøg

Etablering af udslusningsboliger

Forskellige boligtyper, undtaget private, kan indgå i forsøget som udslusningsboliger. Målgruppen er borgere med sociale problemer og/eller handicap

Netværket er i gang med at afklare mulighederne for en deltagelse i forsøget

 

 

Folketinget har givet helt eller delvist tilsagn til 6 nye forsøg. Lovgivningen til disse forsøg træder i kraft til juli 2018. For en række af forsøgene vil ministeriet stille krav om indsendelse af en særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf, inden kommunerne må igangsætte forsøgene. Når lovgivningen er vedtaget, får udvalget en ny orientering om de forsøg, som Herning Kommune ønsker at deltage i.

 

 

Forsøg

Indhold

3. rundes

Forsøg

Bedre overgang fra ung til voksen

Udvidelse af aldersgrænsen i specialiserede efterværns-tilbud op til det 25 år samt til at unge med omfattende funktionsnedsættelser allerede kan visiteres ind i tilbuddet fra det 15 år. Forskellige faktorer kan være afgørende for at, det er relevant og meningsfuldt at tilbyde/fortsætte et tilbud efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5-6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge). Det kan være af hensyn til den unges udvikling/familiens trivsel.

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 (tilskud til hjælp til en nærtstående person, som helt eller delvis passer borgeren). som efterværn

Bevilling af midlertidige BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) som efterværn til 18-23 årige unge med massive støttebehov, hvor forældre passer den unge i hjemmet.

Brug af særlig døråbnere på yderdøre, der hører til, og afgrænser boenheder i større tilbud

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der naturligt hører til den boenhed, afdeling eller afsnit, som borgeren er en del af, i stedet for det samlede centerets yderdør

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved borgere i eget hjem, der er berettiget til en plejebolig eller et botilbud, men som ikke kan flyttes dertil, da de er inhabile og ikke vil flyttes. Ligeledes borgere, som afventer en ledig bolig, og hvor der i en meget begrænset periode er behov for anvendelse af et teknologisk hjælpemiddel i eget hjem

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66 stk. 1 nr. 5 og 6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge)

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt/i aflastning på et godkendt opholdssted eller døgninstitution

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager status til efterretning
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.