Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Politiske årsmål 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2019 skal fagudvalgene aflevere budgetforslag 2019 senest den 1. juni 2018. Materialet skal indeholde måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter relevante temaer for målene for 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets politiske årsmål 2019 er en del af det samlede budgetforslag 2019. Budgetforslaget vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. maj 2018.

 

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke politiske temaer der ses som de største udfordringer. Administrationen vil på mødet komme med et oplæg, som tager udgangspunkt i målene for 2018 og perspektivnotaterne for 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål 2019 drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anmodede administrationen om at arbejde videre med målbeskrivelser for følgende områder:

 

SO 18 – Sundhed og Ældre:

·       Rekruttering og fastholdelse

·       Folkesundhedshus

·       Demensområdet - demensvenlige pladser – demensvenlig kommune

·       Forebyggende initiativer mod ensomhed – inddragelse af frivillige / frivilligcentre.

 

SO 13 – Handicap og Psykiatri

·       Det sociale arbejdsmarked

·       Den nære psykiatri

·       Masterplan udsatteområdet