Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

Sagsnr.: 27.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 forelægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, som bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen kan derudover indeholde aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

 

KKR Midtjylland, som er sammensat af borgmestre og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, inviterer til lokale politiske drøftelser af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

 

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

 

KKR Midtjylland foreslår følgende politiske pejlemærker for Rammeaftale 2019-20:

 

"Den nære psykiatri:

 • Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
 • KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
 • Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.

 

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme:

 • Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse - ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser
 • Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor forestås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt metoder til at forebygge og afhjælpe "skolevægring" og angst blandt børn og unge med autisme
 • Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

 

Effekt, progression og gennemsigtighed:

 • Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring
 • Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde
 • Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og vidensdeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv som muligt
 • Samtidig skal der skabes øges gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager
 • Ved en sådan øget gennemsigtighed i samhandlen skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelser, borgeren modtager".

 

Forslaget til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet.

Høringssvar vedlagt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til pejlemærker med henblik på bemærkninger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

 • Høringssvar fra Handicaprådet 120418