Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

36. Workforce planning i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 81.00.00-P05-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Workforce planning i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har på samme måde som andre kommuner udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor ældreplejen. Ledelsen i Sundhed og Ældre har derfor siden november 2016 i samarbejde med HR - arbejdet med ”workforce planning”.

 

Workforce planning er betegnelsen for en proces, der har til formål at sikre, at en organisation både nu og i fremtiden har adgang til de nødvendige arbejdskraftressourcer for at kunne løse sin opgave.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 20. marts 2018 om en redegørelse omkring fastholdelse og rekrutering af medarbejdere indenfor Sundhed og Ældre. Redegørelsen fremlægges hermed til orientering.

 

Arbejdet med workforce planning i Sundhed og Ældre blev indledt i november 2016 med et ”fremtidsværksted” faciliteret af en fremtidsforsker fra Center for Fremtidsforskning

 

På et ledelsesseminar i oktober 2017, besluttede ledelsen i Sundhed og Ældre at igangsætte en række initiativer, der har det til fælles, at de skal understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

 

Initiativerne er opdelt i en række ”spor”:

Rekruttering – branding: I samarbejde med SOSU-skolen arbejdes der med at udvikle informationsmateriale rettet mod unge. Der er ligeledes blevet eksperimenteret med rekruttering gennem alternative kommunikationskanaler – eksempelvis Facebook. Målet er at tydeliggøre fagligheden og karrieremuligheder indenfor ældreplejen.

 

”Onboarding”: I dette spor er der fokus på at udvikle tiltag, som kan understøtte velkomst og introduktion til nye medarbejdere i ældreplejen. Det er blandt andet blevet til et fælles introforløb på 1-2 dage og en fælles intro-video.

 

Fleksibilitet og seniorer: Sporet omhandler synliggørelse og mere tydelighed for medarbejderne omkring de muligheder, der er for fleksibilitet for ældre medarbejdere, som har et ønske om at fortsætte arbejdslivet i det omfang, alderen og helbredet tillader det.

 

Fleksibel arbejdstid: Formålet med dette spor er at afdække fremtidige medarbejderes ønsker til fleksibilitet i arbejdslivet. På den baggrund undersøges det, hvilke muligheder Sundhed og Ældre har for at kunne imødekomme disse ønsker.

 

Medarbejderindflydelse: Dette spor har til formål at undersøge, hvordan man kan skabe en attraktiv arbejdsplads ved at give medarbejderne mere indflydelse og ansvar i forhold til vagtplanlægningen.

 

Faggrænser: Det sidste spor har til formål at undersøge, hvordan Sundhed og Ældre i højere grad end i dag kan medvirke til, at bringe medarbejdernes uddannelsesmæssige kompetencer i spil i opgaveløsningen. Det handler om at sikre, at opgaverne løses mest omkostningseffektivt med størst mulig kvalitet.

 

Der er i øjeblikket igangværende prøvehandlinger indenfor de forskellige spor. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.