Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Fast tilknyttede læger på plejecentre

Sagsnr.: 27.42.20-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Fast tilknyttede læger på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel af de afsatte midler udgør 1,5 mio. kr.

 

PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland indgik i november 2016 en delaftale om en ordning med faste læger tilknyttet plejecentre. Ordningen igangsættes nu på plejecentrene i Herning Kommune.

 

Målet med ansættelse af plejehjemslæger er at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne på plejecentrene – herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt forbedre medicinhåndteringen.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i marts 2018 aftalt med PLO-Herning, hvordan ordningen med faste læger på plejecentrene i Herning Kommune skal gennemføres. Det omfatter blandt andet, hvilke læger der skal tilknyttes det enkelte plejecenter. Social og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene på udvalgets møde den 16. november 2016, punkt nr. 120.

 

Ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene indebærer, at der til hvert plejecenter tilknyttes en fast læge. Større plejecentre kan have flere læger tilknyttet.

 

Ordningen betyder at de fasttilknyttede læger yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning til eksempelvis medicinhåndtering og ikke akutte problemstillinger.

 

Beboerne på plejecentret kan fortsat frit vælge at beholde den læge, de har ved indflytningen på plejecentret. De kan dog også vælge den fast tilknyttede læge til at varetage behandlingen. I aftalen med PLO forpligter Herning Kommune sig til at understøtte beboerne i at vælge den fasttilknyttede læge. Ordningen er ens på hhv. kommunale og private plejecentre i Herning Kommune og omfatter således 11 kommunale plejecentre, tre plejehjem, der drives efter driftsaftale med Danske Diakonhjem, og to friplejehjem. Ordningen med fasttilknyttede læger omfatter ikke borgere på midlertidige ophold.

  

I aftalen med de privatpraktiserende læger forpligter Herning Kommune sig til at sikre, at lægen har en fast kontaktperson på plejecentret, og at lægen får mulighed for at præge den sundhedsfaglige behandling på plejecentret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.