Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Årsrapport Kommunalt tilsyn 2017 og magtanvendelser

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport Kommunalt tilsyn 2017 og magtanvendelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsberetningen indeholder tilsyn ført af Herning Kommunes Tilsynsenhed på vegne af Kommunalbestyrelsen. Tilsynene omfatter plejecentre og daghjem, samt beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud i Herning Kommune. Årsberetningen indeholder desuden rapport vedrørende anvendelsen af magtanvendelser for voksne borgere i Herning Kommune, og for kommunens voksne borgere på tilbud uden for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri 

Da der i 2017 er indført gradueret tilsyn, efter aftale med SSB og Social- og Sundhedsudvalget, er der ført tilsyn med 2 tilbud under Handicap og Psykiatri. De 2 tilbud i 2016, havde en score på 2 – mindre tilfredsstillende. Tilsyn 2017 er en opfølgning på de anmærkninger, der blev givet ved tilsyn 2016. Temaet for 2016 var en undersøgelse af, om borgerne får en sammenhængende og faglig dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Der er derfor ved dette års tilsyn, gennemgået dokumentation for de 5 samme borgere, på de to tilbud, som var omfattet af det opfølgende tilsyn med henblik på, at se om tilbuddene har rettet op på de anmærkninger, der blev givet i 2016.

 

Ved tilsynet i foråret 2017 kunne det konstateres, at et tilbud havde et tilfredsstillende resultat. Det andet tilbud, havde fortsat et mindre tilfredsstillende resultat, og ved opfølgende tilsyn i efteråret, var resultatet fortsat mindre tilfredsstillende på dette tilbud, og der vil blive foretaget opfølgning i 2. kvartal 2018. Det handler i særlig grad om, at der er enkelte områder i dokumentationen på enkelte borgere, hvor der er opnået forbedringer, men der var fortsat mangel på løbende dokumentation, på de udvalgte borgere.

 

Konsekvensen af den manglende dokumentation er, at væsentlig viden om hvordan, borgeren bedst kan hjælpes, går tabt og det vil ikke i fremtiden og ved skift af personale, være muligt at genskabe den tabte viden. Dette kan have konsekvenser for den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og drage fordel af det tilbud der gives. Ved revurdering af en borgers sag, vil viden skulle genskabes, ud fra det tilstedeværende personales hukommelse, hvilket ikke er tilfredsstillende for den enkelte borger. Manglende dokumentation, fratager borgeren muligheden for, at få indsigt i egen sag og evt. klage over ydelsen.

 

Sundhed og Ældre

Der er i 2017 ført tilsyn, med 12 kommunale plejecentre, 3 diakonhjem, der har driftsoverenskomst med Herning Kommune, og 2 friplejehjem i kommunen, i alt 17 plejecentre. Alle plejecentre, skal have årligt tilsyn jf. Serviceloven § 151. Der er ikke ført tilsyn med daghjemmene i 2017, da de er omfattet af graduerede tilsyn, hvilket betyder, at de fritages for tilsyn, året efter et tilfredsstillende resultat, hvilket har gjort sig gældende for dem alle i 2016. 

 

Fokusområdet for 2017 var opfølgning på tilsyn 2016, hvor der er givet anmærkninger. Temaerne for 2016 var magtanvendelser og værdighedspolitikken, som var i fokus ud fra nedenstående mål. Da der ikke er anmærkninger i forhold til værdighedspolitikken, mad og ernæring i 2016, er dette emne ikke gennemgået i 2017.

Bruges hjælpemidlerne i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne, (hjælpemidler kan være seler til stol og seng, alarm og pejlesystemer, samt særlige døråbnere).

Lever tilbuddet op til Herning Kommunes værdighedspolitik, i henhold til mad og ernæring, herunder forebyggelse og selvbestemmelse. For friplejeboliger, er der særlige krav til tilsyn, derfor indgår nedenstående mål kun der. Levere friplejeboligerne den service, der fremgår af certificeringen.

 

Tilsynet har gennemgået dokumentation omkring magtanvendelser for de samme borgere, som blev gennemgået i tilsyn 2016. For de tilbud, hvor der ikke er anvendt hjælpemidler omfattet af magtanvendelses reglerne, er dokumentation ikke gennemgået. Tilsynet har besøgt alle tilbud, og der er lavet interview med alle ledere, samt 1-2 plejepersonaler på stedet.

 

Alle 17 plejecentre har nu en meget tilfredsstillende opmærksomhed på at dokumentere brugen af hjælpemidler, som kan være omfattet af magtanvendelsesreglerne i 2017. 15 ud af 17 dokumenterer det mod 4 ud af 17 i 2016. Det ses ved tilsyn 2017, at der er blevet større fokus på at dokumentere, hvorvidt det har været muligt at indhente et habilt samtykke. Kun et plejecenter har i 2017 fået en henstilling på emnet, mod 5 i 2016. Når en borger ikke kan give samtykke, vil der i forhold til brug af seler skulle ansøges om tilladelse. Tallene fra de sidste 3 år er følgende: I 2015 blev der ansøgt om 4 tilladelser til brug af seler, i 2016 var det 25 og i 2017 har der været 18 ansøgninger. Ved at der bliver ansøgt, er der samtidig også blevet en langt større opmærksomhed på at prøve andre mindre indgribende metoder af, før der monteres fx en sele i en kørestol. Der er desuden blevet en langt større opmærksomhed på, at sikre borgerne bevægelsesfrihed. Det vil sige, der er blevet større fokus på, hvordan man kan indrette plejecentrene. Ved at ændre på indretning, placering af møbler og planter, opsætning af hegn og buske, gives borgere, der fx ikke er trafiksikre, større mulighed for at bevæge sig sikkert omkring uden at ende på gade og vej. Borgerne behøver derfor ikke udstyres med alarmer og sensorer, da personalet kan være trygge ved at de går omkring.

 

Det kunne ved tilsyn 2016 konstateres, at mange borgere havde fået en alarm, alene for at personalet kunne vide, om de var oppe, eller inde/ude af lejligheden. Det betød også at personalet fik rigtig mange alarmopkald, som de skulle forholde sig til. Dette har stor betydning for oplevelsen af arbejdspres og stress, da der skal handles på alle alarmopkald. På flere af plejecentrene har man siden tilsyn 2016, reduceret antallet af alarmer kraftigt, og der gives her udtryk for, at det har en positiv betydning for arbejdsmiljøet. Alene det, at man ikke bliver forstyrret i det man har gang i, og derfor kan være mere nærværende hos den enkelte borger, må anses for at være et absolut positivt tegn. Der er ikke meldinger om, at der er borgere, som er blevet væk på baggrund af de færre alarmer. 

 

Magtanvendelser inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre

Magtanvendelser er et indgreb i den personlige frihed, og derfor er det helt afgørende, at personalet kender til kravene i forhold til at kunne anvende magt i omsorgen for den enkelte borger, således magt kun anvendes der, hvor det er absolut nødvendigt.

 

Der har samlet set været 169 indberetninger med akutte magtanvendelser, i Herning Kommune i 2017, mod 153 i 2016.  Dette er en stigning på 10 %. Af de indberettede hændelser er 91 % lovlige. I 2016 var 88% lovlige.

 

Der har i 2017 været i alt 47 ansøgninger, om at måtte anvende en foranstaltning efter magtanvendelsesreglerne. I 2016 var der i alt 71 ansøgninger. Det vil sige et fald på ca. 33 % på antallet af ansøgninger. Der er givet tilladelser til de 35 af ansøgningerne, svarende til 74 %. De resterende er afvist, idet de ikke er fundet omfattet af betingelserne.

 

Magtanvendelserne fordeler sig over 59 borgere i Sundhed og Ældre, og 42 borgere i Handicap og Psykiatri.

 

Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har i 2017 ingen klager været. Pårørende har mulighed for at klage på borgerens vegne, det er der ingen pårørende, der har fundet anledning til.

  

Der ses fortsat fejl og mangler i mange ansøgninger og indberetninger af akut brug af magtanvendelse. Lovgivningen og Socialstyrelsen har beskrevet, hvilke oplysninger, der som minimum skal registreres og hvilke tidsfrister der skal overholdes.

 

Kravene til indholdet i indberetninger og ansøgninger er lovfæstet, da magtanvendelser er et stort indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, og derfor kan kravene til indholdet og formen, ikke lempes fra Tilsynsenhedens side.

 

Tilsynsenheden kan konstatere, at der har været en del udskiftninger, blandt ledere og ressourcepersoner. Dette giver anledning til, at Tilsynsenheden ser på, hvordan det er muligt at lave et kompetenceløft af ledere og ressourcepersoner, således at der fremadrettet sikres en kontinuerlig høj faglig kompetence omkring magtanvendelserne.

 

Afdelingsleder i Tilsynsenheden Pia Strandbygaard deltager under punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2017 §§103-104
  • Årsrapport 2017 - SUA
  • Årsrapport 2017 - Magtanvendelser, Voksenområdet