Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

64. Ny strategi på udsatteområdet

Sagsnr.: 27.00.00-G01-34-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Ny strategi på udsatteområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelse af besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af nye strategier på udsatteområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for følgende nye strategier, i takt med at de bliver færdige:

 • Udsatteområdet

 • Visitation - opfølgning - køb

 • Misbrugsområdet

 • Psykiatriområdet

 • Udviklingshæmmede og autismeområdet

 
Formålet med de nye strategier er, at der skal arbejdes ud fra fælles og politisk fastlagte målsætninger, samarbejdet på området skal styrkes, indsatsen skal koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres.
 
En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal fastlægge mål og rammer for strategien. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

Sagsfremstilling

Der anvendes årligt brutto 45,4 mio. kr. (netto ca. 35,4 mio. kr.) på området, svarende til ca. 11 % af budgettet på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, heraf bruges alene 25,4 mio. kr. på køb af forsorgshjemspladser, botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Den nuværende indsats på området er præget af mange forskellige kommunale, private og frivillige aktører, og der er mange forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen. Målgruppens behov er mangfoldig og indsatsen på området er mangfoldig. Den nye strategi er ikke et opgør med de mange aktører og mangfoldigheden. Mangfoldigheden er en styrke, som skal fastholdes, men den nye strategi skal sikre, at indsatsen sker under kommunal koordinering.
 
Der vil blive sat fokus på vores nuværende organisering af området, hvor det må forventes, at der i takt med at strategien udfoldes, og indsatsen udvikles, vil ske mange forskydninger, og der kan opstå interessemodsætninger. Det er derfor centralt, at de nuværende aktører inddrages i processen, og Blå Kors, som er en helt central aktør, har allerede været inddraget i drøftelserne.
 
En ny organisering skal bygge på de muligheder, potentialer og synergier, der opstår i forandringen. Indsatsen skal bygge på kendt viden, som retter sig mod både hjemløshed, sundhed, misbrug, men også beskæftigelse for den bedst fungerende del af målgruppen.
 
Indsatsen på udsatteområdet er efter Styrelsesvedtægten forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men indsatsen skal eksempelvis på boligområdet ske i samspil med Økonomi- og Erhvervsudvalget og på beskæftigelsesområdet i samspil med Beskæftigelsesudvalget.
 
I de bilag, der er vedlagt dagsordenen, beskrives rammerne for en ny strategi på udsatteområdet. Der foretages en afgrænsning af den målgruppe, som indsatsen rettes mod. Der opstilles forslag til overordnede politiske målsætninger for indsatser, som retter sig mod hhv. hjemløshed, forbedring af sundhedstilstanden, misbrug og mod beskæftigelse af den mest velfungerende del af målgruppen. Dernæst beskrives de centrale delelementer, der skal indgå i indsatsen for at bryde den sociale isolation. Endelig beskrives økonomien og rammerne for den fremtidige organisering af området. Den konkrete indsats er beskrevet i en oversigtsform, herunder de mange konkrete indsatser, der skal arbejdes med for at indfri målsætningerne.
 
Målsætninger 
De socialt udsatte er ikke en veldefineret gruppe. Social udsathed er en betegnelse, som beskriver en kompleksitet af problemstillinger i nogle borgeres livssituation. En livssituation som indebærer alvorlige sociale problemer for den enkelte. Socialministeriet definerer socialt udsatte som
 
”Personer der lever i samfundets yderkanter, personer der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne”.

Den sociale deroute, der typisk kendetegner deres liv, foregår ofte uden kontakt med det offentlige system. Og problemerne og deres årsager er tit komplekse. For eksempel er en person måske ikke alene hjemløs, men også sindslidende.  

Social- og Sundhedsudvalget skal fastlægge de overordnede målsætninger på området. Det er forvaltningens opgave at konkretisere og operationalisere målene gennem delmål og planlægning af indsatser.
 
I betragtning af den meget brede og komplekse målgruppe siger det sig selv, at det er umuligt at opstille entydige og endelige mål for indsatsen i forhold til den enkelte. Målsætningerne har således mere karakter af pejlemærker, hvor indsatsen består af en række forskellige indsatsområder, som i en samlet værdikæde skal bidrage til at trække den udsatte ud af den sociale isolation.
 
Det overordnede mål er, at den socialt udsatte borger får et værdigt liv, et liv som de magter. Så vidt det er muligt et liv, hvor borgeren er selvhjulpen og uafhængig af offentlig hjælp.
 
Muligheden for at løsrive sig af social isolation afhænger af en række individuelle forhold, alder, psykisk tilstand, misbrug m.v. Igangsætning af den personlige udvikling ud af social isolation afhænger også af den offentlige hjælp, der tilbydes, og det må realistisk set forventes, at mange udsatte borgere vil have behov for livslang støtte. Omsorg for den enkelte er den nødvendige indgang, men det ændrer imidlertid ikke ved, at vi skal møde borgeren med krav og forventninger, der er en helt afgørende forudsætning for udvikling.
 
Udviklingen ud af social isolation er betinget af et samspil mellem flere indsatsområder, der hver især rummer flere individuelt tilrettelagte aktiviteter. Det afspejles i nedenstående målsætninger, der retter sig mod både hjemløshed, sundhed, misbrug og beskæftigelse. Tilsammen skal målsætningerne og de indsatser, der knytter sig til målene, skabe værdi i form af løsrivelse fra social isolation, fastholdelse af bolig, forbedring af sundhedstilstanden, reduktion af misbrug og i bedste fald beskæftigelse. 

Målsætninger der retter sig mod hjemløshed:

 • Sikring af en fast bopæl er første forudsætning for vejen ud af social udsathed.

 • Antallet af hjemløse skal frem til 2020 reduceres med mindst 25 procent. Der er i dag ca. 150 hjemløse i Herning Kommune. På landsplan er det regeringens målsætning at reducere antallet af hjemløse til højst 4000 personer. Det svarer til, at der i Herning Kommune kun må være ca. 60 hjemløse.

 • Det skal gennem en individuelt forebyggende indsats og en boligsocial indsats sikres, at borgeren fastholdes i egen bolig, så hjemløshed forhindres.

 • Ingen borgere på 18 – 25 år skal opholde sig på forsorgshjem.

 • Indskrivningstiden på forsorgshjem må maksimalt være 120 dage. Der skal allerede første uge efter indskrivningen udarbejdes en individuel opholdsplan og en handleplan for udskrivning.

Målsætninger der retter sig mod forbedring af sundhedstilstanden

 • Helbredelse af sygdomme, en stabil ernæringstilstand og god personlig hygiejne er et grundlæggende krav i et værdigt liv.

 • Der skal gives et aktivt tilbud om forebyggende og sundhedsfremmende ydelser til misbrugere.

 • Der skal sikres tilgængelighed til nødvendig lægebehandling, tandbehandling og sygebehandling.

 • Der skal være let adgang til ernæringsrige og billige måltider.

 • Der skal tilbydes gratis prævention og rene kanyler.

Målsætninger der retter sig mod misbrug:

 • Der skal gennem en målrettet forebyggende indsats gives et aktivt tilbud om en helhedsorienteret misbrugsbehandling, hvor målet er stoffrihed, ædruelighed eller reduktion af misbrug.

 • Misbrugsindsatsen skal være opsøgende og tilgængelig

 • Der skal gennem det teamsamarbejde, der er med Regionspsykiatrien, sikres koordination mellem den psykiatriske behandling og misbrugsbehandlingen for borgere med dobbeltdiagnoser. For den enkelte fastlægges behandlingstilbuddet i den individuelle handleplan.

 • I 2020 skal 50 % af de iværksatte behandlinger afsluttes med stoffrihed, ædruelighed eller reduktion af misbruget.

Målsætninger der retter sig mod beskæftigelse:

 • I de mest vellykkede forløb er beskæftigelse slutmålet for løsrivelse af social isolation.

 • Hvor det er relevant. skal der gennemføres individuelt tilrettelagte ressourceforløb

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til den nye strategi på udsatteområdet, mål og rammer for indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Målsætninger og rammer for den nye strategi på udsatteområdet godkendes
at Udsattestrategien sendes til høring i Udsatterådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Strategioversigt 30.05.14
 • Strategi for indsatsen på udsatteområdet 30.05.14
 • Indsatser i praksis 30.05.14