Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

65. Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2091-09 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter sender forslag til ændringer af vedtægten til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.
 
Forslaget skal ses i sammenhæng med den handleplan, Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012, hvor et af elementerne var styrkelse af ledelses- og arbejdsgrundlaget. Der er i overvejende grad tale om mindre justeringer i ordvalg og moderniseringer som følge af ændrede strukturer.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 handleplan for udviklingsarbejde på Bytoften. Handleplanen falder i fire hovedområder:
- Ledelsesstruktur
- Serviceniveau
- Samarbejde
- Økonomi
 
Forslaget til vedtægtsændringer indgår som et af flere elementer i styrkelse af ledelsesstrukturen.
 
Bestyrelsen har gennem 2013 udarbejdet et arbejdsgrundlag for Bytoften som et element i styrkelse af den samlede ledelse på Bytoften. Arbejdsgrundlaget handler om, hvordan bestyrelsesarbejdet skal udmøntes. Der er en beskrivelse af Bytoftens ledelsesstruktur, mission, vision, målsætninger og værdier.
 
Formålet med arbejdsgrundlaget er at sikre, at bestyrelsen har overblik og fælles billede af ansvarsområder og konkrete opgaver. Herigennem sker der en forventningsafstemning mellem bestyrelsen og bestyrelsens samarbejdspartnere, og der skabes et fælles billede af, hvem der gør hvad.
 
Bestyrelsen vedtog på møde d. 30. september oprindeligt et forslag til nye vedtægter, som betød udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Social- og Sundhedsudvalget behandlede forslaget d. 30. oktober 2013 og besluttede at udsætte sagen med henblik på en drøftelse mellem formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget og Bytoftens Bestyrelse. Efter drøftelserne fastholder Bestyrelsen nu den oprindelige størrelse og sammensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes således:

 • 1 medlem udpeges af Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges blandt pårørende,

 • 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH),

 • 1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen.

Det er endvidere som nyt fremhævet, at ”Bestyrelsen vil tilstræbe at sikre bestyrelsens samlede kompetencer inden for geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling og repræsentation fra relevante handicaporganisationer”
 
Der udpeges endvidere observatør uden stemmeret:

 • 1 repræsentant fra brugerrådet eller beboerrådet

 • 1 medarbejderrepræsentant (næstformand i MED)

 • 1 person udpeget af Social- og Sundhedsdirektøren i Herning Kommune

 
Forvaltningen har foretaget en vurdering af vedtægtsændringerne set i lyset af den forpligtelse, Herning Kommune har til at sikre beboernes interesser jf. de rammer, loven sætter, og det serviceniveau, vi måtte have fastsat i kommunen. Endvidere sikring af en forsvarlig styring af økonomien i overensstemmelse med de beslutninger, Social- og Sundhedsudvalget træffer, og de retningslinjer, administrationen er bemyndiget til at udsende. Endelig en juridisk vurdering af vedtægternes lovlighed.
 
Herning Kommune har en række muligheder for at øve indflydelse og regulere den daglige drift af Bytoften og herigennem sikre kommunens interesser:

 • Gennem repræsentation i bestyrelsen, ved den politisk udpegede repræsentant og ved den administrativt udpegede observatør.

 • Gennem Det Sociale Tilsyn

 • Ved den driftsoverenskomst, som senest er fornyet i 2011. Her reguleres pladsantal, ledelses- og personaleforhold, økonomi, bygning m.v.

 • Gennem løbende budgetkontrol

Den bedste varetagelse af beboernes interesser og størst sikkerhed for driften opnås gennem en velfungerende bestyrelse, som i kombination med ledelsen råder over de nødvendige kompetencer.
 
Vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lov og gældende retningslinjer i
Herning Kommune. Samlet set vurderes forslag til vedtægtsændringerne at opfylde de krav, Herning Kommune i almindelighed stiller til selvejende institutioner med driftsoverenskomst.
 
De bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget i henhold til Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er bemyndiget til at godkende vedtægtsændringerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 13. maj 2014