Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

63. Indkøb af transportrobot til Fuglsangsø Centret

Sagsnr.: 27.60.14-A00-2-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Indkøb af transportrobot til Fuglsangsø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergård

Sagsresume


Administrationen ønsker Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til, om Herning Kommune vil deltage i et pilotprojekt med firmaet Blue Ocean Robotics omkring indkøb, afprøvning og evaluering af en transportrobot på Fuglsangsø Centret.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med arbejdet omkring udvikling af anlægsprojektet Fuglsangsø Centret har administrationen fået bistand af Teknologisk Institut til at lave en rapport, som afdækker arbejdsmønstre og logistik på et plejecenter i Herning Kommune. Denne rapport har dannet grundlag for det udbudsmateriale, som har været grundlaget for arkitektkonkurrencen vedrørende anlægsprojektet Fuglsangsø Centret.


Fuglsangsø Centret er udviklet med fokus på blandt andet korte transportveje, let adgang til trappe og elevatorer samt særligt fokus på placering af depotrum og personalestuer med mere.


Centret består af 90 plejeboliger og 16 ældreboliger. Boligerne er fordelt i to bygnings- kroppe med henholdsvis tre og fire etager. Hvert boafsnit er fordelt med 16 boliger, som har et fælles område med fælles køkken, spiseafsnit og opholdsstue. I forbindelse med fællesområderne er der placeret personalekontorer med mere. Der er i alt syv fællesområder, hvoraf det ene afsnit tilhører ældreboligerne.


De seks områder har det tilfælles, at de tilhører plejeboligerne, og at der for disse områder dagligt skal leveres og transporteres mad, medicin, bleer, intern post, store affaldsmængder med mere.


Fuglsangsø Centret er næsten færdigbygget og står klar til indflytning, og de første beboere flytter ind primo august 2014.

 

Pilotprojektet
Administrationen har haft et indledende møde med firmaet Blue Ocean Robotics om at indgå et pilotprojekt om en transportrobot på Fuglsangsø Centret.

Transportrobotter har været anvendt igennem flere år og har vist et klart potentiale i forhold til at effektivisere logistikopgaver ved transport af givne emner i forskellige dele af den industrielle produktion.
 
Brugen af industrirobotter i sundhedssektoren i Europa er ikke udbredt. I Danmark har der kun forsøgsvist været anvendt industrirobotter på Sygehus Sønderjylland. Her har transportemnerne primært været blodprøver.

Administrationen har fået oplyst, at Horsens Kommune har købt en transportrobot til afprøvning. Nærmere omkring levering og tidsplan for Horsens Kommunes projekt er ikke endeligt oplyst. Den model, som Horsens Kommune har købt, er dog ikke sammenlignelig med den model, som indtænkes i dette pilotprojekt.

Der er i dag ikke afprøvet lignende løsninger med brugen af transportrobotter i et plejecenter.

Ved at deltage i et pilotprojekt om brugen af en transportrobot i plejesektoren vil vi kunne afdække, om der vil kunne være et arbejdsmæssigt potentiale for plejeområdet set i forhold til blandt andet:

 • Omkostningen til transport af mad, medicin, bleer, intern post, store affaldsmængder med mere på traditionel vis

 • Effektivisering af arbejdsgange

 • Frigivelse af arbejdstid til andre opgaver

 • Medarbejdertilfredshed i brugen af transportrobotter på området

 • Afprøvning på andre store plejecentre

 

Økonomi
Der er for projektet anslået følgende udgifter (angivet i d.kr)
 
[image]
Økonomisk vurdering
Blue Ocean Robotics har lavet en vurdering af transportrobottens rentabilitet. Denne fremgår af Bilag 1 i vedhæftede dokument "Transportrobotter på Fuglsangsø Centret".

Set ud fra erfaringerne fra eneste sammenlignelige projekt - Sygehus Sønderjylland - anslås investeringen at have en tilbagebetalingstid på 2,5 år.
 
Administrationen vurderer imidlertid, at på nuværende tidspunkt vil en direkte sammenligning med projektet på Sygehus Sønderjylland ikke være mulig. I Herning Kommune vil vi gennemføre pilotprojektet på et nyopstartet center, hvor der vil være en lang række dagligdags adfærdsmønstre og rutiner, som endnu ikke er indkørt. Det vil påvirke målingerne af, hvor rentabel transportrobotten er. Administrationen vurderer derfor, at en estimeret tilbagebetalingstid på tre til fire år vil være mere realistisk.  

 

Indkøbet tænkes finansieret inden for puljen til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi. Driftsudgiften på 29.500 kr. finansieres i fire år.
 
Tidsplan
Tidsplanen for projektet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag. 

 • Juni 2014 Aftalen indgås

 • Juni – Juli 2014 Import, told, hjemtagning

 • August 2014 Installation opstart – Fuglsangsø Centret

 • September 2014 Indledende øvelser og opstart – første fase

 • Ultimo september 2014 Præsentation af transportrobot i forbindelse med officiel indvielse af Fuglsangsø Centet

 • Oktober 2014 – februar 2015 Implementering og test

 • Marts 2015 Formidling af resultater

 • Marts 2015 Afslutningsevent for området, pressen med mere

 

Jens Bech Vestergaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Herning Kommune indgår i pilotprojekt omkring indkøb og afprøvning af transportrobot på Fuglsangsø Centret
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

Bilag

 • Transportrobot_Herning