Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

69. Konkurrenceudsættelse

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

I budgetforliget for 2014 indgår følgende: ”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne”. Samtidig er indlagt en besparelse på 5 mio. kr. fra 2015 og frem som følge af konkurrenceudsættelse.
 
Byrådet er senest i forbindelse med budgetkonferencen i april 2014 blevet præsenteret for tankerne omkring konkurrenceudsættelse og sagen dagsordensættes nu til behandling i fagudvalgene med henblik på stillingtagen til mulige emner for konkurrenceudsættelse.
 
Byrådet behandler tilbagemeldingerne fra fagudvalgene på mødet den 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april 2014 om status for arbejdet med konkurrenceudsættelse, herunder det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene nu inddrages med det formål, at udvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen.
 
Hvis konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver skal give gevinst for kommunen skal den medføre samme service til en billigere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentligt opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, hvis man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.
 
Produktivitetskommissionen bemærker, at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse at serviceniveauet ikke glider.
 
Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen, som skaber besparelser, når der påvises lavere priser.
 
Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået besparelser i den offentlige sektors egne bud (kontrolbud) og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid.
 
Herning Kommune vil benytte kontrolbud da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.
 
Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt afhængig af de valgte områders omfang og kompleksitet.
 
Udbudsprocessen kan tage op til 1 år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementeringen af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.
 
I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og dermed igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.
 
Med udgangspunkt i inspirationslisten fra budgetkonferencen foreslår administrationen, at følgende temaer kan indgå i udvalgets drøftelse af områder til konkurrenceudsættelse:
 

  • Madproduktion,

  • Hjælpemiddelområdet,

  • Hjemmehjælpsområdet (praktisk bistand)

  • Botilbud til voksne handicappede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter emner for udlicitering og fremsender disse til Byrådets behandling den 24. juni 2014.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller de af administrationen valgte områder i den nævnte rækkefølge.

Bilag

  • NOTAT - Konkurrenceudsættelse - Budgetkonferencen 070414