Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

62. Afrapportering fra projekt omkring medicinhåndtering i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Afrapportering fra projekt omkring medicinhåndtering i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - områdeleder for sygeplejen Gitte Nørgaard

Sagsresume

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg afsatte 315.000 kr. til ansættelse af en farmaceut i Sundhed og Ældre fra puljen til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi på sit møde d. 12. december 2012 (punkt 146).


Social- og Sundhedsudvalget får hermed en afrapportering fra projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var at udvikle værktøjer/metoder til at fastholde viden om korrekt medicinhåndtering samt at påbegynde en påvirkning af kulturen, således at fokus på korrekt medicinhåndtering fastholdes.

Projektet indeholder tilknytning af en farmaceut til både plejecentre og hjemmeplejen. Farmaceutens opgave har været dels at opkvalificere medarbejdere og dels at kunne yde specifik rådgivning og sparring.

Projektet blev igangsat med forventninger om at højne kvaliteten i medicinhåndteringen, at reducere antallet af utilsigtede hændelser, der skyldes medicin samt at kunne videregive erfaringer til Handicap og Psykiatri.

Projektets resultater

  • nyhedsbrev udsendt 1 gang månedligt: indholdet i nyhedsbrevet er viden om eksempelvis praktisk lægemiddelanvendelse, retningslinier og behandlingsvejledninger

  • farmaceut gennemgået medicin hos specifikke borgere i samarbejde med plejen og sygeplejen.

  • gennemført undervisning med generelt sigte og specifikt i forhold til opkvalificering af viden hos forskellige faggrupper. Det vil sige, at undervisningen har været specifikt i forhold til efterspørgsel i det enkelte team/den enkelte leder og i andre tilfælde har undervisningen været for alle.

  • fast ugentlig aftale på Rehabiliteringscenter i forhold til gennemgang af medicin hos specifikke borgere, besvarelse af spørgsmål og diskussion af problemstillinger. Denne løsning er valgt, da borgere ofte udskrives med mange slags forskellige medicin. Der er derfor behov for, at farmaceuten gennemgår deres medicin.

  • ved urolige borgere kontaktes farmaceuten for at vurdere, om der kunne laves ændringer i medicinen. Herefter kontaktes lægen, som er den ansvarlige for ordinering. Disse gennemgange har medført, at borgerne eksempelvis får det bedre, at brugen af fast vagt undgås eller en egentlig indlæggelse undgås.

  • eksempelvis samarbejde med Handicap og Psykiatri, risikomanager (utilsigtede hændelser) og farmaceut ansat i Århus kommune med henblik på sparring.

 

Tilbuddet om farmaceutisk viden til medarbejderne har været efterspurgt. Der er stor tilfredshed hos medarbejdere og ledere. Alle teams har gjort brug af farmaceuten.

Endvidere har der i Vestklyngesamarbejdet (Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner) været stor interesse for projektet.

Effekterne af projektet har været:

  • jf. Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn på plejecentre i Herning Kommune 2013 er der sket en forbedring i forhold til medicinhåndtering generelt - set i forhold til 2012. Derved er målet om en højere kvalitet i medicinhåndteringen opfyldt.

  • der er et begyndende samarbejde med Handicap og Psykiatri i forhold til opkvalificering af viden på området

  • der er sket fald i indrapporterede hændelser, der vedrører medicin. Det er dog ikke muligt at fastslå, om faldet skyldes dette projekt eller en generel lavere indrapportering.

 

På baggrund af de gode resultater er der efterfølgende ansat en farmaceut i sygeplejeområdet. Udgiften er finansieret indenfor området.


I forbindelse med at flere og flere opgaver skal kunne klares i det nære sundhedsvæsen, vil det i stigende grad være nødvendigt med en løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer, således at der også fremadrettet er fokus på en korrekt medicinhåndtering.

Økonomi

De afsatte midler til projektet på 315.000 kr. er brugt til aflønning af farmaceut i projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at afrapporteringen godkendes og tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.