Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

59. Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Herning Kommune 2013

Sagsnr.: 27.42.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Herning Kommune 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - områdeleder for område Øst, Gitte Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2013 for tilsyn med plejecentre.

Der er i 2013 foretaget tilsynsbesøg på 9 plejecentre, hvoraf de 4 ikke vil modtage tilsyn i 2014 grundet meget tilfredsstillende sundhedsforhold. Der blev foretaget stikprøver hos 27 beboere - fordelt på de 9 plejecentre.

Den generelle konklusion er, at sundhedsforholdene på plejecentrene i Herning Kommune er tilfredsstillende, idet der kun på et plejehjem (Toftebo) fandtes alvorlige fejl og mangler. Disse fejl og mangler var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Toftebo vil blive besøgt igen i 1. halvår 2014.


Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed årsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med de uanmeldte plejehjemstilsyn er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

I tilsynet gennemgås:

 • sundhedsadministrative forhold: instrukser

 • sundhedsfaglige forhold: sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder

 • sundhedsrelaterede forhold: hygiejne, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering

 

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er et redskab, der bliver anvendt aktivt, når den modtages, idet den bliver gennemgået på tværs af plejecentrene med henblik på læring og udveksling af erfaringer. Således at kravene og anbefalingerne bliver gennemgået og håndteret.

Nedenfor gengives udvalgte resultater af Sundhedsstyrelsens sammenfatning af vurderinger og krav:

 • sundhedsfaglige instrukser: 8 ud af 9 plejecentre havde udarbejdet de nødvendige instrukser og på 7 ud af 9 plejecentre kendte personalet til instrukserne og anvendte dem.

 • sundhedsfaglige optegnelser: den elektroniske journal, hvori alle sundhedsfaglige optegnelser føres, blev fremhævet.

 • medicinhåndtering: i stort set alle stikprøver blev medicinen håndteret korrekt.

 • patientrettigheder: i stort set alle stikprøver var der dokumentation for vurdering af borgerens mulighed for selv at varetage sine helbredsmæssige interesser.

 • hygiejne: i årsrapporten fra 2012 blev hygiejne udpeget som et fokusområde. I årsrapporten fra 2013 fulgte stort set alle plejecentre (8 ud af 9) anbefalingen om ikke at bære ure og smykker på hænder/underarme.

 • ernæring: i ca. halvdelen af stikprøverne var målepunkterne under ernæring opfyldt. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at der fremadrettet bør fastholdes et fokus på det ernæringsfaglige område.

 • fysisk aktivitet og mobilisering: stikprøverne hos de relevante beboere viste, at der i de sygeplejefaglige optegnelser var dokumentation for vurdering og behandling i forhold til risiko for udvikling af tryksår. Endvidere var effekten af den igangsatte træning dokumenteret i optegnelserne.

 

Problemstillingerne på det ene plejehjem var ved en stikprøve ved 3 beboere manglende dokumentation, manglende systematik i de sygeplejefaglige optegnelser samt manglende udarbejdelse af ernæringsplaner. Arbejdet med at få disse mangler udbedret er planlagt og igangsat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at rapporten sendes til orientering hos Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • 2013 Herning kommune årsrapport, plejehjemstilsyn