Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

56. Beskrivelse af økonomiske udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Beskrivelse af økonomiske udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgning 2014 og budgetlægningen for 2015 samt yderligere analyser af den økonomiske situation i Sundhed og Ældre viser, at der er økonomiske udfordringer.
Udfordringerne fordeler sig på følgende 4 overordnede områder:

  • Kendte udfordringer

  • Ændring i plejetyngde

  • Mellemkommunale indtægter  

  • Fuglsang Sø Centret

 

 

 [image]

De samlede udfordringer i 2015 beløber sig til ca. 26 mio. kr. Usikkerhed omkring tallene betyder, at der arbejdes i et interval på 10-20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Rammen for Sundhed og Ældre, SO18 ser således ud:
 

[image]


Nøgletal - KL
KL har samlet en række relevante nøgletal for sammenligning kommuner.
[image]

Kilde: Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune? KL kommunaløkonomisk Forum 

 

Det ses i tabellen, at Herning Kommune har den laveste andel visiterede til hjemmehjælp, mens de visiterede får forholdsvis meget hjælp.
 

Udfordringer i Sundhed og Ældre

Kendte udfordringer
De kendte udfordringer kan opdeles i 4 underpunkter, som ses i tabellen nedenfor. 
[image]
 
Sundhed og Ældres andel af udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmøde 19. februar 2014 (punkt 9).

Forholdsvise beregninger på de enkelte serviceområders andel af Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udfordringer beløber sig til ca. 1 mio. kr.
 
Målgruppeafgrænsning, behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmøde 19. februar 2014 (punkt 9).

Der sker en målgruppeafgrænsning for borgere, der ligger i grænsefeltet mellem Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Handicap og Psykiatri skal tage sig af den specialiserede indsats. Handicap og Psykiatri overtager opgaven i det øjeblik, alle muligheder i normaltilbud er udtømt eller ved behov for socialpædagogisk støtte.
Målgruppeafgrænsningen udgør 2 mio. kr. 

Potentialeafklaring vedrørende udbud på ældreområdet behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 19. februar 2014 (punkt 14), og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. marts 2014 (punkt 108).

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud på ældreområdet. Der er indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. fra 2013 og frem på serviceområde 20. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at anvise alternativ finansiering.

Erstatningslejemål til personale i henholdsvis Område Øst og Hjælpemiddelenheden, som tidligere har haft lokaler på Nørregades Plejehjem behandlet i Herning Byråd den 29. oktober 2013 (punkt 326).  

Det er besluttet at de løbende driftsudgifter til lejemål på Markedspladsen finansieres inden for budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Der er i den forbindelse ikke anvist finansiering. 

 

Ændring i plejetyngde
Der er analyseret på udviklingen i visiterede tid i hjemmehjælp. En statistisk analyse af plejetyngden viser en stigning i tyngden. Stigningen i plejetyngden udgør 4,3 timer årligt pr. borger, der modtager hjemmehjælp. Dette svarer til en samlet stigning på ca. 2,2 mio. kr. ved det nuværende antal borgere. Dette hænger sammen med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, der gør, at antallet af borgere med komplekse plejebehov stiger. 

 

Mellemkommunale indtægter
De mellemkommunale indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner på plejecentre har igennem flere år været stigende. Budgettet er ligeledes blevet justeret efter de forventede stigninger. Nu er kurven på indtægter knækket.

[image]

Fuglsang Sø Centret
Huslejetab ved tomgang
Der forventes at være ledig plejeboligkapacitet frem til 2020, hvor dækningsgraden (antal plejeboliger pr. 80+ årige borgere) ifølge befolkningsprognosen igen er på niveau med perioden før åbningen af nye plejecentre. Ledig kapacitet betyder, at huslejetabet over for boligselskabet dækkes af Herning Kommune.
 
Praktisk bistand og personlig pleje (hjemmehjælp)
I forudsætningerne for finansieringen af Fuglsang Sø Centret lå en forventning om, at borgerne ville flytte til Fuglsang Sø Centret fra eget hjem med hjemmehjælp, hvorved der ville kunne spares på hjemmehjælpen. Der er borgere på venteliste til Fuglsang Sø Centret, men da der ikke kan sammenlignes fuldt ud med tidligere erfaring, er det usikkert, om borgerne i øvrigt vil komme fra eget hjem, fra andre plejecentre eller direkte fra eget hjem/sygehus uden tidligere at have fået hjemmehjælp. Dermed er det usikkert, om de forudsatte besparelser i hjemmehjælpen kan realiseres.

 
Usikkerhed

Udfordringerne er forbundet med en vis usikkerhed. Indflytningstakten til Fuglsang Sø Centret kendes ikke og heller ikke den faktiske besparelse på hjemmehjælp. Usikkerheden medfører en formodet merudgift på SO18 i intervallet mellem 10-20 mio. kr. Snarere 20 mio. kr. end 10 mio. kr.


Der gøres opmærksom på, at 1 % af budget 2015 svarer til 5,8 mio. kr. Det betyder, at selv små procentvise udsving er af en vis økonomisk betydning.


Ældrepuljen giver en budgetmæssig binding. Det betyder, at det ikke er muligt at reducere sygeplejeområdets budget uden at skulle tilbagebetale midlerne fra puljen.  

 

Proces
Administrationen foreslår følgende proces i overensstemmelse med den ordinære budgetproces 2015-2018.

17. juni 2014: Fremlæggelse af sag om udfordringerne på SO18 for Social- og Sundhedsudvalget.
Juni-august 2014: Der udarbejdes mulighedskatalog i en intern proces med involvering af de decentrale ledere.
13. august 2014: Mulighedskatalog fremlægges til behandling i Social- og Sundhedsudvalget med mulighed for dialog med de decentrale ledere.
18. august 2014: Mulighedskatalog fremlægges til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
8. september 2014: 1. behandling af budget i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at proces godkendes - herunder behandling af mulighedskatalog på SOS den 13. august 2014.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.