Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

55. Budget 2015 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2015-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder indsatsområder og årsmål for 2015, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:


Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.


Budgetforslaget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.

  

Forårsopfølgningen 2014 og budgetlægningen for 2015 har vist, at der er økonomiske udfordringer hos Sundhed og Ældre i 2015 og frem.
I den tekniske budgetramme er indregnet en forventet udfordring på ca. 26 mio. på serviceområdet. Udfordringen behandles under et særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

 

Særlige områder:

På tidligere møder i Social- og Sundhedsudvalget i 2014 har følgende temaer været drøftet som opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 • Driftsmidler til udvidelsen af Rehab, som tidligst er klar til ibrugtagning ultimo 2016

 • Visitationskriterier til plejecentre.
   

Indsatsområder og årsmål:


Jfr. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2014 er formuleret nye konkrete mål for SO 13, Handicap og Psykiatri, vedrørende ny strategi for udsatte og misbrugere.

 

For SO 18, Sundhed og Ældre, er formuleret mål for det nære sundhedsvæsen med fokus på effekten af nyt sygeplejeteam.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2015-2018, herunder indsatsområder og årsmål, godkendes,

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2015 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Der udarbejdes budgetforslag, hvor driftsomkostninger til udvidelsen af Rehab indarbejdes i overslagsårene. Endvidere udarbejdes beregning på lempelse af visitationskriterierne svarende til 64 pladser samt beregning af forslag om rickshaw-projekt, hvor forslag til organisering samt vurdering af omkostninger indgår. Forslagene fremlægges på det kommende møde.

Bilag

 • Budgetbemærkninger 2015 - SO13
 • Budgetbemærkninger 2015 - SO 18
 • Mål for SO 13 - 2015
 • Mål for SO 18 - 2015
 • Ændringsskema 2015 - SO 13
 • Takstoversigt 2015 - SO18
 • Ændringsskema 2015 - SO 18