Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Afrapportering fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sagsnr.: 29.30.00-P17-1-17 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Afrapportering fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 26. juni 2017 fremlagde ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” 20 anbefalinger til et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget blev nedsat i januar 2016 og består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Staten.

Sagsfremstilling

Udvalget har i sit arbejde formuleret en fælles vision for det nære sundhedsvæsen frem mod 2025:

 

"Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet."

 

Udvalget har desuden formuleret tre målsætninger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med særligt fokus på ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og patienter med psykiske lidelser:

  • Forebyggende indsatser, behandling, pleje og rehabilitering i forhold til den veludredte ældre medicinske patient sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.
  • Forebyggende indsatser, behandling og rehabilitering i forhold til borgere med de mest hyppige kroniske sygdomme sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.
  • Mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende indsats og understøttes i selv at tage aktivt del i arbejdet hen imod bedring.

 

Udvalgets 20 anbefalinger er struktureret indenfor fire temaer:

  • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  • Rette kompetencer til rette opgaver
  • Ensartet kvalitet over hele landet
  • Bedre digital understøttelse af data

 

 

En oversigt over anbefalingerne kan ses på side 11 i udvalgets rapport:

 

 

Rapporten kan tilgås via dette link: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2017/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Sammenhaenge-naere-sundhedsvaesen/Afrap-naere-sammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.ashx

 

KLs holdning til udvalgets arbejde

KL er tilfreds med, at det er lykkedes udvalget at formulere en fælles vision for det nære sundhedsvæsen frem mod 2025. Dog havde KL gerne set, at der var taget konkrete skridt til en systematiske udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. KL havde også ønsket, at der var kommet bedre rammer for at håndtere den løbende opgaveglidning fra sygehusene. Som følge heraf har KL tage forbehold til nogle af udvalgets anbefalinger:

 

  • KL vurderer at realiseringen af målsætningerne knyttet til ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme forudsætter en planlagt opgaveflytning til og udbygning af det nære sundhedsvæsen. Det er endvidere nødvendigt med løbende national opfølgning og tydelige rammer for den pågående opgaveudvikling.
  • KL mener desuden, at den nationale model for kvalitetsudvikling bør suppleres med en egentlig udviklingsplan for flytning af opgaver til den nære sundhedsvæsen. 

 

Baggrunden for udvalgets arbejde er ifølge kommissoriet udsigterne til, at andelen af ældre borgere over 70 år stiger, og at flere skal leve med én eller flere kroniske sygdomme. Denne gruppe af borgere vil ofte være i kontakt med flere sektorer på samme tid. Den økonomiske situation sætter grænser for væksten i de offentlige sundhedsudgifter, hvilket stiller krav til løbende nytænkning og effektivisering og til, at opgaverne løses endnu mere omkostningseffektivt. Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.