Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Nationale mål for sundhedsvæsenet

Sagsnr.: 00.00.00-A00-428-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Nationale mål for sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rapport med status på de nationale mål for sundhedsvæsenet fremlægges hermed til orientering.  

Sagsfremstilling

I juni 2016 lancerede den daværende regering otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Målene er opstillet i samarbejde med KL og Danske Regioner og har til formål at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet ved at fokusere på mål og resultater frem for proces- og registreringskrav. Social- og Sundhedsudvalget fik mål og målbeskrivelser til orientering som punkt nr. 88 på udvalgsmødet i august 2016.

 

De otte nationale mål er:

 • Bedre sammen hængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedre oplevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Mere effektivt sundhedsvæsen

 

For hvert af de otte nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål. En årlig status skal give et billede af, om indikatorerne - og dermed målene - har udviklet sig i den ønskede retning. Statusrapporten for 2017 er vedlagt som bilag. Der er 3 nye indikatorer med sammenlignet med statusrapporten for 2016.

 

Udviklingen for den enkelte kommune er angivet med en trafiklysmarkering:

 

 • Grøn markerer en positiv udvikling og over landsgennemsnittet.
 • Gul markerer enten en positiv udvikling og under landsgennemsnittet eller en negativ udvikling - og over landsgennemsnittet.
 • Rød markerer negativ udvikling og under landsgennemsnittet.

 

Ud for hver farveangivelse i tabellen er der desuden vist en lille pil, som angiver, om der er tale om en positiv, uændret eller negativ udvikling for perioden mellem 2015 og 2016.

 

Resultater

Resultatet af udviklingen for den enkelte kommune er skabt i et samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger. Resultatet for den enkelte kommune kan altså ikke alene tilskrives effekter af kommunens indsats. Resultatet for den enkelte kommune er ligeledes afhængigt af resultatet på landsplan. Når Herning Kommune scorer gult behøver det dermed ikke at betyde, at indsatsen ikke har været tilfredsstillende, men at landsgennemsnittet er steget.

 

På landsplan er der overordnet set sket forbedringer på to tredjedele af de nationale mål.

 

Herning Kommunes resultater for udvalgte indikatorer fremgår på rapportens side 31. Samlet set er administrationen tilfreds med udviklingen. Dog er der sket en stigning fra 1,3 til 2,7 færdigbehandlingsdage i gennemsnit pr. færdigbehandlet somatisk patient. Dette skyldes, at presset på de permanente plejeboliger har betydet et manglende flow ud af de midlertidige pladser, hvortil de færdigbehandlede patienter udskrives.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Nationale-Mål-2017-juni-2017