Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Orientering om revisionsberetning om gennemgang af sociale udgifter omfattet af statsrefusion.

Sagsnr.: 00.32.00-K01-6-17 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om revisionsberetning om gennemgang af sociale udgifter omfattet af statsrefusion.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 12 af 15. juni 2017 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2016, fremlægges til orientering for udvalget.

 

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget en revision af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.  

 

Det konkluderes i rapporten, at revisionen ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger.

 

Redegørelse til Børne- og Socialministeriet:

Revisionen har udarbejdet redegørelser om revisionens omfang og resultater til de relevante ministerier. Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget gennemgang på stikprøveniveau af personsager, bl.a. indenfor særligt dyre enkeltsager og botilbud efter SEL § 110 (forsorgshjem, pensionater mv.). Der er ikke fundet væsentlige fejl og mangler.

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling", "Klippekortmodellen", "Demensvenlige omgivelser" og øvrige tilskud modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet. Revisionen finder, at regnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og aftaler mv.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • 2016 Revisionsberetning nr 12 - Herning Kommune - underskrevet