Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Udviklingen i plejeboligbehovet

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udviklingen i plejeboligbehovet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 21. juni 2017 anmodet om en udredning vedrørende udfordringer med ventelisten til plejeboliger og mulige løsningsforslag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af nøgletalskataloget på mødet den 21. juni 2017, punkt 68, blev Administrationen anmodet om fremlæggelse af en sag vedrørende udfordringen med ventelisten til plejeboliger og herunder mulige løsningsforslag.

 

Ventelisten til plejeboliger har haft en stigende tendens siden åbningen af Fuglsangsø Centret i 2014. Da ventelisten ved årsskiftet var historisk lang blev det besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. januar 2017 at fremskynde åbningen af 16 plejeboliger på Fuglsangsø Centret til foråret 2017.

 

Figur: Venteliste til almindelig plejebolig og demensbolig

 

Åbningen af de 16 plejeboliger i løbet af foråret 2017 har haft en positiv effekt på ventelisten til plejeboliger. I løbet af sommeren 2017 er der desuden blevet frigjort flere plejeboliger. Ventelisten er dog fortsat forholdsvis lang, men giver aktuelt ikke udfordringer.

 

Ventelisten til plejeboliger har bl.a. betydning for udnyttelsen af Rehabiliteringscentret og plejecentrenes midlertidige pladser:

  • På Rehabiliteringscentret anvendes pr. 1. august 2017 1 plads ud af de 30 pladser til en borger, som venter på permanent plejebolig. Pr. 1. juli 2017 blev lidt over 1/4-del af pladserne anvendt til borgere, som ventede på plejebolig. Når mange af Rehabiliteringscentrets pladser anvendes til borgere, som venter på permanent plejebolig, har det betydning for Rehabiliteringscentrets muligheder for at gennemføre rehabiliteringsforløb efter bl.a. hospitalsindlæggelse og akutophold for borgere med behov for akutindsats.
  • På plejecentrene anvendes pr. 1. august 2017 1/4-del af de 29 midlertidige plejeboliger til borgere, som venter på permanent plejebolig. Pr. 1. juli 2017 blev lidt over 1/2-delen af pladserne anvendt til borgere, som ventede på permanent plejebolig. Når mange midlertidige boliger anvendes til borgere, som venter på permanent plejebolig, har det betydning for mulighederne for at gennemføre aflastningsophold, akutophold og vurderingsophold. Det bemærkes, at der aktuelt er en række pladser, som anvendes til borgere på vurderingsophold, hvor vurderingsopholdet forventes at munde ud i, at borgerne opskrives til permanent plejebolig.

 

Det kan således konstateres, at der aktuelt er et mindre pres på Rehabiliteringscentret og plejecentrenes midlertidige pladser, da der er kommet et bedre flow i forhold til de permanente plejeboliger efter åbningen af de 16 plejeboliger samtidig med, at der er blevet frigjort flere plejeboliger.

 

Det pres, der har været på de midlertidige pladser på plejecentrene og Rehabiliteringscentret tidligere på året, har haft afledte konsekvenser for de borgere, som var færdigbehandlede på sygehuset, og som havde behov for et akutophold, et vurderingsophold eller rehabilitering. En afledt konsekvens har været en stigning i antal færdigbehandlede ventepatienter og ventedage på sygehus i starten af 2017.

 

Tabel: Udvikling i antal færdigbehandlede ventepatienter og ventedage

* Tallet i 2017 er ekskl. regulering fra Staten. Generelt er udtrækket ekskl. eventuelle reguleringer ved gennemgang af data i Sundhed og Ældre med efterfølgende dialog med Region Midt.

 

I 2016 var der i alt 61 ventepatienter med 239 ventedage. Antal ventedage i de første 4 måneder af 2017 overstiger det samlede antal ventedage i 2016. Udviklingen på området følges løbende.

 

Herning Kommune overholder generelt plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien indebærer, at kommunen er forpligtet til at stille en plejebolig til rådighed senest 2 måneder efter, at Visitationen har vurderet, at borgeren har behov for en plejebolig. Plejeboliggarantien opfyldes, hvis Herning Kommune kan henvise til en tom bolig, også selvom borgeren ikke ønsker den specifikke bolig.

 

Hovedparten af de borgere (99 %), som visiteres til plejebolig, ønsker frit valg. Ved frit valg har den enkelte borger et konkret ønske om hvilket/hvilke plejehjem, som borgeren vil flytte til. Det frie valg medfører, at borgeren ikke er omfattet af plejeboliggarantien.

Blandt de borgere, som er inden for plejeboliggarantien, dvs. ikke ønsker frit valg, har der inden for det seneste år været 1 borger, hvor det ikke er lykkedes at opfylde plejeboliggarantien.

 

Figur: Ventetiden inden for plejeboliggarantien 2010-2017

 

Aktuelt opleves det ønskede flow af borgere mellem Rehabiliteringscentret, plejecentrenes midlertidige pladser og de permanente plejeboliger. Den demografiske udvikling vil dog betyde, at der inden for en kortere periode vil blive behov for flere plejeboliger.

 

Administrationen har set på mulige løsninger for udvide antallet af plejeboliger. På Fuglsangsø Centeret resterer 8 plejeboliger, som ikke er taget i anvendelse.

 

Plejeboligerne på Fuglsangsø Centret bør imidlertid først åbnes, når ventelisten under plejeboliggarantien bliver udfordret, og ventelisten til Fuglsangsø Centret under frit valg gør det muligt at ibrugtage plejeboligerne. Aktuelt er der ingen borgere på venteliste under plejeboliggarantien, og der er 2 borgere på venteliste til en almindelig plejebolig under fritvalg med Fuglsangsø Centret som 1. prioritet.

 

Der forventes at være behov for åbningen af de 8 plejeboliger i slutningen af 2017 eller starten af 2018.

 

Økonomi

De årlige driftsudgifterne ved åbning af 8 plejeboliger på Fuglsangsø Centret er opgjort.

 

Tabel: Årlig nettodriftsudgift ved åbning af 8 plejeboliger

 

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2017 afdækkes, om det er muligt at finansiere åbningen af de 8 plejeboliger inden for budgetrammerne på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udviklingen i behovet for åbningen af de 8 plejeboliger på Fuglsangsø Centret følges tæt,
at finansieringsmulighederne afdækkes i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2017,
at Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for en ny sag, når finansieringsmulighederne er afdækket.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.