Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 viser et samlet mindreforbrug på 2,759 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

 [image]

 

Mindreforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

[image]
 
Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., som fordeler sig således:
 
Centrale konti – merforbrug på 9,1 mio. kr.:

 • Køb af pladser udviser p.t. merudgift på 7,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,5 mio. kr. siden forårsopfølgningen. Udgiftsstigningerne ligger primært på bostøtte samt botilbud og medfølgende aktivitets- og samværstilbud. Herudover opleves stigende udgifter til ekstraydelser til institutionstilbud formentlig som følge af det nedsatte serviceniveau i forbindelse med de seneste års besparelser.

 • Statsrefusion i dyre enkeltsager udviser p.t. mindreindtægt på 1,8 mio. kr., svarende til forventningen ved forårsopfølgningen. Mindreindtægten har sammenhæng med den indsats, der gøres på området for at nedbringe de længerevarende ophold og i stedet satse på korterevarende og mere intensive tiltag.

 
Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – merforbrug på 1,1 mio. kr.:

 • Bytoften forventer p.t. merforbrug på 4,7 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2012.

 • Øvrige institutioner forventer p.t. samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

 
Velfærdsteknologipuljen – ikke-disponeret beløb på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug):
I mindreforbruget pr. 30. juni 2013 er indeholdt et endnu ikke disponeret beløb på i alt 1,8 mio. kr. af den pulje på 10 mio. kr., der er afsat i 2013 til velfærdsteknologi og udvikling. Restpuljen fremgår med halvdelen, det vil sige 0,9 mio. kr., på hvert serviceområde. Der er jfr. beslutning i SOS den 22. maj 2013 igangsat proces til fordeling af restpuljen.
 
Pulje til takstregulering – ikke-disponeret beløb på 4,6 mio. kr. (mindreforbrug):
Der henstår i 2013 en restpulje på 4,6 mio. kr. afsat til takstreguleringer på rammeaftaleområdet. Beløbet forudsættes reserveret til imødegåelse af fremtidige takstreguleringer.
 
Projekter med tilskud – mindreforbrug på 0,5 mio. kr.:
Der forventes p.t. forskydninger mellem 2013 og 2014 på 0,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Beløbet forudsættes overført til 2014.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

På Serviceområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 6,978 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Centrale konti - merforbrug på 1,9 mio. kr.:
De centrale konti omfatter blandt andet visitationens budget til hjemmehjælp, mellemkommunale refusioner, friplejehjem, statsrefusion i dyre enkeltsager, udgifter til elever, forskellige hjælperordninger, hjælpemidler og huslejetab.

 

Aktuelt forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. på disse områder, som fordeler sig med en række afvigelser +/-. Afvigelserne har primært baggrund i de ændringer, der i 2013 er under implementering, herunder lukning af Nørregades Plejehjem og ibrugtagning af Lind Pleje- og Aktivitetscenter, byggeri af Fuglsangsø Centret, borgere på friplejehjem m.v.

 

Der er budgetteret med disse ændringer jfr. de politiske beslutninger i forbindelse med budgetforliget for 2013, men der er siden da sket ændringer i forudsætningerne i forhold til blandt andet belægningsprocenter og ibrugtagningstidspunkter.

 

Forudsætningsændringerne medfører på nuværende tidspunkt en række afvigelser +/- i budgettet, som berører både centrale konti og decentrale enheder med selvforvaltning. Afvigelserne udligner stort set hinanden, men der vil formentlig inden regnskabsafslutningen skulle ske en række budgetomplaceringer for at sikre et retvisende regnskab og korrekte overførsler. Omplaceringerne foretages i forbindelse med efterårsopfølgningen, idet udviklingen resten af året er vanskelig at forudse.

 

I merforbruget på de centrale konti er indeholdt 0,7 mio. kr. vedrørende ekstraomkostninger til social- og sundhedselever (SOSU/SOSA) under lockouten i foråret, hvor en del elever har fået enten fremrykket deres praktikperiode og/eller forlænget deres uddannelsesaftale med merudgifter for Herning Kommune til følge.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - samlet mindreforbrug på 8 mio. kr.:

Selvforvaltningsområderne udviser ved halvårsregnskabet et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor: 

 

[image]

 

Der blev samlet set overført 5,6 mio. kr. fra 2012 vedrørende decentrale enheder, og med det aktuelt forventede mindreforbrug på 8 mio. kr. indikeres, at der spares yderligere op i 2013.

Denne indikation er imidlertid ikke retvisende, idet mindreforbruget i 2013 blandt andet skal ses i lyset af følgende:

 

 • Lind Pleje- og Aktivitetscenter er tilført fuldt budget til 64 beboere fra 1. maj 2013, men er endnu ikke fuldt belagt.

 • Nørregades Plejehjem er afviklet hurtigere end forudsat i budgettet.

 • Opstart af Fuglsangsø Centret var budgetteret til ultimo 2013, men er nu udskudt til 1. maj 2014.

 

Disse tre forhold medfører samlet set mindreudgifter, som har sammenhæng med merforbruget på de centrale konti ud fra den budgetforudsætning, at der er sammenhæng mellem visitationens udgifter til hjemmepleje og belægningen på plejecentrene.

 

I det angivne mindreforbrug vedrørende Træning og Aktivitet (TAK) er indeholdt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Koloritten, som forventes overført til 2014 til delvis dækning af øgede huslejeudgifter i nyt lejemål.

 

Der ligger således en række forskydninger i budget 2013, som har éngangskarakter og dermed ikke gennemslag fremadrettet.

 

Aktuelt ses tre decentrale områder, hvor der viser sig problemstillinger af mere varig karakter:

 • Genoptræningsenheden, som forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2013. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af almindelige genoptræningsplaner, som ser ud til at fortsætte også ind i 2014. Problemstillingen er italesat i forbindelse med budget 2014.

 • Hjemmesygeplejen, som forventer et merforbrug i 2013 på 2,5 mio. kr. i 2013. Der opleves et stigende pres på området, som forventes at være permanent. Også denne problemstilling er lagt frem i forbindelse med budget 2014.

 • Madservice har mistet en større markedsandel af borgere i eget hjem til private leverandører end forudsat. Samtidig er øvrige indtægter vigende. Madservice fik overført et overskud på 1,2 mio. kr. fra 2012, som nu jfr. tabellen ovenfor er reduceret til 0,6 mio. kr.

 

Velfærdsteknologipuljen – ikke-disponeret beløb på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug):
I mindreforbruget pr. 30. juni 2013 er indeholdt et endnu ikke disponeret beløb på i alt 1,8 mio. kr. af den pulje på 10 mio. kr., der er afsat i 2013 til velfærdsteknologi og udvikling. Restpuljen fremgår med halvdelen, det vil sige 0,9 mio. kr., på hvert serviceområde. Der er jfr. beslutning i SOS den 22. maj 2013 igangsat proces til fordeling af restpuljen.
 
 
Halvårsregnskabet i relation til sanktionslovgivningen:
Sanktionslovgivningen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget. Det forventede regnskab ved halvårsopfølgningen sammenholdt med dette budgettal viser jfr. tabellen nedenfor et merforbrug på 7,233 mio. kr.

 

[image]

 

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er teknisk set udtryk for, at der ikke forventes overført lige så meget ud af 2013, som ind i 2013 - der bliver med andre ord forbrugt af overførslerne. Som beskrevet i teksten ovenfor er der flere forhold, der kan peges på som årsag hertil - såvel særlige 2013-forhold som mere permanente udgiftsstigninger.

 

Administrationen arbejder aktuelt med konkrete forslag til korrigerende handlinger, der kan imødekomme det forventede merforbrug og afbalancere budget og forbrug - både i 2013 og fremadrettet.

 

Forslagene vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på september-mødet.

  

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 udviser pr. 30. juni 2013 et mindreforbrug på 23,181 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Afvigelsen skyldes primært forskydninger vedrørende Fuglsangsø Centret og Lindegården, som forventes overført til 2014.

 

Budgetomplaceringer:

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre ønskes omplaceret 1 mio. kr. fra funktion 00.25.18, Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) til funktion 05.32.30, Ældreboliger (huslejetab).

 

De to funktioner rummer begge huslejetab, men vedrørende forskellige boligtyper. De største udgifter ligger p.t. på ældreboliger, hvorfor budgettet ønskes tilpasset de faktiske forhold. Ændringen foretages i 2013 og samtidig i budgetforslaget for 2014 og frem.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplacering af 1 mio. kr. fra funktion 00.25.18, Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) til funktion 05.32.30, Ældreboliger (huslejetab). 

 

at Social- og Sundhedsudvalget på september-mødet forelægges konkrete forslag til korrigerende handlinger med henblik på afbalancering af budget og forbrug både i 2013 og fremadrettet.

 

at halvårsregnskabet i øvrigt tages til efterretning og indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og Byrådet den 17. september 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

78. Orientering om tiltag på madområdet, Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.36.24-P00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om tiltag på madområdet, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Med baggrund i nøgletallene, som blev behandlet på møde d. 19. juni 2013 (pkt. 70), har Social- og Sundhedsudvalget ønsket en orientering om tiltag på madområdet. Nøgletallene viser, at den kommunale madleverandør, Centralkøkkenet i Herning (CIH), har et faldende antal kunder. Fortsætter denne udvikling, kan den kommunale forsyningsforpligtelse blive sat under pres, hvis den private leverandør pludselig ophører med leverancerne. Endvidere skal kosten bruges mere aktivt i forhold til det nære sundhedsvæsen.


Udvalget gives hermed en orientering om tiltag.

Sagsfremstilling

Kommunen har jf. servicelovens § 83 pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede mad. Dette betyder, at i tilfælde af ophør af privat leverandørs ydelser, skal kommunen sikre leverancerne uden ophold.


Siden 1. maj 2011 har der foruden den kommunale leverandør også været en privat leverandør af mad til borgere i Herning Kommune. Det samlede antal af visiterede borgere til madservice har i perioden maj 2011 - februar 13 været forholdsvis konstant, nemlig i størrelsesordenen 550-600. I samme periode er antallet af kunder hos CIH faldet fra 567 til 401, hvilket svarer til et fald på ca. 30%. Antallet af kunder hos den private leverandør er i samme periode steget fra 0 til 166 kunder.


Den kommunale forsyningspligt sættes under pres, jo flere kunder der benytter den private leverandør. I forhold til det nære sundhedsvæsen indgår kost som en vigtig bestanddel for at undgå sygdom og heraf følgende brug af sundhedsydelser. CIHs ydelser skal derfor i endnu højere grad understøtte, at kunderne får den rigtige kost, hvorved sygdom på grund af forkert/manglende kost undgås.  

 

Der igangsættes derfor tiltag for at udvikle CIHs ydelser i form af

 • Undersøgelse af, hvilke forhold der medvirker til borgernes valg af leverandør (bachelor-studerende fra AU-HIH).

 • Oplæg til en revideret kvalitetsstandard, der favner borgernes behov bredere på døgnkosten og indeholder både alm. og små portioner.

 • Etablering af smags-panel med deltagere fra ældreråd og handicapråd samt evt. repræsentanter fra skiftende patientforeninger/ centerråd.

 • Gennemgang af brochuremateriale med Kommunikationsafdelingen, hvor der evt. i højere grad informeres om CIH’s fleksibilitet ved levering.

 • Lancering af ”start-pakke” til nye kunder med overskuds-menuer fra ikke rettidig afbestilt mad i forbindelse med afmeldinger ved indlæggelse, ophør mv.

 • Udvikling af koncept til online bestilling af mødemad, forplejning til receptioner mv. internt i kommunen.

 

Endvidere er der fokus på effektiviseringstiltag og tilpasning af personalestaben.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

79. Orienteringssag vedrørende etablering af akutteam

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Steen Blæsbjerg Nielsen  

Orienteringssag vedrørende etablering af akutteam

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Gitte Nørgaard, Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 19. juni 2013, punkt 67, præsenteres visionen om et akutteam, som skal håndtere nye opgaver og afhjælpe det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udvalget ønskede en orientering om udgifter forbundet med etablering og drift af et akutteam.

Sagsfremstilling

Der opleves et væsentlig pres på hjemmesygeplejen. Presset skyldes accelererede patientforløb, hvor borgerne udskrives stadigt hurtigere. Desuden forventes en fortløbende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne i takt med at kommunerne får opbygget et beredskab, således at mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen. Endelig forventes, at kommunerne stiller med akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp, så borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.
 
Akutteamet skal bestå af højt specialiserede sygeplejersker, der kan varetage de nye akut sygepleje- og behandlingsopgaver, der overdrages til Herning Kommune fra sygehuset. Akutteamet skal vurdere og varetage specialiserede opgaver, så indlæggelser kan forebygges. Herunder skal akutteamet kunne kontaktes af praksis- og vagtlæger, der overvejer indlæggelse af en borger. Teamet får råderet over et antal pladser på Rehabiliteringscentret. Herudover får akutteamet en vigtig funktion som sparringspartner for den øvrige hjemmesygepleje og sundhedspersonale i organisationen i øvrigt.
 
Akutteamet forankres på Rehabiliteringscentret. Dag- og aftenvagten skal dækkes af to sygeplejersker, mens nattevagten dækkes af én. For at dække dette, skal i alt 12 sygeplejersker ansættes. Med to i vagt både dag og aften opretholdes det nødvendige beredskab, så responstiden ikke bliver for lang. Sygeplejerskerne skal dække et stort geografisk område, og udskrivningsbesøg kan være længerevarende. Når primært ældre, svage borgere skal modtages i hjemmet med kort varsel og et akut plejebehov, er der ofte en betydelig koordinationsopgave i at få skabt de rammer og den tryghed, der er nødvendig, for at borgeren ikke genindlægges. Koordineringen omfatter fx tilvejebringelse af passende hjælpemidler i forhold til evt. ændret funktionsniveau samt tjek af eventuelle medicinændringer efter indlæggelsen.
 

Økonomi

Udgifterne forbundet med akutteamet deles op i etablerings- samt driftsudgifter.  

 

Etableringsudgifter:

 

Til etablering af akutteamet forventes udgifter på 650.000 kr. til indløb af to biler, indretning af biler til de forventede arbejdsopgaver, oplæring af personalet i de nye, komplekse pleje- og behandlingsopgaver samt indretning af lokaler, indkøb af IT, telefoner, skriveborde, PC’er m.m.  


Driftsudgifter:

 

Til driften af akutteamet forventes udgifter på 6,5 mio. kr. Dette dækker lønudgifter til 12 sygeplejersker, ledelse, administration, personalerelaterede udgifter, herunder kompetenceudvikling som bliver en vigtig faktor for akutteamet, IT, biler osv.  

 

Fremtidige forventninger:

 

Ved en etablering af akutteamet forventes først og fremmest et styrket beredskab, som kan varetage det stigende pres af nye, komplekse opgaver i sygeplejen. Samtidig vil en mere målrettet behandling af borgere med et sygeplejebehov reducere antallet af hospitalsindlæggelser og genindlæggelser.

 

Der er ikke i økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen afsat midler til etablering af akutteams i kommunerne. Forventningen er pga. udviklingen der ses i alle kommuner, at dette vil ske indenfor de kommende år. Etableringen af akutteamet vil være en serviceudvidelse.

 

Etableringen af akutteamet vil over tid medføre en række synergieffekter i forhold til den ordinære hjemmesygepleje. Således forventes der i 2014 at kunne spares ca. 1 mio. kr. i hjemmesygeplejen, hvis akutteamet etableres. Dette dog under forudsætning af, at budgettet tilføres midler fra økonomiaftalen vedrørende det nære sundhedsvæsen jfr. indstillingen i sag nummer 63 på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 19. juni 2013.

 

Driftsudgiften til akutteamet vil således være netto 5,5 mio. kr.  

Mio. kr.
2014
2015
2016
2017
Etablering
0,650*
0
0
0
Drift
5,500
5,500
5,500
5,500
I alt
6,150
5,500
5,500
5,500

*Forfalder i det år hvor akutteamet etableres (budgetlægges)   

I skemaet ses, at udgiften til akutteamet det første år vil være 6,150 mio. kr. og de efterfølgende år 5,5 mio. kr.

 

Områdeleder for sygeplejen, Gitte Nørgaard, deltager under sagens behandling.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

80. Status vedr. Bytoften Bo- og Aktivitetescenter

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. Bytoften Bo- og Aktivitetescenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 handleplan for udviklingsarbejde på Bytoften. Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet d. 24. april en status for arbejdet med handleplanen, som falder i fire hovedområder:

 • Ledelsesstruktur

 • Serviceniveau

 • Samarbejde

 • Økonomi

 

Der er afholdt bestyrelsesmøde d. 7. august 2013, hvor der er foretaget opfølgning
på handleplanen, herunder stillingtagen til gældsafvikling og fremtidig styreform på Bytoften.

Sagsfremstilling

Der er flg. kortfattede status for bestyrelsen og ledelsens arbejde med implementering af den handleplan, bestyrelsen igangsatte i november 2012.

 

Ledelsesstruktur  

Bestyrelsen har gennem foråret 2013 udarbejdet et arbejdsgrundlag for Bytoften, som led i styrkelse af den samlede ledelse på Bytoften.

 

Arbejdsgrundlaget handler om, hvordan bestyrelsesarbejdet skal udmøntes. Der er en beskrivelse af Bytoftens ledelsesstruktur, mission, vision, målsætninger og værdier. Formålet med arbejdsgrundlaget er, at sikre, at bestyrelsen har overblik og fælles billede af ansvarsområder og konkrete opgaver. På den måde tjener papiret også som forventningsafstemning mellem bestyrelsen og bestyrelsens samarbejdspartnere og er dermed med til at skabe et fælles billede af, hvem der gør hvad.

 

Bestyrelsen har gennem foråret arbejdet med udarbejdelse af nye vedtægter, som har til formål at styrke bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består i dag af 5 medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen,

 • 1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH)

 • 1 medlem udpeges af pårørende fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Observatør med taleret men ikke stemmeret: Handicapchefen for Herning Kommune og en medarbejderrepræsentant (næstformand i MED)

 
Det foreslås af Bestyrelsen fremover sammensættes af 7 medlemmer:

 • 1 udpeget af Herning Kommune

 • 1 udpeget blandt pårørende

 • 1 udpeget af Danske Handicaporganisationer

 • 1 udpeget af personalet (næstformand i MED)

 • 3 udpeget af bestyrelsen.

 

Observatører i bestyrelsen uden stemmeret:

 • 1 repræsentant fra brugerrådet eller beboerrådet

 • 1 repræsentant udpeget af Social- og Sundhedsdirektøren i Herning Kommune

 

Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante.

 

På bestyrelsesmødet d. 7. august blev der drøftet forskellige ændringer til forslaget, som kræver en juridisk udredning, inden forslag til vedtægtsændringer fremsendes til  behandling i Social og Sundhedsudvalget. 

 

Økonomi

I kraft af en meget starm budgetstyring, er det lykkedes Bytoften at skabe balance mellem indtægter og udgifter i 2013 og der forventes et mindre driftsoverskud, men der overføres et underskud fra 2012 på 5,3 millioner kr.

 

Bestyrelsen  foreslår at gælden afvikles ved, at Bytoften så hurdigt det er muligt, sælge den bygning der indeholder aktivitetscenteret "Bixen" og provenuet bruges til at nedbringe gælden. Aktiviteterne i "Bixen" flyttes til Bytoften 73. Derudover lægges der en besparelse på 500.000 kr. ind i Bytoftens budget i de følgende år indtil gælden er afviklet.  

 

I forbindelse med salg af Bixen er der foretaget to ejendomsmæglervurderinger. Der redegøres nærmere for vurderingerne på mødet.  

  

Serviceniveau

Bytoften er i samarbejde med Center for Kommunikation i gang med at trimme servicebeskrivelserne. Næste skridt vil være en koordinering og standardisering sammen med andre leverandører i Handicap og Psykiatri.     

Samarbejde

I maj afholdt ledelsen fællesmøde med visitatorerne fra Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri samt Center for Kommunikation og andre leverandører i Herning Kommune. Mødet var et godt afsæt for samarbejdet og den fælles forståelse.

 

Der blev i juni afholdt møde med omkringliggende kommuner, hvor vi drøftede fastholdelse af et specialiseret genoptræningstilbud for senhjerneskadede. Der var fra kommunernes side positive tilkendegivelser, som kan være med til at understøtte Bytoften og der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal være med til at udvikle et specialiseret genoptræningstilbud i samarbejde mellem Bytoften og de genoptræningstilbud kommunerne selv har.  

 

Cafedrift.

Cafedriften giver et årigt underskud på ca. 440.000 kr. Cafeen benyttes både af borgere som er tilknyttet hjemmeplejen og Bytoften Bo- og Aktivitetescenter og er et helt centralt socialt omdrejningspunkt på Bytoften. Handicap og Psykiatri har foreteagt et udredningsarbejde omkring den fremtidige drift. Der er opstillet tre mulige scenarier for den fremtidige drift, som vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i efteråret, når der har været drøftet med relevante interessenter.

 

Forstander

Der er frem til udgangen af 2013 konstitueret en forstander på Bytoften, stillingen er pt. sat i opslag og forventes besat i september.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at bestyrelsens plan for afvikling af gælden godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Afdrag - brev til kommunen A
 

81. Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

Sagsnr.: 27.06.00-K04-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013

Sagsfremstilling

Kommunerne har myndighedsopgaven og det fulde finansieringsansvar, hvorimod leverandøransvaret på det specialiserede socialområde er delt mellem kommunerne, regionerne og en række private tilbud.

 

Som én af de største leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark stræber Region Midtjylland efter fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov.

 

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Behovet for en social strategi knytter sig til de aktuelle udfordringer, vort samfund står over for på det specialiserede socialområde. Blandt de mest fremtrædende kan nævnes:

 

 • Den regionale leverandøropgave skal tilpasses de skiftende behov.

 • Økonomiske begrænsninger - flere opgaver men færre ressourcer.

 • Systematisering af viden - Hvad er det der virker?

 • Komplekse samarbejdsrelationer - øget behov for koordinering.

 • Trivsel og faglighed på det regionale socialområde.

 

Kernen i Region Midtjyllands strategi er garanti for fortsat høj kvalitet i de specialiserede tilbud. Den specialisering skal sikres og udvikles i samarbejde med den enkelte borger. I praksis udfolder strategien sig i to spor: På den ene side rehabilitering og aktivt medborgerskab. På den anden side indsatser med et mere omsorgspræget formål. I de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig.

 

Formålet med Social Strategi er desuden at målrette arbejdet med produktivitet og effektivitet. Det er væsentligt, at  så mange borgere som muligt modtager den bedst mulige indsats inden for den samme økonomiske ramme. Indsatserne skal derfor i højere grad dokumenteres med henblik på en mere effektiv indsats over for den enkelte borger.

 

Sidst men ikke mindst skal strategien underbygge samarbejdsrelationer med relevante aktører på tværs både internt og eksternt (Kommuner, uddannelsesinstitutioner, pårørendegrupper etc.).

 

Hovedvisionen i Social strategi kan sammenfattes i fire temaer:

 • Nødvendig viden

 • målrettet indsats

 • bedre liv

 • til flere

 

De fire overordnede temaer indeholder en række indsatsområder som vist i det medsendte bilag.

 

Hovedvisionen udmøntes via strategier og handleplaner for hvert enkelt indsatsområde.
Indholdet er beskrevet i detaljer i strategiens hoveddokument 

 

Arbejdet med Social Strategi afsluttes med en status i 2015, hvor strategierne og de eksisterende handleplaner revideres.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013. I september vil det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde behandle de indkomne høringssvar. I forlængelse heraf vil regionsrådet til oktober 2013 godkende det endelige forslag til Social Strategi.

 

Det anbefales, at Herning Kommune i høringssvaret tilslutter sig strategien, dog med den bemærkning, at der på lige fod med eksempelvis øget sundhed, bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Region Midtjyllands Social Strategi tages til efterretning, med den bemærkning, at der bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Region Midtjyllands hovedvision for social strategi
 

82. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status for skæve boliger i Bethaniagade, Herning.

 

Orientering om organisationstjek i Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Til efterretning.


Endvidere spørgsmål vedr. Lind Plejecenter, Nørregades Plejehjem, nøglesystemet på ældreområdet samt serviceniveau for rengøring på plejecentre.