Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Status vedr. Bytoften Bo- og Aktivitetescenter

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. Bytoften Bo- og Aktivitetescenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 handleplan for udviklingsarbejde på Bytoften. Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet d. 24. april en status for arbejdet med handleplanen, som falder i fire hovedområder:

 • Ledelsesstruktur

 • Serviceniveau

 • Samarbejde

 • Økonomi

 

Der er afholdt bestyrelsesmøde d. 7. august 2013, hvor der er foretaget opfølgning
på handleplanen, herunder stillingtagen til gældsafvikling og fremtidig styreform på Bytoften.

Sagsfremstilling

Der er flg. kortfattede status for bestyrelsen og ledelsens arbejde med implementering af den handleplan, bestyrelsen igangsatte i november 2012.

 

Ledelsesstruktur  

Bestyrelsen har gennem foråret 2013 udarbejdet et arbejdsgrundlag for Bytoften, som led i styrkelse af den samlede ledelse på Bytoften.

 

Arbejdsgrundlaget handler om, hvordan bestyrelsesarbejdet skal udmøntes. Der er en beskrivelse af Bytoftens ledelsesstruktur, mission, vision, målsætninger og værdier. Formålet med arbejdsgrundlaget er, at sikre, at bestyrelsen har overblik og fælles billede af ansvarsområder og konkrete opgaver. På den måde tjener papiret også som forventningsafstemning mellem bestyrelsen og bestyrelsens samarbejdspartnere og er dermed med til at skabe et fælles billede af, hvem der gør hvad.

 

Bestyrelsen har gennem foråret arbejdet med udarbejdelse af nye vedtægter, som har til formål at styrke bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består i dag af 5 medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen,

 • 1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune,

 • 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH)

 • 1 medlem udpeges af pårørende fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Observatør med taleret men ikke stemmeret: Handicapchefen for Herning Kommune og en medarbejderrepræsentant (næstformand i MED)

 
Det foreslås af Bestyrelsen fremover sammensættes af 7 medlemmer:

 • 1 udpeget af Herning Kommune

 • 1 udpeget blandt pårørende

 • 1 udpeget af Danske Handicaporganisationer

 • 1 udpeget af personalet (næstformand i MED)

 • 3 udpeget af bestyrelsen.

 

Observatører i bestyrelsen uden stemmeret:

 • 1 repræsentant fra brugerrådet eller beboerrådet

 • 1 repræsentant udpeget af Social- og Sundhedsdirektøren i Herning Kommune

 

Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante.

 

På bestyrelsesmødet d. 7. august blev der drøftet forskellige ændringer til forslaget, som kræver en juridisk udredning, inden forslag til vedtægtsændringer fremsendes til  behandling i Social og Sundhedsudvalget. 

 

Økonomi

I kraft af en meget starm budgetstyring, er det lykkedes Bytoften at skabe balance mellem indtægter og udgifter i 2013 og der forventes et mindre driftsoverskud, men der overføres et underskud fra 2012 på 5,3 millioner kr.

 

Bestyrelsen  foreslår at gælden afvikles ved, at Bytoften så hurdigt det er muligt, sælge den bygning der indeholder aktivitetscenteret "Bixen" og provenuet bruges til at nedbringe gælden. Aktiviteterne i "Bixen" flyttes til Bytoften 73. Derudover lægges der en besparelse på 500.000 kr. ind i Bytoftens budget i de følgende år indtil gælden er afviklet.  

 

I forbindelse med salg af Bixen er der foretaget to ejendomsmæglervurderinger. Der redegøres nærmere for vurderingerne på mødet.  

  

Serviceniveau

Bytoften er i samarbejde med Center for Kommunikation i gang med at trimme servicebeskrivelserne. Næste skridt vil være en koordinering og standardisering sammen med andre leverandører i Handicap og Psykiatri.     

Samarbejde

I maj afholdt ledelsen fællesmøde med visitatorerne fra Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri samt Center for Kommunikation og andre leverandører i Herning Kommune. Mødet var et godt afsæt for samarbejdet og den fælles forståelse.

 

Der blev i juni afholdt møde med omkringliggende kommuner, hvor vi drøftede fastholdelse af et specialiseret genoptræningstilbud for senhjerneskadede. Der var fra kommunernes side positive tilkendegivelser, som kan være med til at understøtte Bytoften og der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal være med til at udvikle et specialiseret genoptræningstilbud i samarbejde mellem Bytoften og de genoptræningstilbud kommunerne selv har.  

 

Cafedrift.

Cafedriften giver et årigt underskud på ca. 440.000 kr. Cafeen benyttes både af borgere som er tilknyttet hjemmeplejen og Bytoften Bo- og Aktivitetescenter og er et helt centralt socialt omdrejningspunkt på Bytoften. Handicap og Psykiatri har foreteagt et udredningsarbejde omkring den fremtidige drift. Der er opstillet tre mulige scenarier for den fremtidige drift, som vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i efteråret, når der har været drøftet med relevante interessenter.

 

Forstander

Der er frem til udgangen af 2013 konstitueret en forstander på Bytoften, stillingen er pt. sat i opslag og forventes besat i september.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at bestyrelsens plan for afvikling af gælden godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Afdrag - brev til kommunen A