Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

Sagsnr.: 27.06.00-K04-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013

Sagsfremstilling

Kommunerne har myndighedsopgaven og det fulde finansieringsansvar, hvorimod leverandøransvaret på det specialiserede socialområde er delt mellem kommunerne, regionerne og en række private tilbud.

 

Som én af de største leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark stræber Region Midtjylland efter fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov.

 

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Behovet for en social strategi knytter sig til de aktuelle udfordringer, vort samfund står over for på det specialiserede socialområde. Blandt de mest fremtrædende kan nævnes:

 

  • Den regionale leverandøropgave skal tilpasses de skiftende behov.

  • Økonomiske begrænsninger - flere opgaver men færre ressourcer.

  • Systematisering af viden - Hvad er det der virker?

  • Komplekse samarbejdsrelationer - øget behov for koordinering.

  • Trivsel og faglighed på det regionale socialområde.

 

Kernen i Region Midtjyllands strategi er garanti for fortsat høj kvalitet i de specialiserede tilbud. Den specialisering skal sikres og udvikles i samarbejde med den enkelte borger. I praksis udfolder strategien sig i to spor: På den ene side rehabilitering og aktivt medborgerskab. På den anden side indsatser med et mere omsorgspræget formål. I de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig.

 

Formålet med Social Strategi er desuden at målrette arbejdet med produktivitet og effektivitet. Det er væsentligt, at  så mange borgere som muligt modtager den bedst mulige indsats inden for den samme økonomiske ramme. Indsatserne skal derfor i højere grad dokumenteres med henblik på en mere effektiv indsats over for den enkelte borger.

 

Sidst men ikke mindst skal strategien underbygge samarbejdsrelationer med relevante aktører på tværs både internt og eksternt (Kommuner, uddannelsesinstitutioner, pårørendegrupper etc.).

 

Hovedvisionen i Social strategi kan sammenfattes i fire temaer:

  • Nødvendig viden

  • målrettet indsats

  • bedre liv

  • til flere

 

De fire overordnede temaer indeholder en række indsatsområder som vist i det medsendte bilag.

 

Hovedvisionen udmøntes via strategier og handleplaner for hvert enkelt indsatsområde.
Indholdet er beskrevet i detaljer i strategiens hoveddokument 

 

Arbejdet med Social Strategi afsluttes med en status i 2015, hvor strategierne og de eksisterende handleplaner revideres.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013. I september vil det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde behandle de indkomne høringssvar. I forlængelse heraf vil regionsrådet til oktober 2013 godkende det endelige forslag til Social Strategi.

 

Det anbefales, at Herning Kommune i høringssvaret tilslutter sig strategien, dog med den bemærkning, at der på lige fod med eksempelvis øget sundhed, bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Region Midtjyllands Social Strategi tages til efterretning, med den bemærkning, at der bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Region Midtjyllands hovedvision for social strategi