Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Orienteringssag vedrørende etablering af akutteam

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Steen Blæsbjerg Nielsen  

Orienteringssag vedrørende etablering af akutteam

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Gitte Nørgaard, Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 19. juni 2013, punkt 67, præsenteres visionen om et akutteam, som skal håndtere nye opgaver og afhjælpe det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udvalget ønskede en orientering om udgifter forbundet med etablering og drift af et akutteam.

Sagsfremstilling

Der opleves et væsentlig pres på hjemmesygeplejen. Presset skyldes accelererede patientforløb, hvor borgerne udskrives stadigt hurtigere. Desuden forventes en fortløbende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne i takt med at kommunerne får opbygget et beredskab, således at mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen. Endelig forventes, at kommunerne stiller med akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp, så borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.
 
Akutteamet skal bestå af højt specialiserede sygeplejersker, der kan varetage de nye akut sygepleje- og behandlingsopgaver, der overdrages til Herning Kommune fra sygehuset. Akutteamet skal vurdere og varetage specialiserede opgaver, så indlæggelser kan forebygges. Herunder skal akutteamet kunne kontaktes af praksis- og vagtlæger, der overvejer indlæggelse af en borger. Teamet får råderet over et antal pladser på Rehabiliteringscentret. Herudover får akutteamet en vigtig funktion som sparringspartner for den øvrige hjemmesygepleje og sundhedspersonale i organisationen i øvrigt.
 
Akutteamet forankres på Rehabiliteringscentret. Dag- og aftenvagten skal dækkes af to sygeplejersker, mens nattevagten dækkes af én. For at dække dette, skal i alt 12 sygeplejersker ansættes. Med to i vagt både dag og aften opretholdes det nødvendige beredskab, så responstiden ikke bliver for lang. Sygeplejerskerne skal dække et stort geografisk område, og udskrivningsbesøg kan være længerevarende. Når primært ældre, svage borgere skal modtages i hjemmet med kort varsel og et akut plejebehov, er der ofte en betydelig koordinationsopgave i at få skabt de rammer og den tryghed, der er nødvendig, for at borgeren ikke genindlægges. Koordineringen omfatter fx tilvejebringelse af passende hjælpemidler i forhold til evt. ændret funktionsniveau samt tjek af eventuelle medicinændringer efter indlæggelsen.
 

Økonomi

Udgifterne forbundet med akutteamet deles op i etablerings- samt driftsudgifter.  

 

Etableringsudgifter:

 

Til etablering af akutteamet forventes udgifter på 650.000 kr. til indløb af to biler, indretning af biler til de forventede arbejdsopgaver, oplæring af personalet i de nye, komplekse pleje- og behandlingsopgaver samt indretning af lokaler, indkøb af IT, telefoner, skriveborde, PC’er m.m.  


Driftsudgifter:

 

Til driften af akutteamet forventes udgifter på 6,5 mio. kr. Dette dækker lønudgifter til 12 sygeplejersker, ledelse, administration, personalerelaterede udgifter, herunder kompetenceudvikling som bliver en vigtig faktor for akutteamet, IT, biler osv.  

 

Fremtidige forventninger:

 

Ved en etablering af akutteamet forventes først og fremmest et styrket beredskab, som kan varetage det stigende pres af nye, komplekse opgaver i sygeplejen. Samtidig vil en mere målrettet behandling af borgere med et sygeplejebehov reducere antallet af hospitalsindlæggelser og genindlæggelser.

 

Der er ikke i økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen afsat midler til etablering af akutteams i kommunerne. Forventningen er pga. udviklingen der ses i alle kommuner, at dette vil ske indenfor de kommende år. Etableringen af akutteamet vil være en serviceudvidelse.

 

Etableringen af akutteamet vil over tid medføre en række synergieffekter i forhold til den ordinære hjemmesygepleje. Således forventes der i 2014 at kunne spares ca. 1 mio. kr. i hjemmesygeplejen, hvis akutteamet etableres. Dette dog under forudsætning af, at budgettet tilføres midler fra økonomiaftalen vedrørende det nære sundhedsvæsen jfr. indstillingen i sag nummer 63 på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 19. juni 2013.

 

Driftsudgiften til akutteamet vil således være netto 5,5 mio. kr.  

Mio. kr.
2014
2015
2016
2017
Etablering
0,650*
0
0
0
Drift
5,500
5,500
5,500
5,500
I alt
6,150
5,500
5,500
5,500

*Forfalder i det år hvor akutteamet etableres (budgetlægges)   

I skemaet ses, at udgiften til akutteamet det første år vil være 6,150 mio. kr. og de efterfølgende år 5,5 mio. kr.

 

Områdeleder for sygeplejen, Gitte Nørgaard, deltager under sagens behandling.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.