Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Orientering om tiltag på madområdet, Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.36.24-P00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om tiltag på madområdet, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Med baggrund i nøgletallene, som blev behandlet på møde d. 19. juni 2013 (pkt. 70), har Social- og Sundhedsudvalget ønsket en orientering om tiltag på madområdet. Nøgletallene viser, at den kommunale madleverandør, Centralkøkkenet i Herning (CIH), har et faldende antal kunder. Fortsætter denne udvikling, kan den kommunale forsyningsforpligtelse blive sat under pres, hvis den private leverandør pludselig ophører med leverancerne. Endvidere skal kosten bruges mere aktivt i forhold til det nære sundhedsvæsen.


Udvalget gives hermed en orientering om tiltag.

Sagsfremstilling

Kommunen har jf. servicelovens § 83 pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede mad. Dette betyder, at i tilfælde af ophør af privat leverandørs ydelser, skal kommunen sikre leverancerne uden ophold.


Siden 1. maj 2011 har der foruden den kommunale leverandør også været en privat leverandør af mad til borgere i Herning Kommune. Det samlede antal af visiterede borgere til madservice har i perioden maj 2011 - februar 13 været forholdsvis konstant, nemlig i størrelsesordenen 550-600. I samme periode er antallet af kunder hos CIH faldet fra 567 til 401, hvilket svarer til et fald på ca. 30%. Antallet af kunder hos den private leverandør er i samme periode steget fra 0 til 166 kunder.


Den kommunale forsyningspligt sættes under pres, jo flere kunder der benytter den private leverandør. I forhold til det nære sundhedsvæsen indgår kost som en vigtig bestanddel for at undgå sygdom og heraf følgende brug af sundhedsydelser. CIHs ydelser skal derfor i endnu højere grad understøtte, at kunderne får den rigtige kost, hvorved sygdom på grund af forkert/manglende kost undgås.  

 

Der igangsættes derfor tiltag for at udvikle CIHs ydelser i form af

  • Undersøgelse af, hvilke forhold der medvirker til borgernes valg af leverandør (bachelor-studerende fra AU-HIH).

  • Oplæg til en revideret kvalitetsstandard, der favner borgernes behov bredere på døgnkosten og indeholder både alm. og små portioner.

  • Etablering af smags-panel med deltagere fra ældreråd og handicapråd samt evt. repræsentanter fra skiftende patientforeninger/ centerråd.

  • Gennemgang af brochuremateriale med Kommunikationsafdelingen, hvor der evt. i højere grad informeres om CIH’s fleksibilitet ved levering.

  • Lancering af ”start-pakke” til nye kunder med overskuds-menuer fra ikke rettidig afbestilt mad i forbindelse med afmeldinger ved indlæggelse, ophør mv.

  • Udvikling af koncept til online bestilling af mødemad, forplejning til receptioner mv. internt i kommunen.

 

Endvidere er der fokus på effektiviseringstiltag og tilpasning af personalestaben.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.