Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 viser et samlet mindreforbrug på 2,759 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

 [image]

 

Mindreforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

[image]
 
Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., som fordeler sig således:
 
Centrale konti – merforbrug på 9,1 mio. kr.:

  • Køb af pladser udviser p.t. merudgift på 7,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,5 mio. kr. siden forårsopfølgningen. Udgiftsstigningerne ligger primært på bostøtte samt botilbud og medfølgende aktivitets- og samværstilbud. Herudover opleves stigende udgifter til ekstraydelser til institutionstilbud formentlig som følge af det nedsatte serviceniveau i forbindelse med de seneste års besparelser.

  • Statsrefusion i dyre enkeltsager udviser p.t. mindreindtægt på 1,8 mio. kr., svarende til forventningen ved forårsopfølgningen. Mindreindtægten har sammenhæng med den indsats, der gøres på området for at nedbringe de længerevarende ophold og i stedet satse på korterevarende og mere intensive tiltag.

 
Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – merforbrug på 1,1 mio. kr.:

  • Bytoften forventer p.t. merforbrug på 4,7 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2012.

  • Øvrige institutioner forventer p.t. samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

 
Velfærdsteknologipuljen – ikke-disponeret beløb på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug):
I mindreforbruget pr. 30. juni 2013 er indeholdt et endnu ikke disponeret beløb på i alt 1,8 mio. kr. af den pulje på 10 mio. kr., der er afsat i 2013 til velfærdsteknologi og udvikling. Restpuljen fremgår med halvdelen, det vil sige 0,9 mio. kr., på hvert serviceområde. Der er jfr. beslutning i SOS den 22. maj 2013 igangsat proces til fordeling af restpuljen.
 
Pulje til takstregulering – ikke-disponeret beløb på 4,6 mio. kr. (mindreforbrug):
Der henstår i 2013 en restpulje på 4,6 mio. kr. afsat til takstreguleringer på rammeaftaleområdet. Beløbet forudsættes reserveret til imødegåelse af fremtidige takstreguleringer.
 
Projekter med tilskud – mindreforbrug på 0,5 mio. kr.:
Der forventes p.t. forskydninger mellem 2013 og 2014 på 0,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Beløbet forudsættes overført til 2014.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

På Serviceområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 6,978 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Centrale konti - merforbrug på 1,9 mio. kr.:
De centrale konti omfatter blandt andet visitationens budget til hjemmehjælp, mellemkommunale refusioner, friplejehjem, statsrefusion i dyre enkeltsager, udgifter til elever, forskellige hjælperordninger, hjælpemidler og huslejetab.

 

Aktuelt forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. på disse områder, som fordeler sig med en række afvigelser +/-. Afvigelserne har primært baggrund i de ændringer, der i 2013 er under implementering, herunder lukning af Nørregades Plejehjem og ibrugtagning af Lind Pleje- og Aktivitetscenter, byggeri af Fuglsangsø Centret, borgere på friplejehjem m.v.

 

Der er budgetteret med disse ændringer jfr. de politiske beslutninger i forbindelse med budgetforliget for 2013, men der er siden da sket ændringer i forudsætningerne i forhold til blandt andet belægningsprocenter og ibrugtagningstidspunkter.

 

Forudsætningsændringerne medfører på nuværende tidspunkt en række afvigelser +/- i budgettet, som berører både centrale konti og decentrale enheder med selvforvaltning. Afvigelserne udligner stort set hinanden, men der vil formentlig inden regnskabsafslutningen skulle ske en række budgetomplaceringer for at sikre et retvisende regnskab og korrekte overførsler. Omplaceringerne foretages i forbindelse med efterårsopfølgningen, idet udviklingen resten af året er vanskelig at forudse.

 

I merforbruget på de centrale konti er indeholdt 0,7 mio. kr. vedrørende ekstraomkostninger til social- og sundhedselever (SOSU/SOSA) under lockouten i foråret, hvor en del elever har fået enten fremrykket deres praktikperiode og/eller forlænget deres uddannelsesaftale med merudgifter for Herning Kommune til følge.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - samlet mindreforbrug på 8 mio. kr.:

Selvforvaltningsområderne udviser ved halvårsregnskabet et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor: 

 

[image]

 

Der blev samlet set overført 5,6 mio. kr. fra 2012 vedrørende decentrale enheder, og med det aktuelt forventede mindreforbrug på 8 mio. kr. indikeres, at der spares yderligere op i 2013.

Denne indikation er imidlertid ikke retvisende, idet mindreforbruget i 2013 blandt andet skal ses i lyset af følgende:

 

  • Lind Pleje- og Aktivitetscenter er tilført fuldt budget til 64 beboere fra 1. maj 2013, men er endnu ikke fuldt belagt.

  • Nørregades Plejehjem er afviklet hurtigere end forudsat i budgettet.

  • Opstart af Fuglsangsø Centret var budgetteret til ultimo 2013, men er nu udskudt til 1. maj 2014.

 

Disse tre forhold medfører samlet set mindreudgifter, som har sammenhæng med merforbruget på de centrale konti ud fra den budgetforudsætning, at der er sammenhæng mellem visitationens udgifter til hjemmepleje og belægningen på plejecentrene.

 

I det angivne mindreforbrug vedrørende Træning og Aktivitet (TAK) er indeholdt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Koloritten, som forventes overført til 2014 til delvis dækning af øgede huslejeudgifter i nyt lejemål.

 

Der ligger således en række forskydninger i budget 2013, som har éngangskarakter og dermed ikke gennemslag fremadrettet.

 

Aktuelt ses tre decentrale områder, hvor der viser sig problemstillinger af mere varig karakter:

  • Genoptræningsenheden, som forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2013. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af almindelige genoptræningsplaner, som ser ud til at fortsætte også ind i 2014. Problemstillingen er italesat i forbindelse med budget 2014.

  • Hjemmesygeplejen, som forventer et merforbrug i 2013 på 2,5 mio. kr. i 2013. Der opleves et stigende pres på området, som forventes at være permanent. Også denne problemstilling er lagt frem i forbindelse med budget 2014.

  • Madservice har mistet en større markedsandel af borgere i eget hjem til private leverandører end forudsat. Samtidig er øvrige indtægter vigende. Madservice fik overført et overskud på 1,2 mio. kr. fra 2012, som nu jfr. tabellen ovenfor er reduceret til 0,6 mio. kr.

 

Velfærdsteknologipuljen – ikke-disponeret beløb på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug):
I mindreforbruget pr. 30. juni 2013 er indeholdt et endnu ikke disponeret beløb på i alt 1,8 mio. kr. af den pulje på 10 mio. kr., der er afsat i 2013 til velfærdsteknologi og udvikling. Restpuljen fremgår med halvdelen, det vil sige 0,9 mio. kr., på hvert serviceområde. Der er jfr. beslutning i SOS den 22. maj 2013 igangsat proces til fordeling af restpuljen.
 
 
Halvårsregnskabet i relation til sanktionslovgivningen:
Sanktionslovgivningen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget. Det forventede regnskab ved halvårsopfølgningen sammenholdt med dette budgettal viser jfr. tabellen nedenfor et merforbrug på 7,233 mio. kr.

 

[image]

 

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er teknisk set udtryk for, at der ikke forventes overført lige så meget ud af 2013, som ind i 2013 - der bliver med andre ord forbrugt af overførslerne. Som beskrevet i teksten ovenfor er der flere forhold, der kan peges på som årsag hertil - såvel særlige 2013-forhold som mere permanente udgiftsstigninger.

 

Administrationen arbejder aktuelt med konkrete forslag til korrigerende handlinger, der kan imødekomme det forventede merforbrug og afbalancere budget og forbrug - både i 2013 og fremadrettet.

 

Forslagene vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på september-mødet.

  

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 udviser pr. 30. juni 2013 et mindreforbrug på 23,181 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Afvigelsen skyldes primært forskydninger vedrørende Fuglsangsø Centret og Lindegården, som forventes overført til 2014.

 

Budgetomplaceringer:

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre ønskes omplaceret 1 mio. kr. fra funktion 00.25.18, Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) til funktion 05.32.30, Ældreboliger (huslejetab).

 

De to funktioner rummer begge huslejetab, men vedrørende forskellige boligtyper. De største udgifter ligger p.t. på ældreboliger, hvorfor budgettet ønskes tilpasset de faktiske forhold. Ændringen foretages i 2013 og samtidig i budgetforslaget for 2014 og frem.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplacering af 1 mio. kr. fra funktion 00.25.18, Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) til funktion 05.32.30, Ældreboliger (huslejetab). 

 

at Social- og Sundhedsudvalget på september-mødet forelægges konkrete forslag til korrigerende handlinger med henblik på afbalancering af budget og forbrug både i 2013 og fremadrettet.

 

at halvårsregnskabet i øvrigt tages til efterretning og indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og Byrådet den 17. september 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.