Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Status - ny varmestue og herberg i Bethaniagade

Sagsnr.: 03.10.02-P35-2-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Status - ny varmestue og herberg i Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 1. april 2020, punkt 38, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget skulle indgå i organiseringen af den videre opgave i forhold etablering af nybyggeri i Bethaniagade til varmestue og herberg.


Social- og Sundhedsudvalget præsenteres på mødet for en status for arbejdet med planlægningen af byggeriet.

Sagsfremstilling

Efter udvalgsmødet den 1. april 2020 er der nedsat en referencegruppe for byggeriet. Referencegruppen består af bestyrelsesformanden for Blå Kors Varmestue, Birger Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard og direktør Søren Liner Chrisensen.


Referencegruppen havde første møde den 29. juni 2020, hvor der blev givet en status for projektet.


Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet blive præsenteret for samme status.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering om status for byggeriet i Bethaniagade bliver taget til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

72. Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Driftsaftale mellem Herning Kommune og Blå Kors Varmestue Herning står til at blive fornyet, med et ønske om øget fokus på samarbejde. Udvalget har på udvalgsmøde den 17. maj 2020 godkendt tids- og procesplan herfor og med afsæt i denne har Social- og Beskæftigelsesafdelingen fortsat arbejdet, herunder med afholdelse af samarbejdsmøder og igangværende udarbejdelse af samarbejdsaftale. Udvalget vil blive præsenteret for den foreløbige samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

Punktet er i forlængelse af punkt 57. 'Rammer for samarbejdet på udsatteområdet' fra den 17. maj 2020, hvor udvalget godkendte tids- og procesplan for arbejdet omkring rammer for samarbejdet på udsatteområdet.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i et samarbejde med Blå Kors Varmestue Herning. De formelle rammer omkring samarbejdet udmøntes aktuelt i en driftsaftale mellem Herning Kommune og Blå Kors Varmestue Herning, som står til at blive fornyet. Ved indgåelse af ny aftale er der fokus på de formelle rammer omkring samarbejdet, med forventning om at Blå Kors Varmestue Herning fremadrettet vil have det fulde ansvar for driften på Blå Kors Varmestue Herning. Formålet er at optimere og sikre et fortsat positivt partnerskab om socialt udsatte i Herning Kommune, med et øget fokus på et samarbejde mellem Herning Kommune og Blå Kors Varmestue Herning.


Med afsæt i tids- og procesplanen er der afholdt samarbejdsmøder mellem Blå Kors Varmestue Herning og Social- og Beskæftigelsesafdelingen, hvor der har været dialog og forventningsafstemning omkring rammerne for samarbejdet. For at fremme samarbejdet og give rammerne for et oplyst og tillidsskabende samarbejde, er der ved at blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Blå Kors Varmestue Herning. Social- og Beskæftigelsesafdelingen er kommet med udkast til samarbejdsaftale, som endelig udformes i fællesskab med Blå Kors Varmestue Herning.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i samarbejde med flere eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet, hvor der er iværksat sideløbende proces omkring samarbejdsaftaler med disse partnere. Beskæftigelsesudvalget har behandlet orientering om status og udkast til disse samarbejdsaftaler på udvalgsmøde den 24. juni 2020.


Med dette punkt orienteres udvalget om aktuel status for arbejdet med samarbejdsaftale med Blå Kors Varmestue Herning og udvalget præsenteres for den foreløbige samarbejdsaftale. Der tages forbehold for, at udformningen af samarbejdsaftalen fortsat pågår og ændringer derfor kan forekomme.


Det forventes, at udvalget vil blive præsenteret for samarbejdsaftalen på udvalgsmøde den 23. september 2020, med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

73. Generationernes Hus

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Sagsresume

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger.
Social- og Sundhedsudvalget har fået opgaven med at udvikle projektet.


Udkast til vision for Generationernes Hus fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Hen over foråret 2020 er der gennemført en proces, der har haft til formål at afdække, hvad Herning Kommune ønsker sig af et "Generationernes Hus" – og hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for Herning by og kommunen som helhed. Målet med processen har været at danne grundlaget for udarbejdelsen af en vision for, hvad byggeriet skal kunne. Visionen skal udgøre rammen for det videre arbejde med det konkrete byggeri og det hverdagsliv, der skal leves der.


Processen er gennemført som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen er blevet inviteret til at give input.


På mødet fremlægges et udkast til en vision for Generationernes Hus i Herning. Indholdet i visionen bygger på udsagn og ønsker fra borgere i Herning Kommune og erfaringer fra andre lignende projekter. Udkastet er vedhæftet som bilag til dagsordenen.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børne og Familieudvalget har fået mulighed for at komme med input og refleksioner til indholdet i resultaterne af processen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til vision for Generationernes Hus.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Materialet tilrettes med de givne bemærkninger.


Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Generationernes Hus - vision
 

74. Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Sagsresume

Ultimo juli 2020 viste TV2 dokumentarprogrammet ”Plejehjemmene bag facaden”.

Programmets indhold giver anledning til en drøftelse af, hvad / om udsendelsen giver anledning til handlinger / ændret adfærd i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Forholdene for ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre skal være gode og værdige. Både det politiske og det administrative arbejde er rettet mod opnåelse af dette.


TV2 programmet "Plejehjemmene bag facaden" viser eksempler på uværdig behandling af borgere.


Social- og Sundhedsudvalget tager med udgangspunkt i TV-programmet en drøftelse af, hvad / om det giver anledning til handlinger / ny adfærd i Herning Kommune.


Drøftelserne tager udgangspunkt i følgende:

 • Dialoger med Ældrerådet og Ældresagen
 • Administrative tiltag - drøftelser i ledergruppen og SektorMED i Sundhed og Ældre
 • Fokus på klageforhold - hvor mange modtages og hvordan håndteres de
 • Tilsyn
 • Ledelsesvurderinger


I dag foretages tilsynet på plejecentrene af Styrelsen for Patientsikkerhed og Herning Kommunes Tilsynsenhed. Til orientering for udvalget er vedlagt eksempler på rapporter fra de to tilsyn med henblik på synliggørelse af indhold og omfang af tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen drøftes.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.


På det kommende møde fremlægges redegørelser på udvalgte områder - herunder håndtering af klager.

Bilag

 • Tilsyn Engholm Centret 20 jan 2020
 • Årsrapport tilsyn SUÆ 2018 version 2 2 (002)
 

75. Handleplan på hjælpemiddelområdet

Sagsnr.: 27.60.00-S00-2-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Handleplan på hjælpemiddelområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjælpemiddelområdet har været økonomisk udfordret i flere år. Forårsopfølgningen viste et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2020. Heri indgår en engangsudgift på 1,2 mio. kr. til udskiftning af låsesystemet hos borgere i hjemmeplejen. Hjælpemiddelområdet er en kendt udfordring.


Social- og Sundhedsudvalget drøftede udfordringen på mødet den 27. maj 2020. På denne baggrund har Social- og Sundhedsudvalget anmodet Administrationen om at udarbejde forslag til korrigerende handlinger for ca. 7 mio. kr. årligt på hjælpemiddelområdet. Formålet er at sikre, at hjælpemiddelområdets økonomi kommer i balance. Handleplanens mål er at reducere det nuværende udgiftsniveau med 6 mio. kr., svarende til ca. 14%.


Der er udarbejdet et udkast til handleplan med forslag til korrigerende handlinger, som beløbsmæssigt samlet udgør 0,665 mio. kr. og derved ikke opfylder det fastsatte mål for handleplanen.

Sagsfremstilling

Udvikling i hjælpemiddelforbruget

Hjælpemiddelområdet har i flere år været udfordret af, at forbruget oversteg budgettet. Midler fra ældremilliarden og værdighedsmilliarden har medvirket til løsning af udfordringer vedrørende genbrugshjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler i perioden 2014-2017 og derved udskudt synligheden af udfordringerne.


Tabel: Økonomisk overblik, 2014-2020, løbende priser.

Kilde: ØS-indsigt.


Det forventede merforbrug udgør 7,2 mio. kr. i 2020, hvoraf 1,2 mio. kr. er en engangsudgift i forbindelse med udskiftning af låsesystemer hos borgere i hjemmeplejen.


Der er løbende optimeret på hjælpemiddelområdet, da området har været under pres i flere år.


Udfordringer på hjælpemiddelområdet

Udfordringen kan bl.a. henføres til:

 • Velfærdsteknologi og teknologisk udvikling. Der udvikles nye teknologiske løsninger, som ofte er bedre end de ældre mekaniske løsninger, men også dyrere.
 • Den demografiske udvikling – der bliver flere ældre, og risikoen for at få funktionsnedsættelser og derved behov for hjælpemidler stiger med alderen. Hjælpemiddelkontoen demografireguleres ikke.
 • Der ses en ny sundhedsprofil med flere borgere med multisygdom og svær overvægt. Disse faktorer øger sandsynligheden for, at borgerne får behov for hjælpemidler, ligesom hjælpemidler til overvægtige borgere er betydeligt dyrere.
 • Den rehabiliterende tilgang, som understøtter øget grad af selvhjulpenhed.
 • Prisniveauet på de enkelte hjælpemidler stiger løbende, mens budgettet er faldet en smule over de seneste år på grund af 0,3 %-reduktionerne og manglende prisfremskrivninger af budgettet til varekøb.


Ankestyrelsens principafgørelser har afgørende betydning for serviceniveauet i Herning Kommune. På landsplan afprøves mange bevillingsafgørelser på hjælpemiddelområdet i Ankestyrelsen. Da kommunerne skal følge Ankestyrelsens principafgørelser, har den enkelte kommune kun i mindre grad mulighed for at selv at fastsætte en lavere grænse for et lokalt serviceniveau.


Proces omkring handleplanen

Administrationen har gennemført en proces med henblik på at udarbejde forslag til korrigerende handlinger.


Processen har omfattet følgende:

 • Afdækning af udviklingen og årsager til udfordringerne.
  Social- og Sundhedsudvalget blev senest på mødet den 23. oktober 2018 orienteret om udviklingen i forbruget af hjælpemidler.


 • Benchmarking med andre kommuner. Herning Kommunes udgifter til hjælpemidler pr. indbygger ligger i den lavere ende blandt en række sammenligningskommuner. Dette er på trods af, at Herning Kommune har et merforbrug på hjælpemiddelområdet. Formålet med en benchmarking er et indhente erfaringer fra andre kommuners praksis på området til nedbringelse af udgiftsniveauet. Kommunesammenligningen giver umiddelbart ikke anledning til en yderligere undersøgelse.


 • Gennemgang af hjælpemiddelkontoen med fokus på:
  Lovgivning
  Fokus har været, om Herning Kommune inden for gældende lovgivning og Ankestyrelsens afgørelser kan reducere bevilgede hjælpemidler til borgerne.
  Indkøbsaftalerne
  Fokus har været, om der kan optimeres inden for indkøbsaftalerne ved brug af (bedre og) billigere hjælpemidler.
  Sammenhængskraft på tværs
  Fokus har været, om der kan gennemføres pilotprojekter og prøvehandlinger, som kan vise, om der kan optimeres på brugen af hjælpemidler på plejecentre, og om øget brug af hjælpemidler kan frigøre personaleressourcer i hjemmeplejen.
  Effektiv brug af genbrugshjælpemidler
  Fokus har været, om der er uafprøvede handlemuligheder, som kan understøtte en øget grad af recirkulation af genbrugshjælpemidler.


 • Udarbejdelse af forslag til korrigerende handlinger.

Mange korrigerende handlinger på hjælpemiddelområdet vil medføre øgede driftsudgifter eller kræve investeringer, som ikke giver et afkast inden for en overskuelig årrække. Hvis der eksempelvis reduceres i hjælpemiddelbevillingerne, vil det i flere tilfælde medføre øgede udgifter til hjemmepleje, personale på plejecentre og sygefravær (arbejdsulykker og nedslidning). Der kan også være afsmittende virkninger på beskæftigelsesområdet, hvis manglende hjælpemidler medfører, at borgernes erhvervsevne reduceres. Der kan også være tale om, at borgerens livskvalitet i mange tilfælde vil falde. Der er afdækket en række forslag til korrigerende handlinger, som ikke vil medføre en gevinst for Herning Kommune samlet set, selvom der er en besparelse på hjælpemiddelområdet isoleret set.


Da der er optimeret på hjælpemiddelområdet gennem flere år, er det en udfordring at udarbejde en handleplan med nye forslag til korrigerende handlinger, som ikke tidligere er overvejet eller afprøvet.


Handleplanens forslag til korrigerende handlinger

Handleplanen indeholder forslag til korrigerende handlinger for samlet 0,665 mio. kr.:

 • Hjælpemidler til lysskærmning - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Vægtdyner - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Øget brug af mekaniske proteser - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Hurtigere afhentning af hjælpemidler


De tre første forslag vil give en besparelse under forudsætning af, at Ankestyrelsen ikke hjemviser eller ophæver beslutningen.


Det vurderes, at det ikke er muligt at finde de forudsatte reduktioner i udgiftsniveauet på hjælpemiddelområdet. Det vil derfor være nødvendigt at finde besparelsen på det øvrige Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


SektorMED for Sundhed og Ældre har afgivet nedenstående udtalelse.

Fra medarbejdernes side kan vi tilslutte os konsekvensbeskrivelserne i forbindelse med handleplanerne på hjælpemiddelområdet. Vi konstaterer at det ikke har konsekvenser for medarbejderne. Vores bekymring går på de konsekvenser besparelserne kan have for borgerne i form af forringelse af deres funktionsniveau og derved indflydelse på borgernes dagligdag/arbejdsliv.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at handleplanen og de korrigerende handlinger drøftes.
at besparelsen findes generelt på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, og ikke specifikt på hjælpemiddelområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.


Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag 1, 2 og 4.


Endvidere anmoder udvalget om, at der igangsættes pilotprojekter for "Bedre brug af hjælpemidler ved øget kompetenceniveau på plejecentre" samt "Bedre koordinering mellem Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden".


Pilotprojekterne skal igangsættes med henblik på at skabe et vurderingsgrundlag for et eventuelt besparelsespotentiale. Efter pilotprojekternes udløb skal de forelægges udvalget til behandlling.


Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at få forelagt et mulighedskatalog med mulige besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Bilag

 • Præsentation af hjælpemiddelområdet
 • Handleplan på hjælpemiddelområdet
 

76. Konsekvenser af ændring af bygningsreglement - BR18

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Konsekvenser af ændring af bygningsreglement - BR18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: Rene Frahm Jørgensen, Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 17. juni 2020 orienteret om, at Bygningsreglementet (BR18) er ændret pr. 1. januar 2020. Dette medfører nye krav til bl.a. brandcertificering, hvis der sker bygnings- og anvendelsesmæssige ændringer på et plejecenter.


I budgetforlig 2020 er planlagt en række udvidelser og udbygninger af eksisterende plejecentre. Det ændrede bygningsreglement indebærer, at der ved ændringer og tilbygninger kan være krav om etablering sprinkleranlæg på hele plejecentret. Der er udarbejdet foreløbigt overslag på merudgiften til anlæg som følge af det nye regelsæt i Bygningsreglementet.

Sagsfremstilling

Bygningsreglementet er ændret med seneste opdateringer pr. 1. januar 2020 med nye krav til bl.a. brandcertificering ved bygningsmæssige og anvendelsesmæssige ændringer af et plejecenter. Det kan fx være ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger og tilbygninger til eksisterende plejecentre. I Bygningsreglementet er det indskærpet over for kommunerne, at bygningen ikke kan inddeles i sektioner, for at undgå kravet om sprinkleranlæg.


Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har rettet henvendelse til kommunerne omkring kommunernes opfyldelse af brandkravene på plejecentre, da brandsikringen skal leve op til brandkrav og vilkår for byggetilladelsen på opførelsestidspunktet eller ved seneste om- og/eller tilbygningsår. Herning Kommunes byggesagsafdeling har på den baggrund gennemgået alle plejecentre. Gennemgangen viser, at Herning Kommune opfylder brandkravene.


Da forligskredsen har prioriteret tilbygning og omlægninger af boliger på plejecentre i budgetforlig 2020, er der påbegyndt en yderligere gennemgang i relation til det ændrede Bygningsreglement og planlægningen vedr. brandsikring på følgende plejecentre:

 • Udbygning af Kildehøj Plejecenter
 • Udbygning af Vesterled Plejecenter
 • Udbygning af Rosenlund Plejecenter
 • Omlægning til plejeboliger på Toftebo Plejecenter
 • Udbygning af Fuglsangsø Centret


Anlægsudgifter på plejecentrene fordeles mellem boligdelen og servicearealet, hvilket betyder øgede anlægsudgifter for kommunen og en forhøjelse af huslejen for beboerne.


Foreløbigt overslag over forventede økonomiske konsekvenser:


Overslag over anlægsudgifter ekskl. moms

Overslag over den kommunale anlægsudgift vedrørende servicearealdelen ekskl. moms. Hertil grundkapitalindskud på 10% og låneomkostninger

Overslag over anlægsudgift vedrørende boligdelen inkl. moms.

Anslået gennemsnitlig månedlig huslejestigning pr. bolig for beboerne (før boligstøtte)

Kildehøj

1.900.000 kr.

500.000 kr.

1.800.000 kr.

68 kr.

Vesterled

4.800.000 kr.

1.300.000 kr.

4.500.000 kr.

86 kr.

Rosenlund

3.200.000 kr.

1.300.000 kr.

2.500.000 kr.

85 kr.

Toftebo

3.900.000 kr.

1.900.000 kr.

2.600.000 kr.

64 kr.

Fuglsangsø

7.100.000 kr.

2.900.000 kr.

5.400.000 kr.

73 kr.

I alt

20.900.000 kr.

7.900.000 kr.

-----------------

-----------------

Note: Det økonomiske overslag er beregnet under forudsætning af en levetid på 25 år og med en 25-årig låneberegning.

Beløbene kan ikke opsummeres for de enkelte plejecentre. Udgifter til servicearealdelen beregnes ekskl. moms, og udgifter til boligdelen beregnes inkl. moms.


Det skal bemærkes, at overslagene er behæftet med nogen usikkerhed, da projekterne ikke er færdigprojekteret, og da Herning Kommune ikke har fået konkrete priser efter udbud eller en kvalificering af projekternes omfang ift. brandrådgivning.


Endvidere vil ovenstående ændringer for enkelte af udbygningerne kunne betyde, at den samlede sum kan overstige maximumbeløbet for etablering af plejehjemspladser. Max-beløbet pr. plads er fastsat af Staten og kan ikke fraviges. Det vil i givet fald betyde, at der skal kigges på de øvrige omkostninger i byggeriet for at nedbringe udgiften pr. plads til max-beløbet.


På alle plejecentre er det vurderingen, at der skal gives boligstøtte svarende til huslejeforhøjelsen. 75% af udgiften til boligstøtte afholdes af Staten, mens 25% af boligstøtten vil belaste Herning Kommunes udgift til boligstøtte. Den samlede udgift til boligstøtte estimeres til 370.000 kr. på årsplan, hvoraf Herning Kommune vil skulle afholde ca. 83.000 kr.


Det foreløbige overslag over den kommunale anlægsudgift er 7,9 mio. kr. De konkrete projekteringer vil vise den reelle udgift.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at konsekvenser af Bygningsreglement (B18) med nye krav til bl.a. brandcertificering indgår i budgetlægningen af investeringsoversigten for 2021 og frem.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

77. Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-P05-5-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: Mie Klarsø og Steen Holk Bank

Sagsresume

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 22. januar 2020 et udviklingskatalog for handicap- og psykiatriområdet. Udviklingskataloget indeholder fire spor, som sætter retningen for den fremtidige udvikling af området. Det indgår i udviklingsplanens spor 1, at ”der udarbejdes en kapacitetsplan, som skal være med til at sikre, at Herning Kommune har de rette og de nødvendige tilbud til herningborgere”.


Forvaltningens forslag til en kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Handicap og Psykiatris udviklingsplan er det besluttet, at kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal udvikles, så flere herningborgere kan få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie og venner. Kapacitetsplanen for Handicap og Psykiatri skal bidrage til at udvikle flere tilbud til egne borgere indenfor kommunens egen drift.


Det udarbejdede forslag til kapacitetsplan omhandler boliger i botilbudslignende rammer, som drives af Handicap og Psykiatri. I planen beskrives den eksisterende kapacitet, og de seneste års udvikling i behovet for boliger til handicap- og psykiatriområdet. Endvidere præsenteres to scenarier for den fremtidige udvikling i kapacitetsbehovet, samt udvalgte forhold, som forventes at påvirke udviklingen i særlig grad.


På baggrund af de to scenarier samt øvrige forhold, som forventes at påvirke kapacitetsbehovet, fremsætter forvaltningen følgende anbefalinger:


1. Udvidelse af boligkapaciteten med 20 pladser


2. Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i takt med boligkapaciteten


3. Oprettelse af fleksibel kapacitetspulje1. Udvidelse af boligkapaciteten med ca. 20 pladser


På relativt kort sigt kan kapacitetsudvidelser fx skabes gennem nyopførelse af boliger (evt. som udvidelser af eksisterende tilbud) eller ved etablering af nye tilbud i eksisterende bygninger, ejet eller lejet af Herning Kommune.


Det anbefales, at boligerne etableres med en overvægt at kommunalt finansierede boliger, og at der i mindre omfang etableres almene boliger. Det skal sikre den fornødne fleksibilitet i HOP’s fremtidige boligmasse, både i forhold til at sikre mulighed for at boligerne over tid kan anvendes til forskellige typer af botilbud og i forhold til at sikre, at boligerne kan gøres tilgængelige for de borgere og målgrupper, som til enhver tid har behov for boligerne. Tilgængelighed af byggegrunde og tilgængelighed af egnede bygninger med en hensigtsmæssig beliggenhed er afgørende for, hvilken model, som vælges i den enkelte situation.


På længere sigt kan øget kapacitet skabes, ved at pladser i HOP’s tilbud, som i dag sælges til andre kommuner, anvendes til herningborgere.


Et erfaringsbaseret overslag, baseret på den seneste etablering af nye boliger på botilbuddet Rosenholm, indikerer, at udgifterne til etablering (nyopførelse) af 20 boliger på ca. 50m2 plus servicearealer beløber sig til ca. 30 mio. kr.


Det skal bemærkes, at der i finansieringen af konkrete anlægsprojekter må tages højde for udsving i udgifterne til byggegrund, konjunktursvingninger, samt udbud og efterspørgsel på materialer, arbejdskraft m.v.


2. Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i HOP


Når borgere visiteres til et botilbud, sker det ofte, at de samtidig også visiteres til et dagtilbud. Det anbefales derfor, at det i takt med udvidelsen af boligkapaciteten sikres midler til, at der kan ske den nødvendige udvidelse af kapaciteten i HOP’s dagtilbud.


Det konkrete behov for eventuelt at opføre nyt dagtilbud afhænger af, hvordan boligkapaciteten udvides, og det aktuelle pres på de eksisterende dagtilbudspladser.


Et erfaringsbaseret overslag, baseret på den seneste etablering af nyt dagtilbud, Kridthuset, ved botilbuddet Rosenholm, indikerer, at udgifterne til etablering (nyopførelse) af lokaler til dagtilbud med 20 pladser, beløber sig til ca. 8. mio. kr.


3. Oprettelse af fleksibel kapacitetspulje


Den traditionelle model for at afsætte anlægsmidler i det kommunale budget, hvor der afsættes anlægsmidler til specifikke anlægsopgaver, vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den rette kapacitet i HOP i fremtiden. Der er behov for nytænkning og en høj grad af fleksibilitet i budgettet, hvis HOP skal have mulighed for at skabe kapacitet til at løse de opgaver som ligger forude.


Det anbefales derfor, at der oprettes en ny type anlægspulje – en fleksibel kapacitetspulje – til finansiering af kapacitetsudvidelser i HOP.


Den fleksible kapacitetspulje skal

- sikre den fornødne fleksibilitet og fremdrift i den løbende udvidelse af boligkapaciteten i HOP

- sikre muligheden for løbende revurdering af behovet for antal, type, målgruppe og prisniveau for nye boliger.


Økonomi

For at sikre finansiering til kommende udvidelser af kapaciteten i HOP’s boligmasse og dagtilbud, anbefales at der afsættes følgende beløb i den fleksible kapacitetspulje:


 • Finansiering af boliger: 30 mio. kr.
 • Finansiering af dagtilbud: 8 mio. kr.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag til kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri
at kapacitetsplanen forelægges Handicaprådet til orientering.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Social- og Sundhedsudvalget videresender sagen til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget idet der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til løsningen af kapacitetsudfordringen (som er et væsentligt element i den vedtagne udviklingsplan).

Bilag

 • Kapacitetsplan Handicap og Psykiatri 2020-2024
 • BILAG 1 til kapacitetsplan - Indsatstrappe og tilbudstrappe
 

78. Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

Sagsnr.: 27.57.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg på mødet den 18. august 2016 (punkt nr. 90) præsenteret for en business case for udvidelse af pladskapaciteten i Handicap og Psykiatri. I den business case fremgik et forslag om udvidelse af botilbuddet Mosaikken, med henblik på blandt andet at skabe nye boliger som erstatning for fire boliger i botilbuddet Fortuna, hvor de fysiske rammer er utilstrækkelige.

Udvidelsen af Mosaikken med otte pladser forventes færdig primo 2021, og som konsekvens heraf fremsætter forvaltningen forslag om nedlæggelse af de fire boliger i botilbuddet Fortuna.


Forslaget blev førstebehandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. juni 2020 (punkt nr. 66), og efterfølgende sendt til høring i Handicaprådet og DASSOS.


Sagsfremstilling

Generelt om nedlæggelse af botilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge botilbud, som er etableret efter servicelovens § 108. Når nedlæggelse af botilbud indebærer, at beboere må flytte, har beboerne krav på et opsigelsesvarsel på tre måneder. Beboerne har ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, svarende til den bolig som de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Kommunen skal desuden yde et beløb til dækning af indskud til beboere, hvis hidtidige botilbud nedlægges.


Beslutningen om at nedlægge et botilbud kan således træffes af Kommunalbestyrelsen. Beslutningen om, hvor beboerne tilbydes en ny bolig, er en myndighedsbeslutning, som foretages af visitationsudvalget i Handicap og Psykiatri, på baggrund af en vurdering fra rådgiverne i visitationen og i samarbejde med beboerne og deres pårørende.


Beslutninger om at nedlægge botilbud skal desuden behandles i et af de tværkommunale samarbejdsfora vedrørende social- og specialundervisningsområdet, dvs. i DASSOS eller Forretningsudvalget.


Generelt om nedlæggelse af aflastningstilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge aflastningstilbud efter servicelovens §84. Borgere har ret til at få en andet aflastningsplads stillet til rådighed, svarende til det, de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Beslutninger om at nedlægge aflastningstilbud skal ikke behandles i et tværkommunalt samarbejdsforum.


Forslag om nedlæggelse af Botilbuddet Fortuna

Botilbuddet Fortuna ligger på Herluf Trolles Vej i den sydlige del af Herning. Tilbuddet blev opført i år 2000 som daghjem og aflastningsboliger til borgere med udviklingshæmning. Fortuna har i dag tre boliger, som er etableret som længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, og en aflastningsbolig, som er etableret efter servicelovens § 84. Tilbuddets målgruppe er primært unge med behov for en pædagogisk tilgang, som er målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser.


Bygningen er ikke tidssvarende ift. boligstandard og arbejdsmiljøforhold og er ikke velegnet til målgruppen:

 • Bygningen består af etværelses boliger, som ikke har selvstændige køkkenfaciliteter, og som har toilet- og badefaciliteter uden direkte adgang fra boligerne.
 • Bygningens gulvkonstruktion gør, at der er meget lydt i bygningen.
 • Bygningen har ikke det nødvendige antal flugtveje til medarbejderne.


Dertil kommer, at en driftsenhed med så få pladser generelt ikke er økonomisk rentabel.


Botilbuddet Mosaikkens boliger og pædagogiske indsats er velegnede for Fortunas målgruppe. Kapacitetsudvidelsen på Mosaikken er til dels skabt med henblik på at erstatte kapaciteten på Fortuna. Fortunas nuværende beboere kan således, efter konkret individuel vurdering og visitation, tilbydes en bolig på Mosaikken.


Forvaltningen foreslår derfor, at Fortuna nedlægges i forbindelse med åbningen af de nye boliger på Mosaikken.


Ny arbejdsplads for Fortunas medarbejdere

Ved nedlæggelse af Fortuna vil Fortunas medarbejdere flytte arbejdssted til Mosaikken. Medarbejderne er orienteret om dette. For at sikre en god proces for medarbejderne, drøftes nedlæggelsen af Fortuna i Fortunas og Mosaikkens MED-udvalg, med fokus på alle relevante arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.


Bemærkninger fra MED-systemet

LokalMED har bemærket, at medarbejdersiden hovedsageligt er positivt stemt overfor en mulighed for at flytte til nye lokaler. LokalMED ser både fordele og ulemper for både beboere og medarbejdere ved at nedlægge Fortuna og flytte til Mosaikken. LokalMED gør opmærksom på, at en flytning er en stor omvæltning for Fortunas målgruppe, og det må forventes af tage tid for beboerne at falde til i nye omgivelser. Ledelsen er allerede opmærksom på dette.


Bemærkninger fra Handicaprådet

Forslaget blev behandlet på Handicaprådets møde den 2. juli 2020. Rådet har ikke afgivet høringssvar.


Behandling i DASSOS

Sekretariat for Rammeaftaler har siden førstebehandlingen oplyst, at der ikke er behov for at behandle forslaget om nedlæggelse af Fortuna i DASSOS, idet Fortuna ikke har været benyttet af andre kommuner i de seneste tre år.


Økonomi

Fortunas driftsbudget for 2021 er ca. 8,5 mio. kr. Ved nedlæggelse af Fortuna overføres Fortunas driftsbudget til Mosaikken. Det finansierer fire af Mosaikkens otte nye pladser.


Som følge af forventede stordriftsfordele vil der i Mosaikkens samlede budget for de otte nye pladser for 2021, herunder driftsbudgettet fra Fortuna, blive indregnet en besparelse på 6%. Det skal bidrage til handicap- og psykiatriområdets generelle budgetoverholdelse.

Indstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at botilbuddet Fortuna nedlægges i forbindelse med udvidelsen af botilbuddet Mosaikken
at botilbuddet Fortunas driftsbudget overføres til botilbuddet Mosaikken, når Fortuna nedlægges.
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

79. Omdannelse af FællesServicecenter til en forening

Sagsnr.: 00.24.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Omdannelse af FællesServicecenter til en forening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med virkning fra den 1. september 2020 foreslår Kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland at omdanne Det Fælles Servicecenter i Region Midtjylland (FSC) fra det nuværende kontraktuelle samarbejde til en forening med begrænset ansvar. Omdannelse skal sikre et klart, lovligt mandat for FSC til at levere ydelser til foreningens medlemmer.

Sagsfremstilling

Om Fælles Servicecenter

Det Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) blev etableret 1. maj 2018 som en fællesoffentlig tværsektoriel driftsenhed og serviceplatform. FSC er etableret for at understøtte telemedicinske- og digitale sundhedsydelser (eksempelvis telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, virtuel hjemmepleje og digital medicinhåndtering), men der er også et betydeligt potentiale for at FSC kan udgøre en platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen. Konkret i form af produkter til hjemmebehandling, kropsbårne hjælpemidler mv.


Den juridiske vurdering er, at den nuværende samarbejdsaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland ikke indeholder det fornødne retlige grundlag for FSC. Der er juridisk usikkerhed om, hvorvidt værtsmyndigheden (Region Midtjylland) har mandat til at varetage opgaver for de deltagende kommuner via FSC. Derudover er organisationsformen uhensigtsmæssig, idet Region Midtjylland hæfter for FSC's forpligtelser og aktiviteter. Ud fra en samlet vurdering anbefales det derfor, at FSC organiseres som en forening med begrænset ansvar.


Organisationsformen ”forening” kendetegnes ved en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen medlemmer hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dette betyder, at foreningen selv hæfter overfor tredjemand (fx 3. partsleverandører).


Foreningsdannelsens betydning for driften af FSC

Som følge af en foreningsdannelse må medlemmerne ikke stille fx lokaler, rådgivning mv. gratis til rådighed for FSC, som det er tilfældet i dag. FSC's driftsomkostninger til husleje, IT-udstyr mv. vil derfor stige. Konkret vurderes disse udgifter samlet at blive 0,65 mio. kr. årligt.


I 2020 og for budgetåret 2021 vil Region Midtjylland bidrage med yderligere henholdsvis 115.000 kr. og 350.000 kr. som en delvis finansiering af de øgede driftsomkostninger. De resterende 300.000 kr. vil blive forsøgt tilvejebragt gennem øgede indtægter via salg af rådgivning og mindre besparelser.


Ydelserne, som FSC leverer til medlemmerne, er ikke udbudspligtige, da ydelserne kan varetages under et såkaldt udvidet in-house forhold jf. udbudsloven.


Region og kommuner forventes at kunne udføre opgaver for FSC, men da der ikke foreligger en offentliggjort praksis på, hvordan bestemmelserne skal fortolkes, anbefales det, at Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab forelægger spørgsmålene for Sundheds- og Ældreministeriet. Der vil derfor blive udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende med en foreningsdannelse.


Anbefalingerne til en ny forening er:

 • At kommuner uden for den midtjyske region samt andre regioner kan optages som medlemmer i foreningen
 • At der arbejdes med to former for medlemskaber: Ét medlemskab, som kun kan indgås af Region Midtjylland og de enkelte kommuner i Midtjylland samt et andet medlemskab, som kan indgås af kommuner og regioner udenfor Region Midtjylland. Regioner og kommuner uden for region Midtjylland vil skulle betale for ydelser i regi af FSC.


Økonomi

Omdannelsen af FSC betyder ikke øgede udgifter for Herning Kommune, da det tilsigtes, at det nuværende kontingentniveau fastholdes.


Den videre proces

For at være stemmeberettiget og kunne stille med eventuelle kandidater til bestyrelsen til den stiftende generalforsamling den 31. august 2020, skal Herning Kommunes indmeldelse i foreningen FSC ske senest den 14. august 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender Herning Kommunes indmeldelse i Foreningen Fælles Servicecenter (FSC), med de foreliggende udkast til vedtægter og forretningsorden. Foreningen forventes dannet med virkning fra den 1. september 2020.


at Social- og Sundhedsudvalget med indmeldelsen giver mandat til at Foreningen Fælles Servicecenter kan levere ydelser til foreningens medlemmer inden for det i vedtægterne beskrevne formål.


at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der fastholdes et kontingent på 1,05 kr. pr. indbygger for budgetåret 2021 (for de midtjyske medlemmer),hvorefter der skal ske en konsolidering og afklaring af den fremtidige økonomi for foreningen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • FSC - Vedtægter_final_udkast
 • FSC - Forretningsorden_final_udkast (003)
 

80. Orientering om revisionsberetning - revision af sociale udgifter omfattet af statsrefusion 2019

Sagsnr.: 00.32.00-K01-3-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om revisionsberetning - revision af sociale udgifter omfattet af statsrefusion 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


x


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget en revision af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. Det er efterprøvet ved stikprøver, om regnskaberne er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love mv. og sædvanlig praksis.


Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område, og det konkluderes, at Kommunen i al væsentlighed administrerer i henhold til gældende regler og retningslinjer.


I bilag til beretningen er udarbejdet redegørelser til de enkelte ministerier. Redegørelserne omfatter ikke forhold, der har relation til Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. august 2020 og Byrådets møde den 25. august 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.


Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Revisionsberetning nr 19 af 15. juni 2020 vedrørende sociale udg. omfattet af statsrefusion mv. 2019
 

81. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget drøftede budgetlægningen for 2021 - 2024.


Administrationen orienterede om fusion i socialpsykiatrien pr. 15. august 2020, hvor Skovlyset og Skiftesporet bliver til ét samlet center.