Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Handleplan på hjælpemiddelområdet

Sagsnr.: 27.60.00-S00-2-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Handleplan på hjælpemiddelområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjælpemiddelområdet har været økonomisk udfordret i flere år. Forårsopfølgningen viste et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2020. Heri indgår en engangsudgift på 1,2 mio. kr. til udskiftning af låsesystemet hos borgere i hjemmeplejen. Hjælpemiddelområdet er en kendt udfordring.


Social- og Sundhedsudvalget drøftede udfordringen på mødet den 27. maj 2020. På denne baggrund har Social- og Sundhedsudvalget anmodet Administrationen om at udarbejde forslag til korrigerende handlinger for ca. 7 mio. kr. årligt på hjælpemiddelområdet. Formålet er at sikre, at hjælpemiddelområdets økonomi kommer i balance. Handleplanens mål er at reducere det nuværende udgiftsniveau med 6 mio. kr., svarende til ca. 14%.


Der er udarbejdet et udkast til handleplan med forslag til korrigerende handlinger, som beløbsmæssigt samlet udgør 0,665 mio. kr. og derved ikke opfylder det fastsatte mål for handleplanen.

Sagsfremstilling

Udvikling i hjælpemiddelforbruget

Hjælpemiddelområdet har i flere år været udfordret af, at forbruget oversteg budgettet. Midler fra ældremilliarden og værdighedsmilliarden har medvirket til løsning af udfordringer vedrørende genbrugshjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler i perioden 2014-2017 og derved udskudt synligheden af udfordringerne.


Tabel: Økonomisk overblik, 2014-2020, løbende priser.

Kilde: ØS-indsigt.


Det forventede merforbrug udgør 7,2 mio. kr. i 2020, hvoraf 1,2 mio. kr. er en engangsudgift i forbindelse med udskiftning af låsesystemer hos borgere i hjemmeplejen.


Der er løbende optimeret på hjælpemiddelområdet, da området har været under pres i flere år.


Udfordringer på hjælpemiddelområdet

Udfordringen kan bl.a. henføres til:

 • Velfærdsteknologi og teknologisk udvikling. Der udvikles nye teknologiske løsninger, som ofte er bedre end de ældre mekaniske løsninger, men også dyrere.
 • Den demografiske udvikling – der bliver flere ældre, og risikoen for at få funktionsnedsættelser og derved behov for hjælpemidler stiger med alderen. Hjælpemiddelkontoen demografireguleres ikke.
 • Der ses en ny sundhedsprofil med flere borgere med multisygdom og svær overvægt. Disse faktorer øger sandsynligheden for, at borgerne får behov for hjælpemidler, ligesom hjælpemidler til overvægtige borgere er betydeligt dyrere.
 • Den rehabiliterende tilgang, som understøtter øget grad af selvhjulpenhed.
 • Prisniveauet på de enkelte hjælpemidler stiger løbende, mens budgettet er faldet en smule over de seneste år på grund af 0,3 %-reduktionerne og manglende prisfremskrivninger af budgettet til varekøb.


Ankestyrelsens principafgørelser har afgørende betydning for serviceniveauet i Herning Kommune. På landsplan afprøves mange bevillingsafgørelser på hjælpemiddelområdet i Ankestyrelsen. Da kommunerne skal følge Ankestyrelsens principafgørelser, har den enkelte kommune kun i mindre grad mulighed for at selv at fastsætte en lavere grænse for et lokalt serviceniveau.


Proces omkring handleplanen

Administrationen har gennemført en proces med henblik på at udarbejde forslag til korrigerende handlinger.


Processen har omfattet følgende:

 • Afdækning af udviklingen og årsager til udfordringerne.
  Social- og Sundhedsudvalget blev senest på mødet den 23. oktober 2018 orienteret om udviklingen i forbruget af hjælpemidler.


 • Benchmarking med andre kommuner. Herning Kommunes udgifter til hjælpemidler pr. indbygger ligger i den lavere ende blandt en række sammenligningskommuner. Dette er på trods af, at Herning Kommune har et merforbrug på hjælpemiddelområdet. Formålet med en benchmarking er et indhente erfaringer fra andre kommuners praksis på området til nedbringelse af udgiftsniveauet. Kommunesammenligningen giver umiddelbart ikke anledning til en yderligere undersøgelse.


 • Gennemgang af hjælpemiddelkontoen med fokus på:
  Lovgivning
  Fokus har været, om Herning Kommune inden for gældende lovgivning og Ankestyrelsens afgørelser kan reducere bevilgede hjælpemidler til borgerne.
  Indkøbsaftalerne
  Fokus har været, om der kan optimeres inden for indkøbsaftalerne ved brug af (bedre og) billigere hjælpemidler.
  Sammenhængskraft på tværs
  Fokus har været, om der kan gennemføres pilotprojekter og prøvehandlinger, som kan vise, om der kan optimeres på brugen af hjælpemidler på plejecentre, og om øget brug af hjælpemidler kan frigøre personaleressourcer i hjemmeplejen.
  Effektiv brug af genbrugshjælpemidler
  Fokus har været, om der er uafprøvede handlemuligheder, som kan understøtte en øget grad af recirkulation af genbrugshjælpemidler.


 • Udarbejdelse af forslag til korrigerende handlinger.

Mange korrigerende handlinger på hjælpemiddelområdet vil medføre øgede driftsudgifter eller kræve investeringer, som ikke giver et afkast inden for en overskuelig årrække. Hvis der eksempelvis reduceres i hjælpemiddelbevillingerne, vil det i flere tilfælde medføre øgede udgifter til hjemmepleje, personale på plejecentre og sygefravær (arbejdsulykker og nedslidning). Der kan også være afsmittende virkninger på beskæftigelsesområdet, hvis manglende hjælpemidler medfører, at borgernes erhvervsevne reduceres. Der kan også være tale om, at borgerens livskvalitet i mange tilfælde vil falde. Der er afdækket en række forslag til korrigerende handlinger, som ikke vil medføre en gevinst for Herning Kommune samlet set, selvom der er en besparelse på hjælpemiddelområdet isoleret set.


Da der er optimeret på hjælpemiddelområdet gennem flere år, er det en udfordring at udarbejde en handleplan med nye forslag til korrigerende handlinger, som ikke tidligere er overvejet eller afprøvet.


Handleplanens forslag til korrigerende handlinger

Handleplanen indeholder forslag til korrigerende handlinger for samlet 0,665 mio. kr.:

 • Hjælpemidler til lysskærmning - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Vægtdyner - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Øget brug af mekaniske proteser - afprøvning i Ankestyrelsen.
 • Hurtigere afhentning af hjælpemidler


De tre første forslag vil give en besparelse under forudsætning af, at Ankestyrelsen ikke hjemviser eller ophæver beslutningen.


Det vurderes, at det ikke er muligt at finde de forudsatte reduktioner i udgiftsniveauet på hjælpemiddelområdet. Det vil derfor være nødvendigt at finde besparelsen på det øvrige Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


SektorMED for Sundhed og Ældre har afgivet nedenstående udtalelse.

Fra medarbejdernes side kan vi tilslutte os konsekvensbeskrivelserne i forbindelse med handleplanerne på hjælpemiddelområdet. Vi konstaterer at det ikke har konsekvenser for medarbejderne. Vores bekymring går på de konsekvenser besparelserne kan have for borgerne i form af forringelse af deres funktionsniveau og derved indflydelse på borgernes dagligdag/arbejdsliv.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at handleplanen og de korrigerende handlinger drøftes.
at besparelsen findes generelt på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, og ikke specifikt på hjælpemiddelområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.


Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag 1, 2 og 4.


Endvidere anmoder udvalget om, at der igangsættes pilotprojekter for "Bedre brug af hjælpemidler ved øget kompetenceniveau på plejecentre" samt "Bedre koordinering mellem Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden".


Pilotprojekterne skal igangsættes med henblik på at skabe et vurderingsgrundlag for et eventuelt besparelsespotentiale. Efter pilotprojekternes udløb skal de forelægges udvalget til behandlling.


Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at få forelagt et mulighedskatalog med mulige besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Bilag

 • Præsentation af hjælpemiddelområdet
 • Handleplan på hjælpemiddelområdet