Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Orientering om revisionsberetning - revision af sociale udgifter omfattet af statsrefusion 2019

Sagsnr.: 00.32.00-K01-3-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om revisionsberetning - revision af sociale udgifter omfattet af statsrefusion 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


x


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget en revision af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. Det er efterprøvet ved stikprøver, om regnskaberne er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love mv. og sædvanlig praksis.


Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område, og det konkluderes, at Kommunen i al væsentlighed administrerer i henhold til gældende regler og retningslinjer.


I bilag til beretningen er udarbejdet redegørelser til de enkelte ministerier. Redegørelserne omfatter ikke forhold, der har relation til Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. august 2020 og Byrådets møde den 25. august 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.


Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Revisionsberetning nr 19 af 15. juni 2020 vedrørende sociale udg. omfattet af statsrefusion mv. 2019