Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Omdannelse af FællesServicecenter til en forening

Sagsnr.: 00.24.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Omdannelse af FællesServicecenter til en forening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med virkning fra den 1. september 2020 foreslår Kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland at omdanne Det Fælles Servicecenter i Region Midtjylland (FSC) fra det nuværende kontraktuelle samarbejde til en forening med begrænset ansvar. Omdannelse skal sikre et klart, lovligt mandat for FSC til at levere ydelser til foreningens medlemmer.

Sagsfremstilling

Om Fælles Servicecenter

Det Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) blev etableret 1. maj 2018 som en fællesoffentlig tværsektoriel driftsenhed og serviceplatform. FSC er etableret for at understøtte telemedicinske- og digitale sundhedsydelser (eksempelvis telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, virtuel hjemmepleje og digital medicinhåndtering), men der er også et betydeligt potentiale for at FSC kan udgøre en platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen. Konkret i form af produkter til hjemmebehandling, kropsbårne hjælpemidler mv.


Den juridiske vurdering er, at den nuværende samarbejdsaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland ikke indeholder det fornødne retlige grundlag for FSC. Der er juridisk usikkerhed om, hvorvidt værtsmyndigheden (Region Midtjylland) har mandat til at varetage opgaver for de deltagende kommuner via FSC. Derudover er organisationsformen uhensigtsmæssig, idet Region Midtjylland hæfter for FSC's forpligtelser og aktiviteter. Ud fra en samlet vurdering anbefales det derfor, at FSC organiseres som en forening med begrænset ansvar.


Organisationsformen ”forening” kendetegnes ved en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen medlemmer hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dette betyder, at foreningen selv hæfter overfor tredjemand (fx 3. partsleverandører).


Foreningsdannelsens betydning for driften af FSC

Som følge af en foreningsdannelse må medlemmerne ikke stille fx lokaler, rådgivning mv. gratis til rådighed for FSC, som det er tilfældet i dag. FSC's driftsomkostninger til husleje, IT-udstyr mv. vil derfor stige. Konkret vurderes disse udgifter samlet at blive 0,65 mio. kr. årligt.


I 2020 og for budgetåret 2021 vil Region Midtjylland bidrage med yderligere henholdsvis 115.000 kr. og 350.000 kr. som en delvis finansiering af de øgede driftsomkostninger. De resterende 300.000 kr. vil blive forsøgt tilvejebragt gennem øgede indtægter via salg af rådgivning og mindre besparelser.


Ydelserne, som FSC leverer til medlemmerne, er ikke udbudspligtige, da ydelserne kan varetages under et såkaldt udvidet in-house forhold jf. udbudsloven.


Region og kommuner forventes at kunne udføre opgaver for FSC, men da der ikke foreligger en offentliggjort praksis på, hvordan bestemmelserne skal fortolkes, anbefales det, at Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab forelægger spørgsmålene for Sundheds- og Ældreministeriet. Der vil derfor blive udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende med en foreningsdannelse.


Anbefalingerne til en ny forening er:

  • At kommuner uden for den midtjyske region samt andre regioner kan optages som medlemmer i foreningen
  • At der arbejdes med to former for medlemskaber: Ét medlemskab, som kun kan indgås af Region Midtjylland og de enkelte kommuner i Midtjylland samt et andet medlemskab, som kan indgås af kommuner og regioner udenfor Region Midtjylland. Regioner og kommuner uden for region Midtjylland vil skulle betale for ydelser i regi af FSC.


Økonomi

Omdannelsen af FSC betyder ikke øgede udgifter for Herning Kommune, da det tilsigtes, at det nuværende kontingentniveau fastholdes.


Den videre proces

For at være stemmeberettiget og kunne stille med eventuelle kandidater til bestyrelsen til den stiftende generalforsamling den 31. august 2020, skal Herning Kommunes indmeldelse i foreningen FSC ske senest den 14. august 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender Herning Kommunes indmeldelse i Foreningen Fælles Servicecenter (FSC), med de foreliggende udkast til vedtægter og forretningsorden. Foreningen forventes dannet med virkning fra den 1. september 2020.


at Social- og Sundhedsudvalget med indmeldelsen giver mandat til at Foreningen Fælles Servicecenter kan levere ydelser til foreningens medlemmer inden for det i vedtægterne beskrevne formål.


at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der fastholdes et kontingent på 1,05 kr. pr. indbygger for budgetåret 2021 (for de midtjyske medlemmer),hvorefter der skal ske en konsolidering og afklaring af den fremtidige økonomi for foreningen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • FSC - Vedtægter_final_udkast
  • FSC - Forretningsorden_final_udkast (003)