Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Konsekvenser af ændring af bygningsreglement - BR18

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Konsekvenser af ændring af bygningsreglement - BR18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: Rene Frahm Jørgensen, Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 17. juni 2020 orienteret om, at Bygningsreglementet (BR18) er ændret pr. 1. januar 2020. Dette medfører nye krav til bl.a. brandcertificering, hvis der sker bygnings- og anvendelsesmæssige ændringer på et plejecenter.


I budgetforlig 2020 er planlagt en række udvidelser og udbygninger af eksisterende plejecentre. Det ændrede bygningsreglement indebærer, at der ved ændringer og tilbygninger kan være krav om etablering sprinkleranlæg på hele plejecentret. Der er udarbejdet foreløbigt overslag på merudgiften til anlæg som følge af det nye regelsæt i Bygningsreglementet.

Sagsfremstilling

Bygningsreglementet er ændret med seneste opdateringer pr. 1. januar 2020 med nye krav til bl.a. brandcertificering ved bygningsmæssige og anvendelsesmæssige ændringer af et plejecenter. Det kan fx være ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger og tilbygninger til eksisterende plejecentre. I Bygningsreglementet er det indskærpet over for kommunerne, at bygningen ikke kan inddeles i sektioner, for at undgå kravet om sprinkleranlæg.


Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har rettet henvendelse til kommunerne omkring kommunernes opfyldelse af brandkravene på plejecentre, da brandsikringen skal leve op til brandkrav og vilkår for byggetilladelsen på opførelsestidspunktet eller ved seneste om- og/eller tilbygningsår. Herning Kommunes byggesagsafdeling har på den baggrund gennemgået alle plejecentre. Gennemgangen viser, at Herning Kommune opfylder brandkravene.


Da forligskredsen har prioriteret tilbygning og omlægninger af boliger på plejecentre i budgetforlig 2020, er der påbegyndt en yderligere gennemgang i relation til det ændrede Bygningsreglement og planlægningen vedr. brandsikring på følgende plejecentre:

  • Udbygning af Kildehøj Plejecenter
  • Udbygning af Vesterled Plejecenter
  • Udbygning af Rosenlund Plejecenter
  • Omlægning til plejeboliger på Toftebo Plejecenter
  • Udbygning af Fuglsangsø Centret


Anlægsudgifter på plejecentrene fordeles mellem boligdelen og servicearealet, hvilket betyder øgede anlægsudgifter for kommunen og en forhøjelse af huslejen for beboerne.


Foreløbigt overslag over forventede økonomiske konsekvenser:


Overslag over anlægsudgifter ekskl. moms

Overslag over den kommunale anlægsudgift vedrørende servicearealdelen ekskl. moms. Hertil grundkapitalindskud på 10% og låneomkostninger

Overslag over anlægsudgift vedrørende boligdelen inkl. moms.

Anslået gennemsnitlig månedlig huslejestigning pr. bolig for beboerne (før boligstøtte)

Kildehøj

1.900.000 kr.

500.000 kr.

1.800.000 kr.

68 kr.

Vesterled

4.800.000 kr.

1.300.000 kr.

4.500.000 kr.

86 kr.

Rosenlund

3.200.000 kr.

1.300.000 kr.

2.500.000 kr.

85 kr.

Toftebo

3.900.000 kr.

1.900.000 kr.

2.600.000 kr.

64 kr.

Fuglsangsø

7.100.000 kr.

2.900.000 kr.

5.400.000 kr.

73 kr.

I alt

20.900.000 kr.

7.900.000 kr.

-----------------

-----------------

Note: Det økonomiske overslag er beregnet under forudsætning af en levetid på 25 år og med en 25-årig låneberegning.

Beløbene kan ikke opsummeres for de enkelte plejecentre. Udgifter til servicearealdelen beregnes ekskl. moms, og udgifter til boligdelen beregnes inkl. moms.


Det skal bemærkes, at overslagene er behæftet med nogen usikkerhed, da projekterne ikke er færdigprojekteret, og da Herning Kommune ikke har fået konkrete priser efter udbud eller en kvalificering af projekternes omfang ift. brandrådgivning.


Endvidere vil ovenstående ændringer for enkelte af udbygningerne kunne betyde, at den samlede sum kan overstige maximumbeløbet for etablering af plejehjemspladser. Max-beløbet pr. plads er fastsat af Staten og kan ikke fraviges. Det vil i givet fald betyde, at der skal kigges på de øvrige omkostninger i byggeriet for at nedbringe udgiften pr. plads til max-beløbet.


På alle plejecentre er det vurderingen, at der skal gives boligstøtte svarende til huslejeforhøjelsen. 75% af udgiften til boligstøtte afholdes af Staten, mens 25% af boligstøtten vil belaste Herning Kommunes udgift til boligstøtte. Den samlede udgift til boligstøtte estimeres til 370.000 kr. på årsplan, hvoraf Herning Kommune vil skulle afholde ca. 83.000 kr.


Det foreløbige overslag over den kommunale anlægsudgift er 7,9 mio. kr. De konkrete projekteringer vil vise den reelle udgift.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at konsekvenser af Bygningsreglement (B18) med nye krav til bl.a. brandcertificering indgår i budgetlægningen af investeringsoversigten for 2021 og frem.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.