Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

Sagsnr.: 27.57.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg på mødet den 18. august 2016 (punkt nr. 90) præsenteret for en business case for udvidelse af pladskapaciteten i Handicap og Psykiatri. I den business case fremgik et forslag om udvidelse af botilbuddet Mosaikken, med henblik på blandt andet at skabe nye boliger som erstatning for fire boliger i botilbuddet Fortuna, hvor de fysiske rammer er utilstrækkelige.

Udvidelsen af Mosaikken med otte pladser forventes færdig primo 2021, og som konsekvens heraf fremsætter forvaltningen forslag om nedlæggelse af de fire boliger i botilbuddet Fortuna.


Forslaget blev førstebehandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. juni 2020 (punkt nr. 66), og efterfølgende sendt til høring i Handicaprådet og DASSOS.


Sagsfremstilling

Generelt om nedlæggelse af botilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge botilbud, som er etableret efter servicelovens § 108. Når nedlæggelse af botilbud indebærer, at beboere må flytte, har beboerne krav på et opsigelsesvarsel på tre måneder. Beboerne har ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, svarende til den bolig som de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Kommunen skal desuden yde et beløb til dækning af indskud til beboere, hvis hidtidige botilbud nedlægges.


Beslutningen om at nedlægge et botilbud kan således træffes af Kommunalbestyrelsen. Beslutningen om, hvor beboerne tilbydes en ny bolig, er en myndighedsbeslutning, som foretages af visitationsudvalget i Handicap og Psykiatri, på baggrund af en vurdering fra rådgiverne i visitationen og i samarbejde med beboerne og deres pårørende.


Beslutninger om at nedlægge botilbud skal desuden behandles i et af de tværkommunale samarbejdsfora vedrørende social- og specialundervisningsområdet, dvs. i DASSOS eller Forretningsudvalget.


Generelt om nedlæggelse af aflastningstilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge aflastningstilbud efter servicelovens §84. Borgere har ret til at få en andet aflastningsplads stillet til rådighed, svarende til det, de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Beslutninger om at nedlægge aflastningstilbud skal ikke behandles i et tværkommunalt samarbejdsforum.


Forslag om nedlæggelse af Botilbuddet Fortuna

Botilbuddet Fortuna ligger på Herluf Trolles Vej i den sydlige del af Herning. Tilbuddet blev opført i år 2000 som daghjem og aflastningsboliger til borgere med udviklingshæmning. Fortuna har i dag tre boliger, som er etableret som længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, og en aflastningsbolig, som er etableret efter servicelovens § 84. Tilbuddets målgruppe er primært unge med behov for en pædagogisk tilgang, som er målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser.


Bygningen er ikke tidssvarende ift. boligstandard og arbejdsmiljøforhold og er ikke velegnet til målgruppen:

  • Bygningen består af etværelses boliger, som ikke har selvstændige køkkenfaciliteter, og som har toilet- og badefaciliteter uden direkte adgang fra boligerne.
  • Bygningens gulvkonstruktion gør, at der er meget lydt i bygningen.
  • Bygningen har ikke det nødvendige antal flugtveje til medarbejderne.


Dertil kommer, at en driftsenhed med så få pladser generelt ikke er økonomisk rentabel.


Botilbuddet Mosaikkens boliger og pædagogiske indsats er velegnede for Fortunas målgruppe. Kapacitetsudvidelsen på Mosaikken er til dels skabt med henblik på at erstatte kapaciteten på Fortuna. Fortunas nuværende beboere kan således, efter konkret individuel vurdering og visitation, tilbydes en bolig på Mosaikken.


Forvaltningen foreslår derfor, at Fortuna nedlægges i forbindelse med åbningen af de nye boliger på Mosaikken.


Ny arbejdsplads for Fortunas medarbejdere

Ved nedlæggelse af Fortuna vil Fortunas medarbejdere flytte arbejdssted til Mosaikken. Medarbejderne er orienteret om dette. For at sikre en god proces for medarbejderne, drøftes nedlæggelsen af Fortuna i Fortunas og Mosaikkens MED-udvalg, med fokus på alle relevante arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.


Bemærkninger fra MED-systemet

LokalMED har bemærket, at medarbejdersiden hovedsageligt er positivt stemt overfor en mulighed for at flytte til nye lokaler. LokalMED ser både fordele og ulemper for både beboere og medarbejdere ved at nedlægge Fortuna og flytte til Mosaikken. LokalMED gør opmærksom på, at en flytning er en stor omvæltning for Fortunas målgruppe, og det må forventes af tage tid for beboerne at falde til i nye omgivelser. Ledelsen er allerede opmærksom på dette.


Bemærkninger fra Handicaprådet

Forslaget blev behandlet på Handicaprådets møde den 2. juli 2020. Rådet har ikke afgivet høringssvar.


Behandling i DASSOS

Sekretariat for Rammeaftaler har siden førstebehandlingen oplyst, at der ikke er behov for at behandle forslaget om nedlæggelse af Fortuna i DASSOS, idet Fortuna ikke har været benyttet af andre kommuner i de seneste tre år.


Økonomi

Fortunas driftsbudget for 2021 er ca. 8,5 mio. kr. Ved nedlæggelse af Fortuna overføres Fortunas driftsbudget til Mosaikken. Det finansierer fire af Mosaikkens otte nye pladser.


Som følge af forventede stordriftsfordele vil der i Mosaikkens samlede budget for de otte nye pladser for 2021, herunder driftsbudgettet fra Fortuna, blive indregnet en besparelse på 6%. Det skal bidrage til handicap- og psykiatriområdets generelle budgetoverholdelse.

Indstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at botilbuddet Fortuna nedlægges i forbindelse med udvidelsen af botilbuddet Mosaikken
at botilbuddet Fortunas driftsbudget overføres til botilbuddet Mosaikken, når Fortuna nedlægges.
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.