Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Generationernes Hus

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Sagsresume

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger.
Social- og Sundhedsudvalget har fået opgaven med at udvikle projektet.


Udkast til vision for Generationernes Hus fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Hen over foråret 2020 er der gennemført en proces, der har haft til formål at afdække, hvad Herning Kommune ønsker sig af et "Generationernes Hus" – og hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for Herning by og kommunen som helhed. Målet med processen har været at danne grundlaget for udarbejdelsen af en vision for, hvad byggeriet skal kunne. Visionen skal udgøre rammen for det videre arbejde med det konkrete byggeri og det hverdagsliv, der skal leves der.


Processen er gennemført som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen er blevet inviteret til at give input.


På mødet fremlægges et udkast til en vision for Generationernes Hus i Herning. Indholdet i visionen bygger på udsagn og ønsker fra borgere i Herning Kommune og erfaringer fra andre lignende projekter. Udkastet er vedhæftet som bilag til dagsordenen.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børne og Familieudvalget har fået mulighed for at komme med input og refleksioner til indholdet i resultaterne af processen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til vision for Generationernes Hus.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Materialet tilrettes med de givne bemærkninger.


Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Generationernes Hus - vision