Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

47. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning kommune har med virkning fra 1. januar 2019 flyttet Bytoften Bo- og Aktivitetscenters organisatoriske tilknytning fra Handicap og Psykiatri til Sundhed og Ældre.

 

Herved blev der skabt mulighed for en organisatorisk samling af alle aktiviteter i og omkring Bytoften. Den organisatoriske samling kunne bestå af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Sundhed og Ældres opgaver på Bytoften og Blomstertoften samt de ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, som Herning Kommune køber andre steder.

 

Den påtænkte organisatoriske samling følger i al væsentlighed de tanker Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har givet udtryk for i ”Fremtidens Bytoften” af oktober 2017.

 

Den økonomiske ramme for en ny og større enhed vil blive betydeligt større end Bytoften Bo- og Aktivitetscenters nuværende økonomiske ramme.

 

Herning Kommune ønsker derfor bestemmende indflydelse, og det vil kun kunne finde sted i en kommunal enhed.

 

Med baggrund heri har Herning Kommune rettet henvendelse til Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med henblik på en kommunalisering.

 

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter havde ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. april 2019. Et forslag om at opløse den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med virkning fra tidligst det tidspunkt, hvor Herning kommune har fået godkendelse af Socialtilsyn Midt og Civilstyrelsen blev bragt til afstemning.

 

To bestyrelsesmedlemmer stemte for, to stemte imod og en undlod at stemme, hvorfor forslaget ikke blev vedtaget.

 

Bestyrelsesformanden Jakob Fastrup udtrådte i umiddelbar forlængelse af afstemningen af bestyrelsen og har efterfølgende skrevet til Socialtilsyn Midt (se bilag) med følgende:

·        ”Baggrunden for min udtræden er, at der i bestyrelsen er opstået uenighed om den fremtidige drift i relation til Herning Kommune og dermed institutionens økonomiske grundlag.”

·        ”Jeg frygter for de på institutionen boende borgeres velfærd og service, hvilket er baggrunden for min såvel min udtræden som nærværende skrivelse.”

 

Bestyrelsesmedlem Anne Marie Søe Nørgaard forbeholdte sig rettet til at forlade bestyrelsen og efterfølgende er endnu et bestyrelsesmedlem udtrådt.

 

Herning Kommune er bekymret for, om Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er i stand til på kvalificeret vis at varetage den overordnede ledelse. Hovedbegrundelserne herfor er:

·        Ovenstående forløb.

·        At en tidligere bestyrelsesformand blev afsat af bestyrelsen i 2018.

·        En generel negativ indstilling til Herning kommune.

·        At der gennem årene har været uro omkring tilknytningen til Herning kommune.

 

Herning Kommune har noteret sig, at der er en bred opbakning til kommunalisering blandt medarbejderne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget overfor Bytoften Bo- og Aktivitetscenter tilkendegiver overvejelser om opsigelse af driftsoverenskomsten  
at Bytoften Bo- og Aktivitetscenter opfordres til senest den 21. maj 2019 at redegøre for, hvordan bestyrelsen på kvalificeret vis kan varetage den overordnede ledelse og genoprette et mere tillidsfuldt forhold til Herning Kommune
at sagen behandles igen den 29. maj 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde 1. og 2. ”at”.

Bilag

  • J Fastrups brev Til socialtilsynMidt ang udtræden 1