Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

41. Egenbetaling ved midlertidige ophold

Sagsnr.: 27.42.00-S29-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Egenbetaling ved midlertidige ophold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede - i forbindelse med finansloven for 2019 - at stoppe for opkrævning af egenbetaling i forbindelse med ophold på en kommunal akutplads.

 

På den baggrund fremlægger administrationen to nye kvalitetsstandarder med henblik på at kunne tydeliggøre, hvornår der opkræves egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget har tidligere behandlet spørgsmålet om egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser på udvalgsmødet i januar og på udvalgsmødet i april.  

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 besluttet, at det ikke længere skal være muligt for kommunerne at opkræve betaling for kost, linned, tøjvask og lign ved ophold på en kommunal akutplads, hvor der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje.

 

Efterfølgende har der været en del uklarhed om, hvornår der er egenbetaling i forbindelse med ophold på midlertidige pladser – herunder akutpladser. Det skyldes, at kommunerne traditionelt har organiseret deres midlertidige pladser efter serviceloven, hvor kommunen er forpligtet til at opkræve egenbetaling.

 

Som konsekvens af uklarheden - og i overensstemmelse med anbefaling fra KL - har Sundhed og Ældre ikke opkrævet egenbetaling fra borgere med ophold på Herning Kommunes Rehabiliteringscenter fra den 1. januar 2019 – med mindre det har været klart, at der er lovhjemmel hertil i serviceloven.

 

Den 27. februar 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en bekendtgørelse med en præcisering af, hvad der er omfattet af hjemmesygepleje. Den 22. marts 2019 har ministeriet - i forlængelse af bekendtgørelsen - offentliggjort en vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner – herunder kommunale akutpladser. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til to nye kvalitetsstandarder med henblik på at tydeliggøre, hvornår der er egenbetaling forbundet med et midlertidigt ophold.

 

De to nye kvalitetsstandarder omhandler:

 

·     Midlertidige akutophold efter sundhedsloven

·     Ikke-planlagte midlertidige ophold efter serviceloven

 

De to kvalitetsstandarder erstatter den nuværende kvalitetsstandard ”Akut aflastningsophold”.

 

Fremadrettet arbejdes der i Sundhed og Ældre med fem forskellige typer af ikke-planlagte midlertidige ophold fordelt på hhv. serviceloven og sundhedsloven:

 

Midlertidige akutophold efter sundhedsloven - Ingen egenbetaling:

  • Midlertidigt akutophold efter sundhedsloven – borger har komplekse pleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer og derfor ikke kan varetages af den almindelige hjemmesygepleje.

 

Midlertidige ikke-planlagte ophold efter serviceloven - Egenbetaling:

  • Ikke-planlagt midlertidigt ophold – borgers pludseligt opståede behov for pleje og omsorg kan ikke varetages i tilstrækkelig grad af hjemmeplejen.
  • Vurderingsophold – borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
  • Rehabiliteringsophold – borger skal genvinde tabt funktionsevne
  • Venteophold – borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven finder sted på Rehabiliteringscentret, da det er det eneste sted, som lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. I praksis anvendes pladserne på Rehabiliteringscentret dog også fleksibelt til midlertidige ophold efter serviceloven.

 

Midlertidige ophold efter serviceloven kan således finde sted på såvel Rehabiliteringscentret som på kommunens plejecentre.

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven er kendetegnet ved, at den primære grund til borgerens ophold er, at behovet for sygepleje er komplekst og at opgaven kun kan varetages af sygeplejersker med særlige sygeplejefaglige kompetencer. På baggrund af dette forventer administrationen, at kun meget få borgere vil falde ind under målgruppen for ophold efter sundhedsloven.

 

Borgere, som opholder sig på midlertidige ophold efter serviceloven, kan modtage sygeplejeindsatser under opholdet. Dette gør det ikke nødvendigvis til et akutophold efter sundhedsloven. Forskellen fra et midlertidigt ophold efter sundhedsloven er, at de sygeplejeydelser, der leveres ville kunne udføres af den almindelige hjemmesygepleje.  

 

Det er væsentligt at nævne, at den nye bekendtgørelse og vejledning ikke betyder ændringer vedrørende borgernes udgifter til medicin samt til transport mellem hjemmet og det midlertidige ophold efter sundhedsloven. Det er derfor fortsat borgerne, som skal afholde disse udgifter. Særligt udgifterne til transport kan være væsentlige i de tilfælde, hvor der er behov for en liggende transport i weekender og på helligdage. 

 

Visitation til midlertidigt ophold

Visitationsenheden visiterer borgerne til den opholdstype, som dækker borgerens behov.

 

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid er det Herning Kommunes akutteam, som visiterer til midlertidige ophold. Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

 

Refundering

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt, at det alene er relevant for kommunerne at foretage en vurdering af uretmæssig opkrævet egenbetaling for midlertidige ophold efter Sundhedsloven i perioden fra den 1. januar 2018, hvor kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen trådte i kraft.

 

Administrationen igangsætter et arbejde med at finde frem til de borgere, som har opholdt sig på et midlertidigt ophold efter sundhedsloven og som er blevet opkrævet egenbetaling. Det er en større administrativ opgave at gennemgå de mange ophold i perioden. Derfor vil administrationen ligeledes opfordre borgere, som mener, at de har krav på refundering af opkrævet egenbetaling i forbindelse med et akutophold efter sundhedsloven, til at henvende sig til Sundhed og Ældre.

 

Økonomiske konsekvenser

Når Herning Kommune fremadrettet ikke må opkræve egenbetaling i forbindelse med borgeres midlertidige ophold efter sundhedsloven vil det betyde manglende indtægter for Sundhed og Ældre. Der pågår forhandlinger mellem KL og regeringen omkring kompensation til kommunerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at Social- og Sundhedsudvalget godkender de to udkast til kvalitetsstandarder
at udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Kvalitetsstandard - SUL akutophold
  • Kvalitetsstandard - ikke-planlagt midlertidigt SEL ophold