Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

39. Placering af nyt plejecenter i Herning Kommune

Sagsnr.: 27.42.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Placering af nyt plejecenter i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet blev på budgetkonferencen den 8. april 2019 orienteret omkring mulige placeringer af nyt plejecenter i Herning Kommune.

Der fremlægges hermed en supplerende orientering.

Sagsfremstilling

Plejeboligplan 2018-2028 blev godkendt af Byrådet den 13. november 2018. Det samlede behov for udbygning af plejeboligkapaciteten vurderes at være ca. 176 boliger frem til 2028 udover udbygningen på Kildehøj Plejecenter. Behovet for udbygningen af plejeboligkapaciteten er primært i Herning Midt, dvs. i Herning by og forstadsområder. I investeringsoversigten er indarbejdet etape 1 med 70 plejeboliger (i 2022-2024) og etape 2 (i 2025) med 50 plejeboliger, i alt 120 plejeboliger. Herudover skal der prioriteres yderligere ca. 56 plejeboliger ved udbygning af eksisterende plejecentre eller opførelse af et nyt plejecenter frem til 2028.

 

Af budgetforlig 2019 fremgik: "Frem mod 2025 ventes der at blive behov for at forøge antallet af plejeboliger med cirka 90 for at imødekomme efterspørgslen. Forligspartierne afsætter i 2022 55 millioner kroner til formålet. Samtidig beder parterne forvaltningen om at komme med forslag til, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Forslagene skal præsenteres på byrådets forårskonference i 2019".

 

Den forventede anlægssum for både etape 1 og 2 i perioden 2022 - 2025 er brutto 278 mio. kr. svarende til en nettoudgift for Herning Kommune på 90 mio. kr.

 

Præsentationen på budgetkonferencen den 8. april 2019 omfattede fire mulige placeringer af et plejecenter med 90 boliger:

 

  1. Snejbjerg sydøst
  2. Snejbjerg nordvest
  3. Hammerum
  4. Tjørring

 

Et nyt plejecenter bør opføres i én etage i mindre enklaver omkring lukkede gårdrum og med gode udenomsfaciliteter. Mange beboere har demenssygdom i mildere til svær grad og skal kunne færdes frit på plejecentret.

 

Der er set på fordele og ulemper ved de fire placeringer.

  

På budgetkonference blev der anmodet om afdækning af yderligere forslag:

  • Placeringsmuligheder for et nyt plejecenter i Herning C.
  • Muligheder for udvidelse af eksisterende plejecentre i Herning C med 10-20 pladser pr. plejecenter.

 

Denne afdækning vil blive præsenteret på Byrådets budgetkonference i august 2019.

 

Jens Bech Vestergaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at andre placeringsmuligheder drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Placeringsmuligheder blev drøftet.