Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

40. Orientering om behov for nyt hjælpemiddeldepot

Sagsnr.: 27.60.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om behov for nyt hjælpemiddeldepot

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjælpemiddeldepotet oplever udfordringer i den daglige drift, som kan henføres til de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever desuden kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift, grundet en uhensigtsmæssig indretning og utidssvarende stand.

 

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet har siden kommunesammenlægningen været beliggende i en kommunal ejendom i Tjørring, som er opført til undervisning og forskningslaboratorium. Bygningen har den oprindelige indretning med mange mindre rum forbundet med gangarealer.

 

Bygningsmæssige og kapacitetsudfordringer

Der opleves bygningsmæssige udfordringer og udfordringer med fysiske kapacitet. De kapacitetsmæssige udfordringer skyldes, at der er en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver grundet et stigende antal ældre. Der opleves således oftere spidsbelastningssituationer. Dette giver blandt andet følgende udfordringer:

 

 • Grundet almindelig loftshøjde kan hjælpemidlerne ikke lagres i højden, men står primært på gulvet. Dette medfører, at hjælpemidlerne er svært tilgængelige uden at skulle flytte andre hjælpemidler. Et stigende antal varekategorier skal flyttes flere gange for at give plads til andre. Dette giver uhensigtsmæssige arbejdsgange og dårlig logistik.
 • Det er ikke muligt at have et tilstrækkeligt antal hjælpemidler på lager i forhold til hurtige udskrivninger fra sygehus. Leverandørernes leveringstid er fem hverdage, hvilket betyder, at hjælpemiddeldepotet oftere leverer hjælpemidler, som ikke passer til borgernes behov, men som kan anvendes midlertidigt. Det midlertidige hjælpemiddel afhentes efter fem hverdage, hvor borgeren får leveret det rigtige hjælpemiddel. En større beholdning af standardhjælpemidler vil kunne bidrage til en højere grad af fleksibilitet og bedre logistik.
 • Flere hjælpemidler kasseres, da der ikke er kapacitet til at opbevare dem på depotet. Det kan eksempelvis være udgående modeller, som ellers senere ville kunne bruges som reservedele til andre genbrugshjælpemidler af samme type. Den højere grad af kassation medfører, at Herning Kommune oftere må købe nye hjælpemidler, når der ikke kan skaffes reservedele til udgåede modeller.
 • Rengøring af hjælpemidler og inventar foregår udenfor på en gårdsplads året rundt.

 

Da der ofte er spidsbelastningssituationer med fuld udnyttelse af de bygningsmæssige rammer og lagerkapaciteten, er det ikke muligt for depotet at påtage sig nye og flere opgaver omkring fx velfærdsteknologi, samarbejde med andre aktører i Herning Kommune eller i andre kommuner.

 

Bygningerne opleves hertil utidssvarende med følgende opmærksomhedspunkter:

 • Tag og tagrender er utætte.
 • Bygningen er ikke energimærket og dårligt isoleret. Varmesystemet er defekt, hvilket medfører en meget høj varmeudgift. Energiselskabet reagerede for ca. tre år siden, da returvandet er al for varmt. Det er ikke lykkedes at finde en løsning. Det er nødvendigt at lukke for varmen i dele af bygningen, men der er dog varme på hele bygningen i frostperioder.
 • Der er problemer med kloaksystemet under bygningen, hvor dele kælderen ikke kunne benyttes i 2017 og 2018.
 • Det er oplyst, at loftpladerne indeholder kræftfremkaldende materiale, hvis overfladen brydes.
 • Døre og vinduer er i dårlig stand.
 • Udendørsbelysning og belægninger trænger til udbedring/udskiftning.

 

Det fremtidige behov

En fremtidssikret og effektiv depotdrift forudsætter tidssvarende lokaler med en hensigtsmæssig lokaleindretning og tilstrækkelig kapacitet. Placeringen bør være i Herning by eller forstadsområder, da den største befolkningskoncentration er her. Der skal være nem adgang til større ind-/udfaldsveje til Herning, så hele Herning Kommune let kan betjenes.

 

Den bygningsmæssige indretning har betydning for, om der kan opnås en bedre logistik og en effektivisering af arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Et fremtidigt hjælpemiddeldepot bør være indrettet med direkte sammenhæng mellem alle rum. Det er centralt at gå fra mange små rum til få og store rum. Depotet skal indeholde følgende faciliteter:

 • Lagerindretning med højlager.
 • Vaskefaciliteter indendørs, hvor det snavsede holdes adskilt fra rent.
 • Gode værkstedsfaciliteter med plads til reservedele.
 • Kontorfaciliteter, personalefaciliteter og mødelokale i direkte tilknytning til lager.
 • Parkeringsforhold til borgere og medarbejdere.

 

En effektivisering af driften kan understøtte, at hjælpemiddeldepotet også i fremtiden kan påtage sig et stigende antal opgaver fx. vedrørende velfærdsteknologi, samarbejder med andre forvaltninger eller nabokommuner.

Økonomi

Det er vurderingen, at de nuværende bygninger ikke kan ud- eller ombygges, så de er velegnede til depotdrift grundet deres uhensigtsmæssige indretning og utidssvarende stand. Herning Kommune har ikke andre kommunale bygninger, som er velegnede til formålet. På denne baggrund anbefales, at der i arbejdet med investeringsoversigten afsættes midler til indgåelse af et eksternt lejemål.

 

Såfremt der indgås en lejeaftale med en ekstern part sidestilles denne med en kommunal anlægsopgave og vil skulle godkendes af Byrådet. I henhold til lånebekendtgørelsens §5 skal der deponeres et beløb svarende til det lejedes værdi. I deponeringsbeløbet indregnes eventuelle ombygningsudgifter, som er aftalt i kontrakt med udlejer.

 

Udgifterne til etablering af nyt hjælpemiddeldepot forventes at udgøre:

 

Anlægsbudget i 1.000 kr.

Deponering

7.000

Ombygning af lejemål, flytning mm.

2.000

I alt

9.000

 

Der er usikkerhed omkring deponeringens størrelse og eventuelle ombygningsudgifter, da det vil afhænge af det konkrete lejemål.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, afholder i dag udgifter til husleje, renovation, forbrugsudgifter og rengøring inden for budgetrammen. Budgettet hertil udgør 358.000 kr. i 2019. Udgifter til et nyt lejemål vil blive afholdt inden for de budgetmæssige rammer på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre.

 

Der er indgået en intern lejeaftale mellem Hjælpemiddeldepotet og Kommunale Ejendomme. Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, har i dag et indtægtsbudget til husleje på 181.000 kr. og udgiftsbudget på 120.000 kr., dvs. i alt et nettoindtægtsbudget på 61.000 kr. årligt. Kommunale Ejendommes udgifter til bygningen i en eventuel tomgangsperiode er opgjort til på 161.000 kr. årligt.

 

Ejendomsvurderingen for det nuværende hjælpemiddeldepot er 6,3 mio. kr. Da det er en kommunal ejendom, vil den kunne afhændes eller anvendes til andet formål. En eventuel salgsværdi kan afvige fra ejendomsvurderingen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Jens Bech Vestergaard deltog i sagens behandling.