Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

43. Udskiftning af bilparken i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Sagsnr.: 83.11.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udskiftning af bilparken i Hjemmeplejen og Sygeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Blæsbjerg Nielsen

Sagsresume

Hjemmeplejen og Sygeplejen i Herning Kommune skal have ny bilpark i 2020. I forbindelse med udskiftningen af bilparken har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 25. marts 2019 tiltrådt, at der anvendes finansiel leasing med fast rente ved udskiftning af bilparken på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i 2020, dog således at i udbuddet ønskes både tilbud på konventionelle biler, hybrid biler og el-biler.

 

Der anmodes om bemyndigelse til at igangsætte udbudsprocessen.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen og Sygeplejen har primo 2019 en bilpark på 87 biler, hvoraf 75 biler er finansielt leasede. Leasingaftalen blev indgået pr. 1. juli 2016 for en 4-årig periode. Det betyder, at den nuværende finansielle leasingaftale udløber pr. 30. juni 2020. I forbindelse med købet af bilerne i 2016 blev indgået en service- og vedligeholdelsesaftale samt en tilbagekøbsaftale, hvor leverandøren garanterer en forudbestemt tilbagekøbspris for bilerne efter 4 år.

 

Hjemmeplejen og Sygeplejen skal således have ny bilpark pr. 1. juli 2020. Det vurderes, at der er behov for en bilpark på ca. 90-95 biler i 2020, hvoraf de ca. 80 biler skal nyanskaffes. Årsagen til, at der er behov for en større bilpark, er den stigende ældrebefolkning.

 

Herning Kommune vil selv skulle gennemføre et udbud ved udskiftning af bilparken, da biler ikke er omfattet af det seneste SKI-udbud. Udbudsprocessen skal iværksættes medio 2019 for at kunne sikre, at en ny bilpark er driftsklar pr. 1. juli 2020. Udbuddet vil omfatte indkøb af biler, service- og vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale. Udbuddet omfatter både tilbud på konventionelle biler, hybrid biler og el-biler. Et krav i udbuddet vil være, at bilerne kan serviceres på et autoriseret værksted i Herning Kommune i overensstemmelse med service- og vedligeholdelsesaftalen samt tilbagekøbsaftalen.

 

Før udbudsprocessen kan påbegyndes skal finansieringsformen være besluttet. I henhold til Herning Kommunes retningslinjer for finansiel styring ligger beslutningskompetencen omkring leasingfinansiering hos Økonomi- og Erhvervsudvalget, da anskaffelsesværdien overstiger 500.000 kr. På denne baggrund har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 25. marts 2019 tiltrådt, at der anvendes finansiel leasing med fast rente ved udskiftning af bilparken, dog således at der i udbuddet ønskes tilbud på både konventionelle biler, hybrid biler og el-biler.

 

Administrationen anmoder om bemyndigelse til at igangsætte udbudsprocessen. I udbuddet foreslår administrationen, at der indgår følgende kriterier i valget af bilmærke og -model:

  • Totalomkostninger vedrørende indkøb af biler, serviceaftale, brændstofforbrug, grøn ejerafgift, tilkøbsmuligheder (optioner), evt. ladestationer, medarbejdertid til optankning/-ladning m.m.
  • Ergonomi og funktionalitet.
  • Sikkerhed i henhold til Euro NCAP.
  • Miljøforhold i form af CO2-udslip, energiforbrug og udledning af partikler.

 

Udgifterne til leasingydelse og drift af bilparken afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i perioden 2020-2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om leasingfinansiering tages til efterretning,
at administrationen bemyndiges til at igangsætte et udbud, hvor følgende kriterier indgår: Totalomkostninger, ergonomi og funktionalitet, sikkerhed og miljøforhold.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.