Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

44. Årsrapport tilsyn 2014 på § 85 tilbud (bostøtte) og Plejecentrene

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2014 på § 85 tilbud (bostøtte) og Plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsyn med Plejecentrene i Herning Kommune og § 85 tilbuddene (Bostøtte) på Handikap og Psykiatri området føres på vegne af Kommunalbestyrelsen og på baggrund af Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om Social service § 151.

Der er i 2014 ført tilsyn med 16 plejecentre og 3 § 85 tilbud (bostøtte) i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Tilsyn på § 85 (bostøtte) tilbuddene inden for Handikap og Psykiatri

 

Fokusområde for 2014:

·       Er der sammenhæng mellem det borgerne bliver visiteret til, og det der rent faktisk leveres hos borgeren.

 

Metode: For at belyse det har tilsynet gennemgået den samlede dokumentationen (journal) for 5 tilfældigt udvalgte borgere i hvert tilbud.

 

Observation:

Tilsynet kan konstatere, at visitationens bestilling og beskrivelse af mål ofte er er upræcis. Det betyder, at det er vanskeligt, at se hvornår målet er opfyldt. Når målet er upræcist, er det vanskeligt for udførerne (personalet i bostøtten), at omsætte målene til konkrete handlinger.

Tilsynet konstaterede også, at de målbeskrivelser der er lavet af udførerne, ofte ikke er de samme som dem der er beskrevet af visitationen. Målene er her også upræcise.

 

Den dokumentation, der er for den faglige indsats, bærer præg af at være dagbogsnotater, der kun sjældent indeholder en beskrivelse af, hvilken hjælp borgeren tilbydes og den indeholder sjældent dokumentation for de faglige overvejelser, der ligger bag hjælpen.

 

Konklusion:

·       Der er ikke er tydelig sammenhæng mellem den dokumenterede bestilling og den dokumentrede indsats.

·       Kvaliteten af dokumentationen, både hos bestiller og udfører, er ikke præcis og flere steder mangelfuld.

 

 

Tilsyn på Plejecentrene i Sundhed og Ældre

 

Fokusområdet for 2014:

·       Selvbestemmelse og medindflydelse,

·       Retssikkerhed,

·       Rehabilitering og aktivitet

·       Sikkerhed for borgerne

 

Metoden: Der er foretaget uanmeldt besøg, hvor tilgangen er interview med beboerne hver for sig eller i grupper og der er gennemgået journaler på de beboere der er talt med. Tilsynet har desuden talt med personale og ledere i det omfang, det har været muligt. Der hvor det ikke har været muligt er spørgsmålene besvaret skriftligt.

Der er i tilsynsrapporterne anvendt påbud i stedet for henstillinger, dette skyldes anvendelsen af et nyt it system, med forudbestemte betegnelser. Se nedenstående oversigt.

 

Tilsyn 2014

Tilsyn 2008-2013

Vejledning

Straks påbud

Straks henstilling

Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen, og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet.

Påbud

Henstilling

Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav

Henstilling

Anbefaling

Gives på baggrund af, at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker

Anbefaling

Råd og vejledning

Gives som råd og vejledning på baggrund af tilsynets erfaringer fx. fra andre tilbud

 

 

Observation:

Tilsynet har blandt andet undersøgt hvorvidt beboerne på plejecentrene får en myndighedsafgørelse jf. Servicelovens § 88 (kommunen skal træffe afgørelse om tildeling af hjælp...) og § 89 (... ansøgeren skal skriftligt oplyses om hvilken hjælp der er bevilget). Det har kun i ganske får tilfælde været muligt at finde plejecentre, hvor beboerne pr. automatik får en oversigt over hvilken hjælp de modtager. Oversigten er ikke en myndighedsafgørelse fra visitationen, men en oversigt fra plejepersonalet på stedet. 

 

I 56 af de 78 påbud (henstillinger) der er givet, har det handlet om manglende eller mangelfuld dokumentation. Det der mangler er blandt andet dokumentation for, hvordan der arbejdes med rehabilitering, hvilke tiltag er der fremadrettet sat i værk for at støtte borgeren og hvordan følges der op på en rehabiliterende indsats.

 

Indsatser for at undgår gentagelser af utilsigtede hændelser fx i forbindelse med, at beboere ikke får deres medicin som ordineret, bliver i flere tilfælde ikke beskrevet.

 

Tilsynet har under samtalerne med personalet kunnet konstatere, at der er magtanvendelser i forbindelse med hygiejnesituationer, som ikke er beskrevet hverken i journalen eller registreret jf., Magtanvendelsesreglerne

 

Tilsynet har i et tilfælde observeret en hoveddør på et plejecenter med dobbelt-dørtryk på en yderdør, uden at der var givet tilladelse til det. Dobbelt-dørtryk er omfattet af magtanvendelses-bekendtgørelsen og derfor skal der ansøges om tilladelse i hvert af de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for, at beskytte fx. en meget demente borger.

Dette medførte et straks påbud med henblik på at få det fjernet. 

 

Konklusion:

·       Den overvejende del at beboerne, på plejecentre i Herning kommune, er retssikkerhedsmæssigt ikke sidestillet med fx borgere i eget hjem, da de ikke modtager en myndighedsafgørelse på den tildelte hjælp. Beboerne har derfor ikke i samme grad mulighed for overblik over den tildelte hjælp og de har heller ikke samme mulighed for at klage over afgørelsen.

Myndighedsafd. i Sundhed og Ældre blev gjort opmærksom på problematikken medio 2014. Ledelsen meddelt Tilsynsenheden, at en proces ville blive iværksat med henblik på implementering af dette, og at man forventede, at have noget klart i begyndelsen af 2015.

 

·       Den manglende dokumentation kan udgøre en risiko for borgeren. Når der mangler dokumentation fortabes væsentlig viden omkring hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er ikke muligt at sikre læring og udvikling eller se en dokumenteret effekt. Den manglende dokumentation kan også udgøre en risiko for personalet i tilfælde af fejl eller klage sager. Det er tilsynets opfattelse, at den manglende dokumentation skyldes manglende overblik over kravene, og manglende kompetence i forhold til faglig dokumentation. Det er tilsynets vurdering at det ikke er de tekniske kundskaber der mangler, men det er faglige kundskaber i at anvende dokumentation som et redskab til at identificere og beskrive problemstillinger, bearbejde, iværksætte tiltag og evaluere indsatsen.

 

Af vedlagte rapporter fremgår en mere detaljeret og grafisk beskrivelse af tilsynets observationer.

   

Pia Bjerring Strandbygaard deltager under sagens behandling.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Tilsynets konklusioner tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Årsrapport 2014 - SUA
 • Årsrapport 2014 - HOP
 

45. Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksen området

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksen området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har udarbejdet en årsberetning om anvendelsen af magt på voksen området i Herning Kommune for borgere tilhørende Handikap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for 2014

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har til opgave at behandle og registre magtanvendelser på voksenområdet i Herning Kommune. På den baggrund er der ført statistik med henblik på en afrapportering til Social og Sundhedsudvalget omkring tendenser og udvikling på området.

 

Den samlede Årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Observationer

Handicap og psykiatri

• Akut brug af magtanvendelse 67 gange

• Ansøgt om tilladelse til brug af magt 14 gange

 

Det er vurderet at der er 58 af indberetningerne der er lovlige, og 13 der ikke er lovlige.

Det er vurderet at i 6 af indberetningerne, er en del af magtanvendelsen lovlig, og en anden del ikke er lovlig. Det skyldes, at borgeren i starten af en hændelse ikke er til fare for sig selv på en måde, som gør det lovligt at anvende magt, men senere kan situationen eskalere, så borgeren reelt bliver til fare for sig selv, og det derfor bliver lovligt at anvende magt.

 

Sundhed og Ældre

• Akut brug af magtanvendelse 28 gange

• Ansøgt om tilladelse til brug af magt 12 gange

 

Det er vurderet, at 30 af indberetningerne er lovlige, og 5 ikke er lovlige.

Det er vurderet i 1 indberetning, at en del af magtanvendelsen er lovlig og en anden del ikke er lovlig. Dette skyldes at der er foretaget et indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, som en del af magtanvendelsen. Magt i forbindelse med sundhedsfaglige ydelser som fx medicingivning er ikke tilladt. I dette tilfælde handlede det om en voldsom psykotisk dement borger som havde behov for angst dæmpende medicin for at undgå at skade sig selv og andre. Indgrebet blev foretaget i samarbejde med en læge.

 

Tilsynsenheden har kunnet konstatere, at ikke alle tilbud ved hvornår noget er en magtanvendelse, og dermed skal indberettes eller ansøges om. Derfor kan der være tvivl om antallet af magtanvendelser er præcist.

 

Afgørelser

Alle borgerne eller deres pårørende/værger modtager en afgørelse med tilsynsenhedens vurdering af hændelsen. Borgerne eller deres pårørende/værger kan efterfølgende klage over hændelsen til ankestyrelsen. Borgere er ikke selv er i stand til at klage og som ikke har pårørende, vil der blive ansøgt om en værge for.

 

Det er alene ledelsen af driftsenheden der har ansvar for at følge op på ikke-lovlige magtanvendelser, og sikre at der foregår en faglig drøftelse af hvordan hændelsen kunne have været taklet anderledes.

   

Indberetninger og ansøgninger

Størstedelen af ansøgningerne om tilladelse til brug af magt og indberetninger af akut magtanvendelse, er ikke udfyldt fagligt fyldestgørende, eller de mangler faktuelle oplysninger.

 

Mange af indberetningerne indeholder ikke er fyldestgørende beskrivelse af hvordan fx fastholdelsen udføres i detaljer, eller hvorfor der er nærliggende risiko for at borgeren, eller andre kan lide væsentlig personskade. I fht. ansøgninger mangler der ofte en beskrivelse af, hvilke andre tiltag, der har været forsøgt. Fx inden man ansøger om fx brug af seler og hvilken handleplan, der iværksættes med henblik på nedbringelsen af omfanget.

 

I sager fra Handicap og Psykiatri tilbuddene, ses der indberetninger på indgreb, der er foretaget flere måneder tidligere, men som først indberettes på en senere dato.  Der ses en sammenhæng med, at Socialtilsynene har fokus på magtanvendelser, og påpeger hvis de observerer noget, der har karakter af en magtanvendelse.

 

På Ældreområdet, er det Tilsynsenheden selv der har tilsynskompetencen på plejecentrene, hvor et af fokusområderne i 2014 har været sikkerhed og retssikkerhed for borgerne.

Her er der også observeret, at personalet på nogle tilbud, har deltaget i noget, der har karakter af en magtanvendelse, men som ikke er indberettet. Der er også observeret at personalet ikke alle steder kender lovgrundlagt for magtanvendelser, og hvilke betingelser der stilles.

Da Tilsynsenheden ikke har tilsyn på hjemmeplejeområdet, vides det ikke med sikkerhed om plejepersonalet har tilstrækkelig kenskab til magtanvendelsesreglerne. Der er ingen indberetninger eller ansøgninger fra hjemmepleje området

 

Konklusion

Det kan konkluderes at anvendelsen af magt fordeler sig ud over et bredt udsnit af de borgere, der er omfattet af reglerne omkring magt. Der er en tendens til at enkelte borgere i en periode har en del magtanvendelser, men med en målrettet indsats og ofte også udviklingen i fx en borgers demens, nedbringes antallet af magtanvendelser over for den enkelte. Særligt effektivt er det når, der iværksætte en tværfaglig proces med fx demens vejledere, hjælpemiddelterapeuter og plejen med henblik på, at finde den mest optimale indsats for at undgå magtanvendelser.

 

På handikap og psykiatri området har det vist sig, at der er flere borgere, hvor personalet ikke har været opmærksomme på, at revurdere brugen af fx seler og alarmsystemer i takt med ændrede pædagogiske indsatser. Det har betydet, at der fremover vil være en langt større fokus på, at det skal dokumenteres, at der fortsat er et behov, for at tilladelsen kan forlænges.

Tilsynet har ikke modtaget nogen klager i 2014 over magtanvendelser.

 

På baggrund af den ulykkelige hændelse i Ålborg med brug af sele i en seng, til en dement dame. Har Handikap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre i samarbejde med Tilsynsenheden besluttet, at det er lederne af tilbuddene, der har ansvaret for at sikre tilstrækkeligt tilsyn med borgere, der har brug for fastspænding med blød sele. Denne beslutning er truffet ud fra, at det altid er en vurdering af den enkelte borgers situation og adfærd, der skal ligge til grund for niveauet af tilsyn.

 

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at den manglende kvalitet i de indsendte ansøgninger og indberetninger, i nogle tilfælde skyldes, at det er meget omfattende skemaer, der skal udfyldes og samtidig er der ikke den nødvendige viden om, hvorfor de mange oplysninger er nødvendige.

 

 Pia Bjerring Strandbygaard deltager under sagens behandling.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at rapportens konklusioner tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Årsrapport 2014 - Magtanvendelser, Voksenområdet
 

46. Forårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Det forventede driftsregnskab 2015 viser et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts for 2015, jf. nedenstående tabel:

 

 

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

 

 

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Centrale konti - merforbrug på 9,5 mio. kr.:

Merforbruget kan forklares ved at længden i borgernes indskrivning er stigende, og det er en konsekvens af, at det nødvendige tilbud til den enkelte borger generelt er mere kompleks end hidtil. Der opleves en lignende problemstilling og stigning i udgifterne på landsplan.

 

Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 iværksat initiativer ud fra Mulighedskataloget, og disse implementeres fortsat i 2015. Der igangsættes løbende strategier og mål, som sætter rammen for arbejdet med implementeringen. I budgetopfølgningen er det forudsat, at strategien og den ændrede indsats på udsatteområdet forventes gennemført med fuld effekt i 2015.

 

Håndteringen af budgetunderskuddet er det centrale omdrejningspunkt i den "Overordnede strategi for Handicap og Psykiatri" som er vedlagt sagen. Det centrale politiske fokus i strategien er en række overordnede målsætninger som sætter retning for måden Handicap og Psykiatri skal løse opgaven. Mål gør det ikke alene og strategien indeholder derfor også konkrete forslag til handlinger. De nye handlemuligheder skal ses i forlængelse af den proces, der allerede foregår, hvor der dels er tale om en aktuel status over de projekter, der allerede er igangsat og projekter, der foreslås igangsat. Strategien fremlægges til udvalgets orientering og drøftelse.

 

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Området omfatter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende projekter med tilskud og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler.

 

Mindreforbruget på de decentrale enheder skal ses i sammenhæng med, at der som forventet opstod et merforbrug i 2014 på grund af besparelser, som ikke kunne effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. Efter overførsel af merforbruget for 2014 vurderes det decentrale område at være i balance.

 

Konkrete initiativer

Der er nedsat en styregruppe med direktionens deltagelse, som har igangsat følgende konkrete initiativer på området:  

 

Visitationen:

• Nedsættelse af visitationsudvalg med deltagelse af afdelingsledelsen

• Udvikling af alternative lavinterventions-tilbud.

Ressourcetildeling i driften:

• Rammestyring over takststyring

• Serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder på botilbud

• Takstreduktioner på 1 %, 2 % og 3 % i årene 2016-18.

Organiseringen:

• Vurdering af muligheder for strategisk samarbejde med andre kommuner

• Fælles opgaveløsning på madområdet, rengøring og facility management.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede merforbrug på 14,8 mio. kr. kan primært henføres til følgende områder:

 

- Uløste udfordringer i budget 2015-2018 på ca. 7,2 mio. kr. i 2015.

- Ny lovgivning omkring friplejeboliger, 1,2 mio. kr.

- Pres på sygeplejen grundet bl.a. opgaveglidning fra Regionen: ca. 6,7 mio. kr.

 

Centrale konti - merforbrug på 9,4 mio. kr.

I forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget for budget 2015-18 er der en restudfordring på 7,2 mio. kr., som ikke er dækket af de godkendte forslag. Det skyldes, at forslagene ikke har fuld gennemslag før 2016.

Implementering af hovedparten af forslagene fra mulighedskatalog 2015-2018 forløber planmæssigt i forhold til at opnå de forventede økonomiske effekter.

 

Selvforvaltning - merforbrug på 5,5 mio. kr.

Hjemmesygeplejen forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende aktivitet, som er en konsekvens af opgaveglidningen fra hospitalerne. Aktivitetsniveauet i sygeplejegrupperne er steget med ca. 10 % siden samme dato sidste år, hvilket har en månedlig akkumulerende effekt.

 

Konkrete initiativer

Der er igangsat følgende initiativer på området:

 

• Iværksættelse af handlingsplan for sygeplejen.

• Analyse af sygeplejeområdet. Der kigges på sammenhængene mellem hjemmesygeplejen og akutteam/kommunal medfinansiering i forhold til i hvilket omfang initiativerne afhjælper presset som følge af opgaveglidningen.

• Analyse af hjælpemiddelområdet som forberedelse til konkurrenceudsættelse. Analysen skal præsentere en løsning for området, som medfører en budgetreduktion på 3 %.

• En løsning på budgetreduktionen på 1,25 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem, som kom i forbindelse med ny lovgivning omkring friplejeboliger.

• Genvurdering af konkurrenceudsættelse på madområdet. 

 

Anlæg:

 

Det forventede anlægsregnskab for 2015 udviser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Tages der højde for de forventede overførsler fra 2014 på 14,5 mio. kr. er der et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Heraf kan 9,9 mio. kr. henføres til Fuglsang Sø Centret, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet august 2015. En andel på 2,1 mio. kr. vil tilgå Herning kommune, idet den resterende del af mindreforbruget kan henføres til beboerindskud og lån. Mindreforbruget vil have en positiv afsmitning på beboernes husleje.

 

Budgetomplaceringer:

 

Der ønskes i forbindelse med opfølgningen foretaget følgende budgetomplaceringer:

 

• Husleje på Markedspladsen. Budgetomplacering på 0,252 mio. kr. fra Hjælpemiddelenheden 540-06-711-00 til Område Øst 532-20-084-08.

• Budgetomplacering af APV-hjælpemidler på 2,600 mio. kr. fra funktion 05.32.35 til 05.32.32.

• Indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. gave til Lindegården.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at

der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen

 

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender de nævnte konkrete initiativer på områderne

 

at

forårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede forårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

 

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Den overordnede strategi på Handicap – og Psykiatriområdet dagsordensættes på førstekommende møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig stillingtagen.

Bilag

 • Overordnet strategi på Handicap- og Psykiatriområdet
 

47. Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

Sagsnr.: 83.11.01-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre forventer at skulle anskaffe 80 biler til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i 2016. De eksisterende leasingaftaler udløber 1 juli 2016. Administrationen har undersøgt forskellige finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

 Sundhed & Ældre har i dag en bilpark bestående af 82 biler. Heraf ejer serviceområdet 9 biler, mens resten enten er leaset eller lejet.

 

Området forventer at skulle indkøbe 80 biler, som skal være driftsklare senest 1. juni 2016. Der skal være tid til at klargøre den nuværende bilpark af leasede biler, som skal tilbageleves til leasingselskabet inden 1. juli 2016.

 

Herefter vil den samlede bilpark vil bestå af 89 biler inkl. de 9, som ejes i dag. Nogle af hjemmeplejens ansatte har pt. en aftale om, at kørslen foregår i egen bil med udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det forventes, at denne ordning kan ophæves i forbindelse med at antallet af biler stiger fra 82 til 89.

 

Ud fra en samlet vurdering af kørselsbehov, arbejdsmiljø, mulighed for at medbringe udstyr mv. samt økonomi, peger Sundhed og Ældre på en bil i miniklassen. Beregningerne baserer sig på betingelserne i kommunens indkøbsaftale med en række bilforhandlere (Komudbud).

 

Den samlede indkøbspris for 80 biler vil udgøre ca. 9,104 mio. kr.

 

Finansieringsmuligheder:

 

Administrationen har kigget på forskellige finansieringsmuligheder, og er på baggrund heraf nået frem til to forskellige modeller: En finansiering via ekstern finansiel leasing og en finansiering via kommunens kassebeholdning. Fælles for de to modeller er følgende forudsætninger:

 

• Der gøres brug af en service- og vedligeholdelsesaftale med leverandøren. Aftalen indeholder ud over den løbende servicering en aftale om, at leverandøren garanterer en forudbestemt tilbagekøbspris for bilerne efter 4 år.

 

• Finansieringsbehovet på 9.104 mio. kr. dækkes via et annuitetslån på 5,216 mio. kr., som tilbagebetales over 4 år, samt et stående lån på 3,888 mio. kr. som tilbagebetales efter 4 år i forbindelse med leverandørens tilbagekøb af bilerne.

 

• Der indregnes løn til en kørselskoordinator, som skal sikre, at bilerne overholder betingelserne i drifts- og vedligeholdelsesaftalen med leverandøren samt sikre en optimal udnyttelse af bilerne.

 

Model 1: Ekstern finansiel leasing

 

Finansieringen af bilkøbet sker via en aftale med Kommuneleasing. Leasingselskabet står alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. Forhandling af alle købsvilkår samt serviceaftale og tilbagekøbsaftale foretages af kommunen, som også betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.

Rentetilskrivningen forventes at ligge på 1,5 % (fast rente). Der vil dog være usikkerhed om renteudviklingen indtil det aktuelle købstidspunkt. Beregningerne skal ses som vejledende, idet kontakten til leasingselskabet først etableres, hvis leasing vælges som finansieringsform.

 

Bilernes scrapværdi ved udløb af leasingperioden tilfalder leasingselskabet.

 

 

 

Model 2: Internt lån af kommunekassen

 

Finansieringen af bilkøbet sker via et lån fra kommunekassen. Koncernøkonomi har oplyst en forventet forrentning på 3 %. Bilernes scrapværdi efter 4 år tilfalder kassen til indfrielse af det stående lån.

 

 

Ovenstående beregninger af driftsoptimering er foretaget ud fra en sammenligning med driftsbudgettet. Det skal bemærkes, at der pt. er en forventning for 2015 om et merforbrug i forhold til budgettet for den nuværende bildrift. Det betyder, at de nævnte finansieringsmodeller giver en besparelse i forhold til det forventede regnskab 2015 på 0,7 mio. kr. for model 1 og 0,6 mio.kr. for model 2.

 

Det skal endvidere bemærkes, at de 80 biler, som ligger til grund for beregningerne, bygger på forventningen til behovet pt. Der vil blive foretaget en endelig vurdering når der skal indgås aftale med en leverandør. Blandt andet er en evt. aktivitetsstigning ikke indregnet i behovet. Forventningen er, at aktiviteten stiger moderat.

 

Steen Blæsbjerg deltager under sagens behandling.

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om en bevilling af finansiering af bilkøbet via lån fra kommunekassen med en forrentning på 1,5 %, svarende til den forventede rente ved ekstern finansiel leasing.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

48. Projektbevillinger fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektbevillinger fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elsebeth Siggaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har igennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget midler til 3 projekter, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har hver især fået bevilget midler til to projekter med titlen "Fremtidsværksted: Få bedre relationer til borgerne og hinanden". Med fokus på at få et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø¸ er det projekternes formål at styrke hjemmeplejens arbejde med fysisk og psykisk krævende opgaver i forhold til borgere og pårørende bl.a. gennem kollegial sparring og bevægelsesøvelser.

 

Der er bevilget 281.718,43 kr. til projektet i distrikt syd og 333.568,50 kr. til projektet i distrikt nord.

 

Desuden har hjemmeplejen i distrikt syd fået bevilget 369.865 kr. til projektet "Kollegial sparring: Styrk samarbejdet med borgerne og de pårørende ". Projektet forventes igangsat i 2016. Projektet indebærer at medarbejderne gennem metoden kollegial sparring bliver trænet i at give respektfuld og konstruktiv hjælp til hinanden,

 

Projektmidlerne til de tre projekter udspringer af en Forebyggelsespakke under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fremme fastholdelse på arbejdsmarkedet ved at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

at

i henhold til Herning Kommunes retningslinjer om decentralisering anmodes om en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 985.151,93 kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

49. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra Herning Frivillig Center

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Frivillig Center har de seneste seks år været tovholder på at samle interesserede frivillige foreninger til markering af "Frivillighedens Dag" på Torvet i Herning by. Der har typisk deltaget 45-50 foreninger.

 

Herning Frivillig Center søger om støtte til afholdelse af udgifter til Frivillighedens dag den 28. august 2015. Prisen for opstilling af telte og lydanlæg var 35.000 kr. i 2014. Lige som sidste år har Herning Frivillig Center ikke mulighed for at betale og søger om at få dækket udgifterne fra §18-restpuljen.

Sagsfremstilling

Frivillighedens Dag afholdes igen i år sammen med open-by-night i Herning by. Det er planlagt til afholdelse den 28. august 2015. På landsplan markeres dagen den sidste fredag i september.

 

I 2013 og 2014 har et privat teltudlejningsfirma opsat og nedtaget teltene, der bliver opstillet på Torvet. Social- og Sundhedsudvalget bevilgede i 2013 og 2014 35.000 kr. til en lignende ansøgning.

 

Herning Kommune uddeler hvert år midler (§ 18 midler) til frivilligt socialt arbejde. Der er uddeles penge af flere omgange. Hovedpuljen og innovationspuljen for 2015 er uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2014. Restpuljen kan foreningerne søge om den 17. august 2015. Restpuljen for 2015 er på 150.000 kr.

 

Administrationen anbefaler, at en del af restpuljen anvendes på afholdelse af Frivillighedens Dag i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 35.000 kr. fra restpuljen til afholdelse af Frivillighedens Dag 2015
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

50. Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet fremlægges forslag til revision af diverse kvalitetsstandarder til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget indeholder redaktionelle ændringer til en række kvalitetsstandarder, indholdsmæssige ændringer i 2 kvalitetsstandarder med betydning for serviceniveauet samt fire nye kvalitetsstandarder.

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar, hvori de opfordrer til, at de foreslåede ændringer af serviceniveauet i de 2 eksisterende kvalitetsstandarder, med hensyn til brugerbetaling for trappelift og ændret praksis ved refusion af udgifter til transport til læge/speciallæge, bortfalder.

 

Sagsfremstilling

Efter Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslaget til revision af diverse kvalitetsstandarder på udvalgsmødet den 7. april 2015 (punkt 35), har forslaget været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Forslaget indeholder en række kvalitetsstandarder, hvor der kun er foretaget redaktionelle ændringer samt fire nye kvalitetsstandarder. De fire nye kvalitetsstandarder er følgende

 

 • Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret
 • Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter
 • Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp
 • Klippekortændringen

 

Hertil kommer forslag til indholdsmæssige ændringer i to af kvalitetsstandarderne med betydning for serviceniveauet:

 

 • Handicapkørsel - betaling ved behov for trappelift
 • Befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar.

 

 

Ældrerådet

Ældrerådet har i sit høringssvar angivet, at man opfatter det som diskriminerende, hvis borgere med behov for trappelift selv skal betale udgifterne hertil, og at forslaget derfor bør bortfalde.

 

Ældrerådet mener ligeledes, at en ændring af den nuværende praksis for befordringsgodtgørelse for kørsel til læge/speciallæge vil være en forringelse af serviceniveauet for de Ældste og svageste borgere, og at dette forslag derfor også bør bortfalde.

 

Ældrerådet har ingen kommentarer til de fire nye kvalitetsstandarder.

 

Handicaprådet

Handicaprådet har i sit høringssvar angivet, at en egenbetaling på 250 kr. for en trappelift kan være en stor udgift for borgere, som ikke kan undvære en trappelift. Handicaprådet anfører ligeledes, at det for mange borgere vil være en stor udfordring selv at skulle indhente refusion for deres afholdte transportudgifter.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre oplyser, at med hensyn til klippekortsordningen, så tildeles den ekstra tid i portioner af 30 minutter. De 30 minutter kan ikke opdeles i flere kortere besøg pr. uge. Borgerne har mulighed for at opspare de ugentlige 30 minutter, så de kan få op til 6,5 time i sammenhæng ad gangen.

 

Handicaprådet anfører desuden i sit høringssvar, at fire ugers varsel for brugen af opsparede timer i klippekortordningen er lang tid. Det foreslås derfor, at varslet ændres til to uger.

 

Handicaprådet er positive over for de fire nye kvalitetsstandarder, som de ikke har yderligere kommentarer til.

 

Begge høringssvar er vedlagt i bilag 2.

  

Økonomi

 Der forventes ikke yderligere udgifter som følge af forslaget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning

 

at administrationen på baggrund af høringssvarene lader forslagene om indførelse af brugerbetaling for trappelift og ændret praksis i forbindelse med refusion af trasportudgifter til læge/speciallæge bortfalde

 

at kvalitetsstandarderne godkendes.

 

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar fra Ældrerådet
 • Høringssvar fra Handicaprådet
 • Oversigt over ændringer for §83 og 86 i SUA
 • Oversigt over ændringer for andre §§ i SUA
 • De fire nye kvalitetsstandarder i 2015
 

51. Strategi på misbrugsbehandlingsområdet- endelig godkendelse

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Strategi på misbrugsbehandlingsområdet- endelig godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udsatterådet har fremsendt høringssvar vedrørende rammerne for en ny misbrugsstrategi.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2015, at misbrugsstrategien skulle fremsendes til høring i Udsatterådet. Udsatterådet drøftede misbrugsstrategien på sit møde den 8. april 2015.

 

Overordnet betragtet finder Udsatterådet, at strategien på tilfredsstillende måde præsenterer udfordringerne på området, samt at strategien indeholder flerer vigtige målsætninger. I høringssvaret peges på områder, der, efter rådets vurdering, bør vægtlægges yderligere eller indarbejdes i strategien. De nævnte områder vil indgå som element i det videre arbejde i forhold til udmøntning af strategien.

 

Børne- og Familieudvalget behandlede strategien på sit møde den 18. marts 2015 og ønskede følgende tilføjelse på side 10, under "Målsætninger for samarbejde, koordinering og opfølgning internt i kommunen og med eksterne samarbejdsparter": "Der samarbejdes med private og frivillige aktører på området".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at misbrugsstrategien på baggrund af høringen godkendes, og implementering igangsættes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Handlinger fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Bilag

 • Underskrevet høringssvar fra Udsatterådet - misbrugsstrategi
 • Rammer for ny misbrugsstrategi 30.12.2014 ET
 

52. Grønt Regnskab 2014

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Grønt Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder hvert år Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.  

 

Grønt Overblik 2014 foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget. Ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

I forhold til Social- og Sundhedsudvalget kan der særligt fremhæves to elementer fra Grønt Regnskab. Det ene er, at LED-belysningen på udvalgte afsnit på Fuglsangsø Plejecenter som den mest miljøvenlige belysning er med til at påvirke kommunens CO2-udledning fra el- og varmeforbrug positivt. Det andet handler om, at lukning af ældre plejehjem og bygning af nye fører til reduceret energiforbrug.

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender Grønt Overblik.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Grønt overblik 2014
 

53. Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

Sagsnr.: 29.06.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har fremsendt spareplan 2015 - 2019 til høringsberettigede parter med henblik på mulighed for at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 28. april 2016 modtaget Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019.

 

Der er tale om Koncernledelsens oplæg af 27. april 2015, som er fremsendt til de høringsberettigede parter med mulighed for at afgive et høringssvar inden den 8. maj 2015 kl. 12.00.

 

Administrationen har igangsat en gennemgang af materialet og vil forsøge at fremsende materialet til udvalget forud for mødet den 6. maj 2015. Da der er tale om et omfattende høringsmateriale er det muligt, at resultatet af gennemgangen først fremlægges på selve udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der er ønske om at afgive høringssvar til spareplanen for 2015 - 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der udarbejdes høringssvar.

Bilag

 • RM spareplan 2015 2019
 

54. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Evaluering af studieturen dagsordensættes til førstkommende møde.