Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

50. Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet fremlægges forslag til revision af diverse kvalitetsstandarder til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget indeholder redaktionelle ændringer til en række kvalitetsstandarder, indholdsmæssige ændringer i 2 kvalitetsstandarder med betydning for serviceniveauet samt fire nye kvalitetsstandarder.

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar, hvori de opfordrer til, at de foreslåede ændringer af serviceniveauet i de 2 eksisterende kvalitetsstandarder, med hensyn til brugerbetaling for trappelift og ændret praksis ved refusion af udgifter til transport til læge/speciallæge, bortfalder.

 

Sagsfremstilling

Efter Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslaget til revision af diverse kvalitetsstandarder på udvalgsmødet den 7. april 2015 (punkt 35), har forslaget været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Forslaget indeholder en række kvalitetsstandarder, hvor der kun er foretaget redaktionelle ændringer samt fire nye kvalitetsstandarder. De fire nye kvalitetsstandarder er følgende

 

 • Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret
 • Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter
 • Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp
 • Klippekortændringen

 

Hertil kommer forslag til indholdsmæssige ændringer i to af kvalitetsstandarderne med betydning for serviceniveauet:

 

 • Handicapkørsel - betaling ved behov for trappelift
 • Befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar.

 

 

Ældrerådet

Ældrerådet har i sit høringssvar angivet, at man opfatter det som diskriminerende, hvis borgere med behov for trappelift selv skal betale udgifterne hertil, og at forslaget derfor bør bortfalde.

 

Ældrerådet mener ligeledes, at en ændring af den nuværende praksis for befordringsgodtgørelse for kørsel til læge/speciallæge vil være en forringelse af serviceniveauet for de Ældste og svageste borgere, og at dette forslag derfor også bør bortfalde.

 

Ældrerådet har ingen kommentarer til de fire nye kvalitetsstandarder.

 

Handicaprådet

Handicaprådet har i sit høringssvar angivet, at en egenbetaling på 250 kr. for en trappelift kan være en stor udgift for borgere, som ikke kan undvære en trappelift. Handicaprådet anfører ligeledes, at det for mange borgere vil være en stor udfordring selv at skulle indhente refusion for deres afholdte transportudgifter.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre oplyser, at med hensyn til klippekortsordningen, så tildeles den ekstra tid i portioner af 30 minutter. De 30 minutter kan ikke opdeles i flere kortere besøg pr. uge. Borgerne har mulighed for at opspare de ugentlige 30 minutter, så de kan få op til 6,5 time i sammenhæng ad gangen.

 

Handicaprådet anfører desuden i sit høringssvar, at fire ugers varsel for brugen af opsparede timer i klippekortordningen er lang tid. Det foreslås derfor, at varslet ændres til to uger.

 

Handicaprådet er positive over for de fire nye kvalitetsstandarder, som de ikke har yderligere kommentarer til.

 

Begge høringssvar er vedlagt i bilag 2.

  

Økonomi

 Der forventes ikke yderligere udgifter som følge af forslaget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning

 

at administrationen på baggrund af høringssvarene lader forslagene om indførelse af brugerbetaling for trappelift og ændret praksis i forbindelse med refusion af trasportudgifter til læge/speciallæge bortfalde

 

at kvalitetsstandarderne godkendes.

 

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar fra Ældrerådet
 • Høringssvar fra Handicaprådet
 • Oversigt over ændringer for §83 og 86 i SUA
 • Oversigt over ændringer for andre §§ i SUA
 • De fire nye kvalitetsstandarder i 2015