Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

45. Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksen området

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksen området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har udarbejdet en årsberetning om anvendelsen af magt på voksen området i Herning Kommune for borgere tilhørende Handikap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for 2014

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har til opgave at behandle og registre magtanvendelser på voksenområdet i Herning Kommune. På den baggrund er der ført statistik med henblik på en afrapportering til Social og Sundhedsudvalget omkring tendenser og udvikling på området.

 

Den samlede Årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Observationer

Handicap og psykiatri

• Akut brug af magtanvendelse 67 gange

• Ansøgt om tilladelse til brug af magt 14 gange

 

Det er vurderet at der er 58 af indberetningerne der er lovlige, og 13 der ikke er lovlige.

Det er vurderet at i 6 af indberetningerne, er en del af magtanvendelsen lovlig, og en anden del ikke er lovlig. Det skyldes, at borgeren i starten af en hændelse ikke er til fare for sig selv på en måde, som gør det lovligt at anvende magt, men senere kan situationen eskalere, så borgeren reelt bliver til fare for sig selv, og det derfor bliver lovligt at anvende magt.

 

Sundhed og Ældre

• Akut brug af magtanvendelse 28 gange

• Ansøgt om tilladelse til brug af magt 12 gange

 

Det er vurderet, at 30 af indberetningerne er lovlige, og 5 ikke er lovlige.

Det er vurderet i 1 indberetning, at en del af magtanvendelsen er lovlig og en anden del ikke er lovlig. Dette skyldes at der er foretaget et indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, som en del af magtanvendelsen. Magt i forbindelse med sundhedsfaglige ydelser som fx medicingivning er ikke tilladt. I dette tilfælde handlede det om en voldsom psykotisk dement borger som havde behov for angst dæmpende medicin for at undgå at skade sig selv og andre. Indgrebet blev foretaget i samarbejde med en læge.

 

Tilsynsenheden har kunnet konstatere, at ikke alle tilbud ved hvornår noget er en magtanvendelse, og dermed skal indberettes eller ansøges om. Derfor kan der være tvivl om antallet af magtanvendelser er præcist.

 

Afgørelser

Alle borgerne eller deres pårørende/værger modtager en afgørelse med tilsynsenhedens vurdering af hændelsen. Borgerne eller deres pårørende/værger kan efterfølgende klage over hændelsen til ankestyrelsen. Borgere er ikke selv er i stand til at klage og som ikke har pårørende, vil der blive ansøgt om en værge for.

 

Det er alene ledelsen af driftsenheden der har ansvar for at følge op på ikke-lovlige magtanvendelser, og sikre at der foregår en faglig drøftelse af hvordan hændelsen kunne have været taklet anderledes.

   

Indberetninger og ansøgninger

Størstedelen af ansøgningerne om tilladelse til brug af magt og indberetninger af akut magtanvendelse, er ikke udfyldt fagligt fyldestgørende, eller de mangler faktuelle oplysninger.

 

Mange af indberetningerne indeholder ikke er fyldestgørende beskrivelse af hvordan fx fastholdelsen udføres i detaljer, eller hvorfor der er nærliggende risiko for at borgeren, eller andre kan lide væsentlig personskade. I fht. ansøgninger mangler der ofte en beskrivelse af, hvilke andre tiltag, der har været forsøgt. Fx inden man ansøger om fx brug af seler og hvilken handleplan, der iværksættes med henblik på nedbringelsen af omfanget.

 

I sager fra Handicap og Psykiatri tilbuddene, ses der indberetninger på indgreb, der er foretaget flere måneder tidligere, men som først indberettes på en senere dato.  Der ses en sammenhæng med, at Socialtilsynene har fokus på magtanvendelser, og påpeger hvis de observerer noget, der har karakter af en magtanvendelse.

 

På Ældreområdet, er det Tilsynsenheden selv der har tilsynskompetencen på plejecentrene, hvor et af fokusområderne i 2014 har været sikkerhed og retssikkerhed for borgerne.

Her er der også observeret, at personalet på nogle tilbud, har deltaget i noget, der har karakter af en magtanvendelse, men som ikke er indberettet. Der er også observeret at personalet ikke alle steder kender lovgrundlagt for magtanvendelser, og hvilke betingelser der stilles.

Da Tilsynsenheden ikke har tilsyn på hjemmeplejeområdet, vides det ikke med sikkerhed om plejepersonalet har tilstrækkelig kenskab til magtanvendelsesreglerne. Der er ingen indberetninger eller ansøgninger fra hjemmepleje området

 

Konklusion

Det kan konkluderes at anvendelsen af magt fordeler sig ud over et bredt udsnit af de borgere, der er omfattet af reglerne omkring magt. Der er en tendens til at enkelte borgere i en periode har en del magtanvendelser, men med en målrettet indsats og ofte også udviklingen i fx en borgers demens, nedbringes antallet af magtanvendelser over for den enkelte. Særligt effektivt er det når, der iværksætte en tværfaglig proces med fx demens vejledere, hjælpemiddelterapeuter og plejen med henblik på, at finde den mest optimale indsats for at undgå magtanvendelser.

 

På handikap og psykiatri området har det vist sig, at der er flere borgere, hvor personalet ikke har været opmærksomme på, at revurdere brugen af fx seler og alarmsystemer i takt med ændrede pædagogiske indsatser. Det har betydet, at der fremover vil være en langt større fokus på, at det skal dokumenteres, at der fortsat er et behov, for at tilladelsen kan forlænges.

Tilsynet har ikke modtaget nogen klager i 2014 over magtanvendelser.

 

På baggrund af den ulykkelige hændelse i Ålborg med brug af sele i en seng, til en dement dame. Har Handikap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre i samarbejde med Tilsynsenheden besluttet, at det er lederne af tilbuddene, der har ansvaret for at sikre tilstrækkeligt tilsyn med borgere, der har brug for fastspænding med blød sele. Denne beslutning er truffet ud fra, at det altid er en vurdering af den enkelte borgers situation og adfærd, der skal ligge til grund for niveauet af tilsyn.

 

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at den manglende kvalitet i de indsendte ansøgninger og indberetninger, i nogle tilfælde skyldes, at det er meget omfattende skemaer, der skal udfyldes og samtidig er der ikke den nødvendige viden om, hvorfor de mange oplysninger er nødvendige.

 

 Pia Bjerring Strandbygaard deltager under sagens behandling.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at rapportens konklusioner tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2014 - Magtanvendelser, Voksenområdet