Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

46. Forårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Forårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Det forventede driftsregnskab 2015 viser et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts for 2015, jf. nedenstående tabel:

 

 

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

 

 

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Centrale konti - merforbrug på 9,5 mio. kr.:

Merforbruget kan forklares ved at længden i borgernes indskrivning er stigende, og det er en konsekvens af, at det nødvendige tilbud til den enkelte borger generelt er mere kompleks end hidtil. Der opleves en lignende problemstilling og stigning i udgifterne på landsplan.

 

Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 iværksat initiativer ud fra Mulighedskataloget, og disse implementeres fortsat i 2015. Der igangsættes løbende strategier og mål, som sætter rammen for arbejdet med implementeringen. I budgetopfølgningen er det forudsat, at strategien og den ændrede indsats på udsatteområdet forventes gennemført med fuld effekt i 2015.

 

Håndteringen af budgetunderskuddet er det centrale omdrejningspunkt i den "Overordnede strategi for Handicap og Psykiatri" som er vedlagt sagen. Det centrale politiske fokus i strategien er en række overordnede målsætninger som sætter retning for måden Handicap og Psykiatri skal løse opgaven. Mål gør det ikke alene og strategien indeholder derfor også konkrete forslag til handlinger. De nye handlemuligheder skal ses i forlængelse af den proces, der allerede foregår, hvor der dels er tale om en aktuel status over de projekter, der allerede er igangsat og projekter, der foreslås igangsat. Strategien fremlægges til udvalgets orientering og drøftelse.

 

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Området omfatter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende projekter med tilskud og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler.

 

Mindreforbruget på de decentrale enheder skal ses i sammenhæng med, at der som forventet opstod et merforbrug i 2014 på grund af besparelser, som ikke kunne effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. Efter overførsel af merforbruget for 2014 vurderes det decentrale område at være i balance.

 

Konkrete initiativer

Der er nedsat en styregruppe med direktionens deltagelse, som har igangsat følgende konkrete initiativer på området:  

 

Visitationen:

• Nedsættelse af visitationsudvalg med deltagelse af afdelingsledelsen

• Udvikling af alternative lavinterventions-tilbud.

Ressourcetildeling i driften:

• Rammestyring over takststyring

• Serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder på botilbud

• Takstreduktioner på 1 %, 2 % og 3 % i årene 2016-18.

Organiseringen:

• Vurdering af muligheder for strategisk samarbejde med andre kommuner

• Fælles opgaveløsning på madområdet, rengøring og facility management.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede merforbrug på 14,8 mio. kr. kan primært henføres til følgende områder:

 

- Uløste udfordringer i budget 2015-2018 på ca. 7,2 mio. kr. i 2015.

- Ny lovgivning omkring friplejeboliger, 1,2 mio. kr.

- Pres på sygeplejen grundet bl.a. opgaveglidning fra Regionen: ca. 6,7 mio. kr.

 

Centrale konti - merforbrug på 9,4 mio. kr.

I forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget for budget 2015-18 er der en restudfordring på 7,2 mio. kr., som ikke er dækket af de godkendte forslag. Det skyldes, at forslagene ikke har fuld gennemslag før 2016.

Implementering af hovedparten af forslagene fra mulighedskatalog 2015-2018 forløber planmæssigt i forhold til at opnå de forventede økonomiske effekter.

 

Selvforvaltning - merforbrug på 5,5 mio. kr.

Hjemmesygeplejen forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende aktivitet, som er en konsekvens af opgaveglidningen fra hospitalerne. Aktivitetsniveauet i sygeplejegrupperne er steget med ca. 10 % siden samme dato sidste år, hvilket har en månedlig akkumulerende effekt.

 

Konkrete initiativer

Der er igangsat følgende initiativer på området:

 

• Iværksættelse af handlingsplan for sygeplejen.

• Analyse af sygeplejeområdet. Der kigges på sammenhængene mellem hjemmesygeplejen og akutteam/kommunal medfinansiering i forhold til i hvilket omfang initiativerne afhjælper presset som følge af opgaveglidningen.

• Analyse af hjælpemiddelområdet som forberedelse til konkurrenceudsættelse. Analysen skal præsentere en løsning for området, som medfører en budgetreduktion på 3 %.

• En løsning på budgetreduktionen på 1,25 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem, som kom i forbindelse med ny lovgivning omkring friplejeboliger.

• Genvurdering af konkurrenceudsættelse på madområdet. 

 

Anlæg:

 

Det forventede anlægsregnskab for 2015 udviser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Tages der højde for de forventede overførsler fra 2014 på 14,5 mio. kr. er der et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Heraf kan 9,9 mio. kr. henføres til Fuglsang Sø Centret, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet august 2015. En andel på 2,1 mio. kr. vil tilgå Herning kommune, idet den resterende del af mindreforbruget kan henføres til beboerindskud og lån. Mindreforbruget vil have en positiv afsmitning på beboernes husleje.

 

Budgetomplaceringer:

 

Der ønskes i forbindelse med opfølgningen foretaget følgende budgetomplaceringer:

 

• Husleje på Markedspladsen. Budgetomplacering på 0,252 mio. kr. fra Hjælpemiddelenheden 540-06-711-00 til Område Øst 532-20-084-08.

• Budgetomplacering af APV-hjælpemidler på 2,600 mio. kr. fra funktion 05.32.35 til 05.32.32.

• Indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. gave til Lindegården.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at

der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen

 

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender de nævnte konkrete initiativer på områderne

 

at

forårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede forårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

 

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Den overordnede strategi på Handicap – og Psykiatriområdet dagsordensættes på førstekommende møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig stillingtagen.

Bilag

  • Overordnet strategi på Handicap- og Psykiatriområdet