Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

51. Strategi på misbrugsbehandlingsområdet- endelig godkendelse

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Strategi på misbrugsbehandlingsområdet- endelig godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udsatterådet har fremsendt høringssvar vedrørende rammerne for en ny misbrugsstrategi.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2015, at misbrugsstrategien skulle fremsendes til høring i Udsatterådet. Udsatterådet drøftede misbrugsstrategien på sit møde den 8. april 2015.

 

Overordnet betragtet finder Udsatterådet, at strategien på tilfredsstillende måde præsenterer udfordringerne på området, samt at strategien indeholder flerer vigtige målsætninger. I høringssvaret peges på områder, der, efter rådets vurdering, bør vægtlægges yderligere eller indarbejdes i strategien. De nævnte områder vil indgå som element i det videre arbejde i forhold til udmøntning af strategien.

 

Børne- og Familieudvalget behandlede strategien på sit møde den 18. marts 2015 og ønskede følgende tilføjelse på side 10, under "Målsætninger for samarbejde, koordinering og opfølgning internt i kommunen og med eksterne samarbejdsparter": "Der samarbejdes med private og frivillige aktører på området".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at misbrugsstrategien på baggrund af høringen godkendes, og implementering igangsættes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Handlinger fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Bilag

  • Underskrevet høringssvar fra Udsatterådet - misbrugsstrategi
  • Rammer for ny misbrugsstrategi 30.12.2014 ET