Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

47. Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

Sagsnr.: 83.11.01-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre forventer at skulle anskaffe 80 biler til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i 2016. De eksisterende leasingaftaler udløber 1 juli 2016. Administrationen har undersøgt forskellige finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

 Sundhed & Ældre har i dag en bilpark bestående af 82 biler. Heraf ejer serviceområdet 9 biler, mens resten enten er leaset eller lejet.

 

Området forventer at skulle indkøbe 80 biler, som skal være driftsklare senest 1. juni 2016. Der skal være tid til at klargøre den nuværende bilpark af leasede biler, som skal tilbageleves til leasingselskabet inden 1. juli 2016.

 

Herefter vil den samlede bilpark vil bestå af 89 biler inkl. de 9, som ejes i dag. Nogle af hjemmeplejens ansatte har pt. en aftale om, at kørslen foregår i egen bil med udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det forventes, at denne ordning kan ophæves i forbindelse med at antallet af biler stiger fra 82 til 89.

 

Ud fra en samlet vurdering af kørselsbehov, arbejdsmiljø, mulighed for at medbringe udstyr mv. samt økonomi, peger Sundhed og Ældre på en bil i miniklassen. Beregningerne baserer sig på betingelserne i kommunens indkøbsaftale med en række bilforhandlere (Komudbud).

 

Den samlede indkøbspris for 80 biler vil udgøre ca. 9,104 mio. kr.

 

Finansieringsmuligheder:

 

Administrationen har kigget på forskellige finansieringsmuligheder, og er på baggrund heraf nået frem til to forskellige modeller: En finansiering via ekstern finansiel leasing og en finansiering via kommunens kassebeholdning. Fælles for de to modeller er følgende forudsætninger:

 

• Der gøres brug af en service- og vedligeholdelsesaftale med leverandøren. Aftalen indeholder ud over den løbende servicering en aftale om, at leverandøren garanterer en forudbestemt tilbagekøbspris for bilerne efter 4 år.

 

• Finansieringsbehovet på 9.104 mio. kr. dækkes via et annuitetslån på 5,216 mio. kr., som tilbagebetales over 4 år, samt et stående lån på 3,888 mio. kr. som tilbagebetales efter 4 år i forbindelse med leverandørens tilbagekøb af bilerne.

 

• Der indregnes løn til en kørselskoordinator, som skal sikre, at bilerne overholder betingelserne i drifts- og vedligeholdelsesaftalen med leverandøren samt sikre en optimal udnyttelse af bilerne.

 

Model 1: Ekstern finansiel leasing

 

Finansieringen af bilkøbet sker via en aftale med Kommuneleasing. Leasingselskabet står alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. Forhandling af alle købsvilkår samt serviceaftale og tilbagekøbsaftale foretages af kommunen, som også betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.

Rentetilskrivningen forventes at ligge på 1,5 % (fast rente). Der vil dog være usikkerhed om renteudviklingen indtil det aktuelle købstidspunkt. Beregningerne skal ses som vejledende, idet kontakten til leasingselskabet først etableres, hvis leasing vælges som finansieringsform.

 

Bilernes scrapværdi ved udløb af leasingperioden tilfalder leasingselskabet.

 

 

 

Model 2: Internt lån af kommunekassen

 

Finansieringen af bilkøbet sker via et lån fra kommunekassen. Koncernøkonomi har oplyst en forventet forrentning på 3 %. Bilernes scrapværdi efter 4 år tilfalder kassen til indfrielse af det stående lån.

 

 

Ovenstående beregninger af driftsoptimering er foretaget ud fra en sammenligning med driftsbudgettet. Det skal bemærkes, at der pt. er en forventning for 2015 om et merforbrug i forhold til budgettet for den nuværende bildrift. Det betyder, at de nævnte finansieringsmodeller giver en besparelse i forhold til det forventede regnskab 2015 på 0,7 mio. kr. for model 1 og 0,6 mio.kr. for model 2.

 

Det skal endvidere bemærkes, at de 80 biler, som ligger til grund for beregningerne, bygger på forventningen til behovet pt. Der vil blive foretaget en endelig vurdering når der skal indgås aftale med en leverandør. Blandt andet er en evt. aktivitetsstigning ikke indregnet i behovet. Forventningen er, at aktiviteten stiger moderat.

 

Steen Blæsbjerg deltager under sagens behandling.

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om en bevilling af finansiering af bilkøbet via lån fra kommunekassen med en forrentning på 1,5 %, svarende til den forventede rente ved ekstern finansiel leasing.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.